ÖĞRETİM İLKE ve YÖNTEMLERİ
Indir 325.81 Kb.
TitleÖĞRETİM İLKE ve YÖNTEMLERİ
Page1/8
Date conversion26.04.2013
Size325.81 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.huseyinucar.com.tr/wp/wp-content/uploads/2011/11/HU-OGRETIM-ILKE-ve-YONTEMLERI-OZET.d
  1   2   3   4   5   6   7   8
ÖĞRETİM İLKE ve YÖNTEMLERİ

DERSİN TANITIMI

Genel amaç, Öğretim ilke ve yöntemleri dersi öğretmen adaylarının; öğrenci gereksinmelerini karşılayacak, nitelikli öğrenme ve etkili öğretime uygun, öğretim ilkelerine-stratejilerine-model ve yaklaşımlarına-yöntemlerine-tekniklerine uygun öğretme-öğrenme durumları planlanmasına ve uygulanmasına, yönelik temel bilgi ve becerilere sahip olmasını amaçlar.

Bu amacın gerçekleşebilmesi için öğretmen adayı; öğrenci gereksinimlerini, öğrenme ve gelişim psikolojisi derslerinde; nitelikli öğrenme, etkili öğretim, öğretme-öğrenme durumları kavramlarını eğitime giriş ve program geliştirme derslerinde; öğretim ilke-strateji-model-yöntem ve teknikleri, planlama kavramlarını öğretim ilke ve yöntemleri dersinde öğrenecektir. Bütün bu birikim, öğretmenin okulda yapacağı çalışmalarda kırk dakikalık ders içinde gerçekleşen mükemmel sentezlere dönüştürülür.

Genel yeterlilikler, Evrensel düşünüp yerel uygulama, Sorgulama, Yaratıcılık (inovasyon), Kuramsal bilgiyi uygulamaya dönüştürme, Yaşamı bilimsel bilgi ile yönetme, Planlama ve organize etme, Sorumluluk alarak etkili kararlar verme, Özgüven yapılanması içinde güç kazanarak özgür davranabilme’ dir.

Evrensel Düşünüp Yerel Uygulama: Üniversite mezunu kendi alanında dünyanın her yerinde üretilmiş bütün bilgilere sahip olarak evrensel bir düşünmeye ulaşır. Bu düşünce dünyanın her hangi bir yerinde uygulanmak istendiğinde, o yerin düşünce sistemine genellikle çok yabancı olacak ve reddedilecektir. Üniversite mezunu bunu bilir, değişim sağlayacağı yerin değerleriyle kendi bilgileri arasında uzlaşmacı bir köprü oluşturur. Yerel kültürünü savunan insanların onurunu korumaya, onları aşağılayıp-sıkıştırmamaya çok dikkat ederek daha uzun zamanda değişimi sağlayacak bir yerel uygulama planı hazırlar.

Yaratıcılık(İnovasyon): Yaratıcılıkla, buluşla, araştırma-geliştirme ile gelişerek büyümek demektir. Yaratıcılık sadece buluş ve geliştirme ile olmaz. Aynı alandaki başka kurumların bilgi birikiminin kuruma göre şekillendirilmesi (bilginin kaldıraçlanması) da bilgi teknolojisi ile gelişmeyi sağlar.

Kuramsal bilgiyi uygulamaya dönüştürme: Eğitimle kazanılan bütün birikimler, olası problemlerin çözümü için ön görü oluşturmaya yöneliktir. Öğretmen adayı kuramsal bilgileri alır, bu bilgileri öğretmenlik yaşantısında uygulamaya dönüştürür.

Yaşamı Bilimsel Bilgi ile Yönetme: Gerçek yaşamda karşılaşılan sorunlar o alanda edinilmiş bilimsel bilgi ile çözümlenmiyor, sorunlarda geleneksel yaklaşımlar etkili oluyorsa eğitim anlamsızlaşır.

Planlama ve organize etme: Öğretim ilke ve yöntemleri dersi öğretme-öğrenme durumlarının planlanması ve uygulama esnasında yapılan çalışmaların sınıf lideri öğretmen tarafından yönlendirilmesi için gerekli birikimi sağlar.

Sorumluluk alarak etkili kararlar verme: Alanında eğitim almış bir öğretmenin kendi alanındaki yaşantılara ve problemlere tepkisiz kalması düşünülemez. İşi bilen kişi olarak sorumluluk almalıdır. Sorumluluktan kaçarsa etkisiz-gereksiz elemana dönüşür ve bir süre sonra sistem dışına atılır. Sorumluluk aldığında, bu alanda eğitim almamış kişilere göre etkili kararlar vermesi kaçınılmaz sonuçtur. Çünkü işi bilen kişidir.

