14 Ağustos 26/07/1995 tarih ve 2436 sayılı MEB Tebliğler Dergisi'nde yayınlanmıştır
Indir 32.54 Kb.
Title14 Ağustos 26/07/1995 tarih ve 2436 sayılı MEB Tebliğler Dergisi'nde yayınlanmıştır
Date conversion25.04.2013
Size32.54 Kb.
TypeTebliğ
Sourcehttp://tokatteftis.gov.tr/userfiles/upload/Adaylık Eğitimi Hakkındaki Genelge.doc
(14 Ağustos 26/07/1995 tarih ve 2436 sayılı MEB Tebliğler Dergisi'nde yayınlanmıştır)

26/07/1995

Adaylık Eğitimi Hakkında 1995/55 Sayılı Genelge

Bilindiği üzere, "Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik" 30/04/1995 tarihine kadar memur olarak göreve başlayanlar hakkında önceki ilgili mevzuat hükümleri uygulanmak kaydıyla 30/01/1995 tarihinde yürürlüğe girmiş ve yürürlük tarihini müteakip çalışmaları başlayan ekli eğitim programları hazırlanarak 30/04/1995 tarihinden sonra aday olarak atanan personelin yetiştirilmesine esas olmak üzere gönderilmiştir.

Yönetmelik hükümlerinin aksaklık ve gecikmelere meydan verilmeden uygulanması bakımından 25/01/1995 gün ve 239/12352-1995/8 sayılı genelge ile bazı açıklamalar yapılmış olmakla birlikte yönetmelik ve genelgenin incelenmesi sonucu merkez ve taşra teşkilatı personelimizden alınan yazılı ve sözlü duyumlar ile eğitim programlarının uygulanmasında karşılaşılabilecek muhtemel tereddütleri en aza indirebilmek bakımından aşağıda belirtilen açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Aday olarak atanan bir memur 657 sayılı kanun gereğince atama emrinin kendisine tebliğini müteakip 15 gün içinde görevine başlamakla yükümlüdür. Ancak, 15 günlük bu süre belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler karşısında en fazla 2 ay olarak kullanılabilmekte, bu süre içerisinde de göreve başlamayanların atama kararnameleri iptal edilmektedir.

Çeşitli dönemlerde atanan aday öğretmenlerin aynı tarihte eğitime başlatılabilmelerini sağlamak bakımından atamalar Bakanlıkça sonuçlandığında valilikler branşları itibariyle illeri emrine verilecek öğretmen sayısına göre öğretmen atayacağı kurumları önceden sağlıklı bir şekilde tespit ederek, atanan öğretmen listesi ellerine ulaştığında o görev yerleri için öğretmen isimlerini belirledikten sonra vakit geçirmeden ilgililere görev yeri de belirlenmiş olarak atamalarına ilişkin tebligat yazılarını göndereceklerdir. Tebligat yazıları öğretmenlere en kısa sürede 7201 sayılı Tebligat Kanununda belirtilen usulle gönderilecektir.

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri, Genel İdare Hizmetleri, Teknik Hizmetler, Sağlık Hizmetleri, Yardımcı Hizmetler vb. kadrolara atanmış olan aday memurlar, temel eğitime başlanıncaya kadar kadro görevlerinin gerektirdiği hizmeti yapacağından, kendilerine hemen rehber öğretmen veya rehber eğitici görevlendirilmesi yapılacaktır. Rehber öğretmen veya rehber eğitici aday memurun adaylığı kalkıncaya kadar gerekli yardım ve rehberliğini sürdürecektir.

Kabul edilir mazeretleri de olsa emsali atama grubunda göreve başlayanlarla temel eğitimin 1/5'i uygulandıktan sonra göreve başlayanlara aynı eğitim, aynı program bütünlüğü içinde tamamlattırılacaktır.

Genel yönetmelik esaslarına uyulmak kaydıyla hazırlanan özel yönetmeliğin bilhassa temel ve hazırlayıcı eğitimle ilgili hükümlerinin diğer kurumlar ve hizmet sınıflarına göre oldukça fazla sayıda aday statüsünde işleme tabi tutulacak eğitim öğretim hizmetleri sınıfı personeli açısından uygulanmasında öğretim yılı itibariyle öğrenciye öğretim programlarında belirlenen amaçlar doğrultusunda davranış kazandırmak için mutlak gerekli olan öğrenci-öğretmen birlikteliğinin azami seviyede tutulması yanında aday personelin ibate ve iaşesinin temini hususlarında hem aday personel hem de yönetim açısından bazı sıkıntılarla karşılaşılabileceği muhtemeldir. Zaman içinde gündeme gelebilecek bu gibi sıkıntıların mevcut ve gereği doğrultusunda oluşturulabilecek şartlarla bertaraf edilmesi zorunluluğundan hareketle yetkili ve sorumlu personel, her zaman olması gerektiği gibi söz konusu süreç zarfında da görevlerinin gerektirdiği bilinç içinde hareket edecek ve hassasiyet gösterecektir.

