Çalışma Başlığı Eğitim Psikolojisi Dersinde Ayrılıp Birleşme Tekniğinin Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi Problem Cümlesi
Indir 17.78 Kb.
TitleÇalışma Başlığı Eğitim Psikolojisi Dersinde Ayrılıp Birleşme Tekniğinin Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi Problem Cümlesi
Date conversion25.04.2013
Size17.78 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://ceyhunozan.files.wordpress.com/2010/04/jigsaw_izmir.doc
Çalışma Başlığı

Eğitim Psikolojisi Dersinde Ayrılıp Birleşme Tekniğinin Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi

Problem Cümlesi

İş birliğine dayalı öğrenme metodu, ortak öğrenme amaçlarını maksimum düzeyde gerçekleştirmek üzere öğrencilerin küçük gruplar halinde iş birliği içerisinde birlikte çalışması esasına dayalı interaktif bir öğrenme öğretme metodu (Johnson ve Arkadaşları, 1998) olarak tanımlanmaktadır.

İşbirliğine dayalı öğrenmenin en önemli özelliği öğrencilerin ortak bir amaç doğrultusunda küçük gruplar halinde birbirinin öğrenmesine yardım ederek çalışmalarıdır. Grup üyeleri ya birbirine öğreterek ya da her biri işin bir kısmını yaparak yardımlaşırlar. Buna "iç bağımlılığı" ya da "amaç bağımlılığı" denmekledir. Gruptaki bir öğrencinin öğrenmesi gruptaki diğer öğrencilerin öğrenmesinden ya da harcadığı çabalardan etkilenmektedir. Bu nedenle, gruptaki herkes birbirinin öğrenmesinden sorumludur ve birbirinin öğrenmesini yeteneklerini son sınırına kadar kullanmasını özendirmektedir (Açıkgöz, 1993).

İş birliğine dayalı öğrenme metodu öğrencilerin küçük gruplar halinde birlikte çalışmasını gerektiren bir grup aktivitesi olmakla birlikte, çalışma grupları, proje grupları, laboratuar grupları ve okuma grupları gibi diğer grup tekniklerinden farklıdır. Sadece öğrencilerin grup halinde birlikte çalıştıkları, öğrenmede birbirine yardımcı oldukları, öğrenme materyallerini paylaştıkları bir grup etkinliği olmanın ötesinde, iş birliğine dayalı öğrenme metodunun başarısı; pozitif dayanışma, bireysel sorumluluk, yüz yüze etkileşim, sosyal becerilerin kullanılması ve grubun kendi kendisini değerlendirerek geliştirmesi gibi öğelere sahip oluş derecesine bağlıdır (Johnson ve Arkadaşları, 1998).

İşbirliğine dayalı öğrenme okulöncesinden üniversiteye kadar geniş bir eğitim sürecinde uygulanabilir. Değişik eğitim kademelerinde farklı biçimlerde uygulanmaktadır. Lise ve üniversite öğrencilerinde Jig-saw tekniği yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu teknik Aronson ve arkadaşları (1978) tarafından geliştirilmiştir. Öğrenciler diğer tekniklerde olduğu gibi küçük heterojen gruplara ayrılır. Gruptaki öğrenci sayısı 3 ila 6 arasındadır. Öğrenilecek konular grup üyesi kadar küçük parçalara ayrılır. Her gruptan birer üyenin katılmasıyla bu parçalardan birini hazırlamak üzere yeni gruplar oluşturulur. Yeni oluşturulan gruplar konunun kendilerine verilen kısmı üzerinde çalışırlar. Sonra her üye kendi grubuna dönerek kazandıkları bilgi ve becerileri grup arkadaşlarına öğretirler. Her öğrenci kendi hazırladığı konuyu sınıfta en iyi bilen durumundadır. Bildiği konuyu arkadaşlarının öğrenmesinde sorumludur. Grup üyeleri tüm konuyu öğrendikten sonra sınav yapılır ve sonuçlar bireysel olarak değerlendirilir. Öğretmen grubun tümünün çalışmasını değerlendirir ve gruba not verir. Bireysel not ise sınavlarda öğrencilerin aldığı nottur (Manning ve Lucking, 1991).