Özgüven yapılanması içinde güç kazanarak özgür davranabilme: Güçlü birey-güçlü firmalar incelendiğinde bu birimlerin geçmiş yaşantılarının onlara gerekli birikimi sağladığı, karar alma durumunda yaptığı şeylerin doğruluğuna inandıkları ve gelecekle ilgili net bir görüşe (kariyer planına) sahip oldukları görülür. Öğretmen adayının aldığı eğitim ve daha sonraları işbaşında kazanılacak deneyim geçmiş yaşam birikimini sağlar, bu birikim doğru olduğuna inanılan kararlar alınmasını kolaylaştırır ve bireyi güçlendirir. Geleceğe yönelik net bir görüşe sahip olmak ise her öğretmen adayının yapması gereken kişisel gelişim planının bir parçasıdır. Bu üç özellik aynı kişi-kurumda oluşursa liderlik özelliği kazınılmıştır. Özgür birey-özgür firma ise doğru algılama-doğru düşünme-doğru ve etkili anlatabilme gücüne sahiptir. Özgürlüğün alt yapısı olan bu üç özellik eğitimle kazanılır. Bu özelliklere sahip olanlar kalite yönetimi kurallarına uyarak-kıyaslama (ben-marking) yaparak seçenekler üretebilirler. Seçenek özgür olabilmenin vazgeçilmez unsurudur. Dünyanın en iyi durumuna sahip olan kişi-firma bile eğer tek seçenekli ise özgür değildir. Tek seçeneği tarafından mahkum edilmiştir. Doğru algılayamayan birey-firma toplum dışına itilir, doğru düşünemeyen sorunlarını çözemez, doğru ve etkili anlatamayan dünyanın en mükemmel çözümlerine-buluşlarına ulaşsa bile diğer insanlara anlatamadığı için toplumca anlaşılamaz; belki de ölümünden yıllar sonra değeri fark edilir. Sonuçta özgürlük; doğru algılama-doğru düşünme-doğru anlatabilme alt yapısı üzerine kurulur ve seçenek üretme-üretilen seçeneklerden birini (istenirse olumsuzunu) seçerek geleceğini belirleyebilme etkinliklerinin bir sentezi olarak ortaya çıkar.

Öğrenme çıktıları ve beceriler, bu dersin sonunda öğretmen adayı; 1. Program geliştirme süreciyle ilgili genel bir kültür edinir ve eğitimin insanları kurgulayan yapısını fark eder: Program geliştirme sürecini açıklar. Program geliştirme sürecinin öğelerini sorgular. Bilişim teknolojileri ders programını tartışır.

Bu dersin sonunda öğretmen adayı; 2. Öğrenci merkezli öğretme durumları düzenleyebilir: Öğretim ilkelerini açıklar. Farklı öğretim modellerini ve yaklaşımlarını inceler, karşılaştırır, yorumlar. Öğrenme stratejilerini inceler, hedefe uygun etkili öğrenme stratejilerini belirler. Farklı öğretim yöntem ve tekniklerini tartışır, değerlendirir, kullanır.

Bu dersin sonunda öğretmen adayı; 3. Öğretme-öğrenme durumlarını planlayabilir: Planlamanın önemini tartışır. Plan türlerini inceler, karşılaştırır, yorumlar. Planın niteliklerini açıklar. Bilişim teknolojileri programına uygun öğretim planları yapar.


EĞİTİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla, kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir.

Eğitim, toplumun gelişmesini ve kalkınmasını sağlar, süreklidir, değişime açıktır, kapsamlıdır, her yerde ve her zaman oluşabilir. Kültürel yapı ile uyumlu davranarak eğitimin hedeflerine ulaşmaya çalışır.

SİSTEM OLARAK EĞİTİM; girdi, işlem(süreç), çıktı, dönüt-düzeltme öğelerine sahiptir. Organizasyon, çalışan profili, iletişim şeması-problem çözme yolu, süreç ve sorun çözmede ortaklık gibi özellikleri vardır.

İLETİŞİM SÜRECİ OLARAK EĞİTİM kaynak, ileti, kanal, alıcı, dönüt öğelerinden oluşur.

ÖĞRETİM önceden belirlenmiş ortamlarda, programlı ve planlı olarak; bilgi,beceri,tutum, davranış kazandırma çalışmasıdır.

Eğitim ve Öğretim kalıcı davranış değişikliği sağlama ve davranış değişikliğini hazırlayan bir ortamda gerçekleşmesi açısından birbirine benzer.

Eğitim’in her yerde olması, yaşam boyu sürmesi, öğretimi de kapsaması, her türlü bilgi ve deneyime açık olması, Öğretim’in okulda olması, zaman sınırlı ve kontrollü yapılması, eğitimin programlı kısmını oluşturması ve programlanmış birikimler kazandırması; Eğitimle Öğretimin Farklarını oluştur.

Öğretme, eğitim ve öğretimdeki davranış değişikliğini kılavuzlama, Öğrenme ise kılavuzlanma sonucunda davranış değiştirmedir.

Etkili öğretim, grup içinde, kendi kendine öğrenilen, en fazla duyu organının kullanıldığı öğretimdir.

Nitelikli öğrenme, unutulmayan, bilişsel-duyuşsal-devinişsel alanların tümünde, en üst düzeyde oluşan öğrenmedir.