Her atama dönemini müteakip temel, hazırlayıcı ve uygulamalı eğitime alınacak aday memur sayısı ilçe genelinde 10 ve 10'dan fazla ve şartlar uygun olduğu takdirde ilçelerde eğitim ve sınav yürütme komisyonları oluşturulacak; atanan aday bu sayıdan az olan veya gerekli şartları uygun olmayan ilçelere atanan aday memurların adaylık eğitimleri il merkezinde oluşturulacak eğitim ve sınav yürütme komisyonunun sorumluluğunda yürütülecektir.

Atama dönemleri itibariyle aday memur sayısının ülke genelinde az olması halinde adaylık eğitimi için Personel Genel Müdürlüğünce belirlenecek merkez illerde Bakanlık Onayıyla eğitim ve sınav yürütme komisyonları oluşturulacaktır.

Atamalar en geç Mayıs-Haziran aylarında yapıldığında ve o branşta yeterli öğretmen bulunduğu takdirde Bakanlıkça belirlenecek merkezlerde de temel ve hazırlayıcı eğitimler yaptırılabilecektir.

Merkez illerde oluşturulacak söz konusu komisyonlarda görev yapacak personelin görevlendirilmesi Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca, diğer durumlarda ise ilgili valiliklerce yapılacaktır.

Bakanlık merkez teşkilatına atananların adaylık eğitimleri Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca oluşturulacak eğitim ve sınav yürütme komisyonu sorumluluğunda yapılacaktır.

Yönetmelikte temel ve hazırlayıcı eğitimlerin eğitim ve sınav yürütme komisyonları; uygulamalı eğitimin ise aday memurun görevlendirileceği kurum amirinin sorumluluğunda yaptırılacağı belirtilmiştir.

Bu ifadeden hareketle temel ve hazırlayıcı eğitim programlarında yer alan konulardaki eğitimi vermek ve verilen eğitim sonucunda yapılacak sınavlarla ilgili işlemleri yerine getirmek üzere eğitim ve sınav yürütme komisyon üyeleri dışında (eğitici) personel görevlendirilecektir. Bu personelin seçimi;

a) En az yüksek öğrenim görmüş,

b) Branşı ile görevlendirileceği konu arasında uyum bulunan,

c) Öncelikle yukarıdaki özelliklere sahip ve halen Bakanlığımızda öğretmen veya yönetici olarak görevli,

d) Diğer kurumlarda görevli, konu hakkında ihtisası ve bilgisi ile tanınmış,

e) Görevlendirileceği konuda akademik kariyere sahip,

ve öncelikle aynı yerleşim merkezinde görevli personel arasından yapılacaktır. Personel yetersizliği halinde bu eğitimleri yaptırma sorumluluğu verilen kurum amirleri ile eğitim ve sınav yürütme komisyon üyelerine de ders görevi verilebilecektir.

Adaylara temel ve hazırlayıcı eğitim programlarında yer alan eğitimleri verecek ve sınavlarını yapacak olan bu eğiticiler, mahiyetinde görev yapacakları eğitim ve sınav yürütme komisyon üyelerinin görevlendirilmesinde izlenen prosedüre göre görevlendirilecektir.

Rehber öğretmen ve rehber eğiticiler ise yönetmeliğin 27'nci maddesinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde seçilerek görevlendirilecektir.

Aday öğretmenlere adaylıkları kaldırılıncaya kadar gerekli yardım ve rehberliği yapacak rehber öğretmenler, rehberlik edecekleri aday öğretmenin varsa okulundan, yoksa adayın okuluna en yakın okuldaki yeterli görev ve meslek tecrübesine sahip, hizmete yatkın ve başarılı öğretmenlerden görevlendirilecektir. Rehber öğretmenin aday öğretmenin branşından olması tercih sebebidir. Adayın branşından rehber öğretmen olarak görevlendirilecek şartları taşıyan öğretmen bulunmaması halinde bu görev, görevlendirmeye esas diğer şartları taşıyan başka branştaki öğretmenlere verilebilecektir.

Öğretmene olan ihtiyaç dikkate alınarak temel ve hazırlayıcı eğitim süresinde eğitim ve öğretimin aksamadan yürütülebilmesi için;

a) 60 saatlik temel eğitimin, göreve başlayan aday öğretmenlerden gruplar oluşturularak öğretim yılı öncesi veya öğretim yılının başladığı ilk günlerde başlamak suretiyle topluca yapılması esastır.

Bu eğitim sırasında temel eğitim programının dışında ayrıca zaman ayırmak suretiyle öğretmen adaylarına hemen lazım olan mesleki bilgiler de öğretilecektir.