İşbirliğine dayalı öğrenmenin akademik başarı üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirten çok sayıda çalışma yapılmıştır (Johnson ve Johnson, 1974; Garibaldi, 1979; Slavin, 1980; Sharan, 1980; Johnson ve Arkadaşları, 1981; Moskowitz ve Arkadaşları, 1983; Newman ve Thompson, 1987). Ancak bu sonuçları bir başka ülkeye genellemeden önce bilimsel olarak araştırılması gerekmektedir. Çünkü bireylerarası ve grup içi etkileşim süreç­leri kültürel etkenlerden çok etkilenmektedir (Shaw, 1976). Türkiye’de işbirliğine dayalı öğrenme ile ilgili araştırma sayısı sınırlıdır (Erden, 1988; Açıkgöz, 1990 ve 1993; Kıncal ve Arkadaşları, 2007; Gençdoğan, 2008). Özellikle Ayrılıp-birleşme tekniğinin uygulandığı çalışmaların sayısı çok azdır.

Bu araştırmada, ayrılıp birleşme tekniğinin Türkçe öğretmenliği anabilim dalı 1. sınıf öğrencilerinin “eğitim psikolojisi” dersindeki başarıları üzerindeki etkisi incelenmiştir.

Amaç

Bu araştırmanın amacı, işbirlikli öğretim tekniklerinden biri olan ayrılıp birleşme tekniğinin eğitim psikolojisi dersi alan grupların başarı düzeylerine etkisini incelemektir.

Yöntem

Bu araştırmada deneysel yöntem kullanılmıştır. Biri geleneksel, diğeri ise ayrılıp birleşme tekniği ile dersin işlendiği 2 farklı Türkçe öğretmenliği sınıfı seçilmiştir. Ön-test-son-test deney kontrol grup deseni kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarına öğretilecek konulara ilişkin bilgilerini ölçmek amacıyla 5 seçenekli çoktan seçmeli 25 sorudan oluşan ön-test uygulaması yapılmıştır. Ön-test uygulamasını izleyen haftadan başlayarak deney gruplarına haftada 3 saat olmak üzere 2 hafta boyunca ayrılıp birleşme yöntemiyle ders işlenmiştir. Aynı süre içinde kontrol gruplarına da haftada 3 saat olmak üzere 2 hafta boyunca klasik öğretim yöntemiyle ders işlenmiştir. İki haftanın bitiminde deney ve kontrol grubuna 25 soruluk test tekrar uygulanmıştır. Öğrencilerin ek çalışma yapmalarını önlemek için aynı sınavın verileceği önceden bildirilmemiştir. Son-testin uygulanmasından iki hafta sonra da öğrencilerin öğrendiği bilgilerin kalıcılığını ölçmek amacıyla izleme testi yapılacaktır.

Bulgular

Öğretim süreci halen devam etmekte olup verilerin analizi istatistiksel olarak yapılacaktır.

Öneriler

Öğretim süreci halen devam etmekte olup verilerin analizi istatistiksel olarak yapıldıktan sonra öneriler bölümü yazılacaktır.

Kaynakça

Açıkgöz, K. (1993). İşbirliğine Dayalı Öğrenme Ve Geleneksel Öğretimin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarısı, Hatırda Tutma Düzeyleri Ve Duyuşsal Özellikleri Üzerindeki Etkileri. A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi: I. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (25-28 Eylül 1990). Ankara: MEB yay.

Erden, M. (1988). Grup Etkinliliği Öğretim Tekniğinin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, 79-86.

Garibaldi, A. M. (1979). Affective Contributions of Cooperative and Group Goal Structures. Journal of Educational Psychology, 71 (6), 788-794.

Johnson, D. W. ve Johnson, R. T. (1974). Instructional Goal Structure: Cooperative, Competitive or Individualistic. Review of Educational Research, 44, 213-240.

Johnson, D. W., Johnson, R. T. ve Smith, K. A. (1998). Maximizing interaction through cooperative learning. ASEE Prism, 7, 24.