Göreve geç başlayan aday öğretmenlere temel eğitim topluca, aralıksız en az on günde verilebileceği gibi öğretmene olan ihtiyaç da dikkate alınarak azami süre olan iki ay içinde ve mesai günlerinde haftada en az bir gün eğitime alınmak suretiyle de tamamlattırılabilinir. Çok zaruri hallerde cumartesi günlerinde de eksik kalan eğitim ve sınav yapılabilir.

b) 120 saatlik hazırlayıcı eğitim de (a) fırkasında belirtilen esaslar içinde yapılabilir. İlk defa temel ve hazırlayıcı eğitime tabi tutulmaları sonucu yapılan değerlendirmede başarısız olanlar için yönetmeliğin 36'ncı maddesine göre tekrarlanacak eğitime 19 ve 20'nci maddelerde belirtilen işlemlerin tamamlanabileceği en az 15 gün sonra başlanacaktır. Tekrarlama eğitimine alınacaklar Bakanlığa bildirilirken aynı anda ilgililere de başarısızlıkları tebliğ edilerek, devam ettikleri bir sonraki eğitim sebebiyle kurumla yakın ilişkileri devam edeceğinden beş gün içinde yapılacak tebliği müteakip, iki gün içinde yapılan itirazlar da eğitim ve sınav yürütme komisyonlarınca yine beş gün içinde karara bağlanarak sonuç ilgililere duyurulacak, durumu uygun olanlar için başarısız oldukları ve bir defa tekrarlama hakları olan eğitimleri başlatılacaktır.

36'ncı madde hükmüne göre uygulamalı eğitime alınacaklar hakkında 19 ve 20'nci maddelerde belirtilen işlemler; bu personelin kadro görevlerine devamları sağlanarak temel ve hazırlayıcı eğitim tekrarına alınacaklarla ilgili olarak belirlenen işlem süresinde tamamlanacaktır.

Başarısızlıklarına, tebliğ işleminden sonra süresi içinde itiraz eden olmadığında ise bu eğitimlere başlanacak tarih itiraz süresinin bitimini takip eden ilk iş günü olacaktır.

Eğitimlerden herhangi biri devam ederken aynı eğitim ve sınav yürütme komisyonu sorumluluğunda aynı anda aynı eğitim programı ayrıca uygulanmayacaktır.

Yönetmeliğin 41'inci maddesi hükmü doğrultusunda icra edilecek göreve son verme işlemi, yönetmeliğin 19 ve 20'nci maddelerinde belirtilen azami sürelerde gerekli işlemler tamamlanarak süratle sonuçlandırılacaktır.

Eğitim programları gereği adaylık eğitimlerinin, 1 yıl olan asgari adaylık süresini doldurmadan tamamlanması halinde başarılı olanların adaylığı kalkmış sayılmayacağından, aday personelin kalan sürede kadro görevine devam sağlanarak göreve başladıkları tarihten asgari adaylık süresinin dolacağı 1'inci yılın bitimi itibariyle haklarında asli memurluğa atanma işlemi yapılacaktır.

Aday öğretmen yıllık, ünite ve her dersten yeteri kadar günlük planını rehber öğretmenle birlikte hazırlayacaktır.

Aday ve rehber öğretmenin aynı okulda olması halinde rehberlik görevi, rehber öğretmenin kurum müdürü ile birlikte hazırlayacakları çalışma planı doğrultusunda yürütülecektir.

Rehber öğretmen başka okul veya kurumda ise, çalışma planı ilçe milli eğitim müdürünün görevlendirilmesi ile rehber öğretmenin görevli olduğu okul veya kurum müdürünce yapılacaktır.

Aday öğretmenler ihtiyaç duyması halinde eğitim ve sınav yürütme komisyonlarının bulunduğu merkezde toplanarak bu komisyon sorumluluğunda eğitim programının uygulanmasında ihtiyaç duyulan konularda bilgilendirileceklerdir.

Rehber öğretmenler aday öğretmenin uygulamalı eğitimi ile ilgili görüşlerini en az ayda bir defa rapor halinde kurum amirine bildireceklerdir.

Adaylık eğitimine alınan her hizmet sınıfı kadrosundaki aday memurlar eğitimden sorumlu bulunan yetkililerden de yararlanarak tabi tutuldukları eğitim programlarında yer alan konuları kapsayan birer adaylık dosyası hazırlayacaklardır.

Bu dosyada her hizmet sınıfı kadrosundaki aday memurlar için ortak olarak;

 1. Adaylık eğitim programları,

 2. T.C. Anayasası,

 3. 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

 4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Devlet memurunun görev ve sorumlulukları, genel hak ve yardımlar, atama ve yer değiştirme, adaylık, müracaat ve şikayet, izin, kılık-kıyafet, ilerleme ve yükselme, sicil ve disiplinle ilgili hükümleri,

 5. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,

 6. 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili hükümleri,

 7. 6245 sayılı Harcırah Kanununun ilgili hükümleri,

 8. 7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili hükümleri,

 9. 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunun ilgili hükümleri,

 10. . Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik,

 11. .Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.