Johnson, D. W., Maruyama G., Johnson R., Nelson D. ve Skon L. (1981). Effects of Cooperative, Competitive and Individualistic Goal Structures on Achievement: A Meta Analysis. Psychological Bulletin, 89 (1), 47-62.

Kıncal, R., Ergül, R. ve Timur, S. (2007). Fen Bilgisi Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrenci Başarısına Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 156-163

Manning, M. L. ve Lucking. R. (1991) The What, Why, and How of Cooperative Learning. The Social Studies, 82 (3), 120-124.

Moskowitz, J.M., Malvin, J. H., Schaeffek, G. A., Schaps, E. (1983). Evaluation of a Cooperative Learning Stratengy. American Educational Research Journal, 20 (4), 687-696.

Newman, F. M. ve Thompson, J. A., (1987). Effects of Cooperative Learning in Secondary Schools: A Summary of Research. National Center on Effective Secondary Schools, Wisconsin, WF.

Sharan, S. (1980). Cooperative Learning in Small Groups: Recent Methods and Effects on Achievement, Attitudes, and Ethnic Relations. Review of Educational Research, 50 (2), 241-271.

Shaw, M. E. (1976). Group Dynamies: The Psychology of Group Behavior. NY: McGraw-Hill Book Company.

Slavin, R. E. (1980). Cooperative Learning. Review of Educational Research, 50 (2), 315-342.

Add document to your blog or website

Similar:

Çalışma Başlığı Eğitim Psikolojisi Dersinde Ayrılıp Birleşme Tekniğinin Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi Problem Cümlesi iconTAM SAYILAR KÜMESİNİN ÖZELLİKLERİNİN ÖĞRETİMİNDE BİLGİ DEĞİŞME TEKNİĞİNİN KULLANIMININ ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ

Çalışma Başlığı Eğitim Psikolojisi Dersinde Ayrılıp Birleşme Tekniğinin Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi Problem Cümlesi iconFEN BİLGİSİ DERSİNDE DRAMA TEKNİĞİNİN ÖĞRENCİ TUTUMUNA ETKİSİ *

Çalışma Başlığı Eğitim Psikolojisi Dersinde Ayrılıp Birleşme Tekniğinin Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi Problem Cümlesi iconBu araştırmada problem çözme yönteminin öğrenci başarısına etkisi bulunmaya çalışılmıştır. Bunun için deney ve kontrol grupları seçilmiştir. Problem çözme

Çalışma Başlığı Eğitim Psikolojisi Dersinde Ayrılıp Birleşme Tekniğinin Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi Problem Cümlesi iconBilgisayar Destekli Asenkron İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Sınıf Yönetimi Dersinde Öğrenci Başarısına Etkisi

Çalışma Başlığı Eğitim Psikolojisi Dersinde Ayrılıp Birleşme Tekniğinin Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi Problem Cümlesi iconAnkara İlindeki Özel Okulların Bazı Okul Özelliklerinin Öğrenci Başarısına Etkisi Üzerine Bir Çalışma

Çalışma Başlığı Eğitim Psikolojisi Dersinde Ayrılıp Birleşme Tekniğinin Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi Problem Cümlesi iconÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ GİRİŞ

Çalışma Başlığı Eğitim Psikolojisi Dersinde Ayrılıp Birleşme Tekniğinin Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi Problem Cümlesi iconSınıf atmosferinin öğrenci başarısına etkisi”ne ilişkin bulgular

Çalışma Başlığı Eğitim Psikolojisi Dersinde Ayrılıp Birleşme Tekniğinin Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi Problem Cümlesi iconDevam zorunluluğunun derse katılım ve öğrenci başarısına olan etkisi

Çalışma Başlığı Eğitim Psikolojisi Dersinde Ayrılıp Birleşme Tekniğinin Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi Problem Cümlesi iconBİLGİSAYAR DESTEKLİ ASENKRON İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ*

Çalışma Başlığı Eğitim Psikolojisi Dersinde Ayrılıp Birleşme Tekniğinin Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi Problem Cümlesi iconBu araştırmada, üniversitelerin eğitim fakültelerinde formasyon dersi olarak okutulan Eğitim Psikolojisi dersinde, farklı öğrenme stratejileri kullanmanın

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page