 12. . Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği,

 13. . Kamu Kurumlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafet Yönetmeliği,

 14. . Asli Devlet Memurluğuna Atanacakların Yemin Merasimi Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri,

 15. . Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği,

 16. . Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik,

 17. . Devlet Memurları Müracaat ve Şikayetleri Hakkında Yönetmelik,

 18. . Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği,

 19. . Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği,

 20. . Milli Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği,

 21. . Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

 22. . Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi,

 23. . Milli Eğitim Bakanlığı Resmi Yazışma Kuralları Mevzuat Bülteni,

 24. . Milli Eğitim Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği,

 25. . Milli Eğitim Bakanlığı Koruyucu Güvenlik Özel Talimatı,

 26. . Devlet Binalarının Yangından Korunması Yönetmeliği,

 27. . Temizlik rehberi,

Aday öğretmenler için ayrıca branşı itibariyle;

 1. 4357 sayılı İlkokul Öğretmenlerinin Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına Dair Kanun,

 2. 1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun,

 3. 222 sayılı İlköğretim Kanunu,

 4. 439 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun,

 5. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ücretli Ders Saatlerine Dair Esaslar,

 6. Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge,

 7. Müfredat Programı,

 8. Yıllık Plan,

 9. Ünite Planı,

 10. . Günlük Plan,

Diğer hizmet sınıfı kadrolarında adaylık eğitimine tabi tutulan personel açısından ise ayrıca, kadro görevi itibariyle ilgili özel mevzuat hükümleri ve gerekli görülen dokümanlar,

bulundurulacaktır.

Uygulamalı eğitimin, yönetmeliğin 39'uncu maddesi hükmü doğrultusunda rehber öğretmen gözetiminde müstakil derse girerek yürütüleceği durumlarda yukarıda belirtilen hususlarla birlikte şu hususlara da mutlaka uyulacaktır:

Eğitimin ilk yarısında aday öğretmen haftada bir gün rehber öğretmenin yanına giderek yaptığı çalışmalarını gösterip gerekli tavsiyeleri alacak ve aynı gün rehber öğretmenin dersine girerek izleyecektir. Eğitimin ikinci yarısı içinde bu uygulama aralıkları uzatılabilecektir.

Bu eğitim süresinde ilköğretim müfettişleri aday öğretmenlere en az ayda bir defa rehberlik yapacak şekilde planlama yapacak ve aday öğretmenin okuluna giderek rehberlikte bulunacaktır.

Add document to your blog or website

Similar:

14 Ağustos 26/07/1995 tarih ve 2436 sayılı MEB Tebliğler Dergisi\Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 30 Ocak 1995 Sayı: 2423

14 Ağustos 26/07/1995 tarih ve 2436 sayılı MEB Tebliğler Dergisi\2488 SAYILI TEBLİĞLER DERGİSİ’NDE YAYINLANAN ATATÜRKÇÜLÜK KONULARININ ÜNİTELERE DAĞILIMI

14 Ağustos 26/07/1995 tarih ve 2436 sayılı MEB Tebliğler Dergisi\Tebliğler Dergisi : AĞUSTOS 2003/2551

14 Ağustos 26/07/1995 tarih ve 2436 sayılı MEB Tebliğler Dergisi\Tebliğler Dergisi : AĞUSTOS 2003/2551

14 Ağustos 26/07/1995 tarih ve 2436 sayılı MEB Tebliğler Dergisi\İlgi : a 18. 10. 1995 tarih ve 2701 sayılı 1995/81 No’lu Genelge

14 Ağustos 26/07/1995 tarih ve 2436 sayılı MEB Tebliğler Dergisi\Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 27 Mayıs 1963 Sayı: 1257

14 Ağustos 26/07/1995 tarih ve 2436 sayılı MEB Tebliğler Dergisi\Yönetim Kurulunun 25. 08. 2010 tarih 15/143 sayılı kararı ile kabul edilerek 31. 12. 2010 tarih 27802 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır

14 Ağustos 26/07/1995 tarih ve 2436 sayılı MEB Tebliğler Dergisi\Tebliğler Dergisi'nde bir karar yayınlayan M. E. B. Talim ve Terbiye Kurulu

14 Ağustos 26/07/1995 tarih ve 2436 sayılı MEB Tebliğler Dergisi\1050 SAYILI GENEL MUHASEBE KANUNU (0rijinal metin 1927 tarih ve 606 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.)

14 Ağustos 26/07/1995 tarih ve 2436 sayılı MEB Tebliğler Dergisi\10. 09. 1983 tarih ve 18161 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page