PROGRAM GELİŞTİRMENİN ANA KAVRAMLARI

Programın Cevap Aradığı Sorular:

Program, izlenen yol, bir işin nasıl yapılacağını kılavuzlayan düzenektir. Eğitim programı ise öğrenen için planlanmış okul içi-okul dışı öğrenme yaşantıları düzeneğidir.

Eğitim programı, “Öğrencilere kazandırılacak hedefler nelerdir?”, “Hedefler kazandırılırken hangi konulardan yararlanılacaktır?”, “Eğitim-öğretim durumları (öğrenme-öğretme süreçleri) nasıl düzenlenecektir?”, “Öğrencilerin istenilen hedeflere ulaşıp-ulaşmadığı nasıl anlaşılacaktır?” sorularının cevaplarını arar. Bu cevapları ararken;

Niçin? sorusuna Hedef(kazanım-amaç), Ne? sorusuna İçerik(konu-muhteva), Nasıl? sorusuna Öğretme-Öğrenme Süreci(eğitim durumları), Ne Kadar? sorusuna Değerlendirme(sınama durumları-değerlendirme durumları) cevaplarını verir.

Eğitim programı bir ülkenin bütün eğitim kurumlarını kapsar. Öğretim Programı ise eğitim programının hedefleri dışına çıkmadan belli bir öğretim basamağı için düzenlenmiş okul içi-okul dışı öğrenme yaşantıları düzeneğidir. Öğretim programında yer alan herhangi bir ders için düzenlenmiş olan öğrenme yaşantıları düzeneğine ise Ders Programı denir.

Posner eğitim reformlarını incelerken programın farklı uygulama biçimleri ile karşılaşmış ve program geliştirme çalışması yapanların bu programlara dikkat etmedikten sonra başarılı olamayacağını kanıtlamıştır. Posnere göre Resmi Program, uygulama yapılan çevrenin genel özellikleri, okulun araç-gereç-materyal yapısı, öğretmenin yeterliliği ve öğrencinin ön bilgi düzeyi ile ilgili nedenlerle zorlanarak bazı unsurlarından taviz vermek zorunda kalır ve yapı değiştirerek Uygulamadaki Program halini alır.

Öğretim programı, etkili iletişim becerileri yüksek bir okul ve çevrede duyuşsal alan hedeflerini gerçekleştirerek destekler, gönüllü ders dışı etkinliklerle zenginleştirir, öğrenciye kişisel doyum ve yaratıcılık alanları sağlayan bir duruma dönüşürse; programı olumlu yönde destekleyen ve coşku yaratan bu desteklere Örtük Program denir. Öğrenci örtük program etkinliklerine katılmazsa eğitim açısından zarar görmez ama duygusal doyumu ve öğrenme coşkusu azalır.

Bazı durumlarda çevre, okulda alınan eğitimi yeterli görmez. Egzersiz programları, yetiştirme kursları, dershaneler, özel dersler gibi zamanı-yeri-planı belli, öğrencinin katılmazsa yeterince gelişmeyerek zarara uğrayacağı Ekstra Program yapıları oluşturur.

Eğitimin genel ve özel hedefleri yerine, sınav kazanma-sadece bir alanda gelişmek isteme gibi nedenlerle bazı hedef ve içerikler bilinçli olarak kazandırılmaz, onun yerine kişisel önceliklere önem verilir. Bu tür durumlarca İhmal Edilen Program durumu ortaya çıkar.

Programın Yararları

Program, eğitim öğretime yön verir. Öğretmene rehberlik eder. Öğretimde standardizasyonu sağlar. Öğretimi verimli ve nitelikli hale getirir. Öğretimin etkinliğini arttırır ve öğretimin kontrollü olmasını sağlar.

PROGRAM GELİŞTİRMENİN KURAMSAL TEMELLERİ

TARİHİ TEMELLER

Program geliştirme alanındaki tarihsel birikim programlara yansımalıdır.

PSİKOLOJİK TEMELLER

Program geliştirirken öğrencilerin psikolojik özelliklerine dikkat edilir.

Öğretme-öğrenme kuramları dikkate alınır.

Davranışçı yaklaşım ve bilişsel yaklaşım göz önüne alınır.

TOPLUMSAL TEMELLER

Program toplumun ihtiyaç duyduğu bireyleri hazırlayacak şekilde geliştirilir.

Toplumun değer yargıları ve kültürel birikimi “eğitimin kültürleme süreci” kapsamında göz önüne alınır.

Toplumsal gelişme ve değişme analiz edilerek bireyle ilgili özellikler programa eklenir.

FELSEFİ TEMELLER

Her program bir felsefeye dayanır.

Seçilen felsefeye uygun hedef, içerik, eğitim-öğretim durumları, sınama durumları belirlenerek programın iç ve dış tutarlılığı sağlanır.

PROGRAMIN ÖZELLİKLERİ

Milli Eğitim Amaçlarına uygunluk: Program, eğitimin uzak hedefleriyle ve ülkenin istediği insan tipiyle uyumludur.

İşlevsellik: Programdaki bilgi ve etkinlikler hayatta işe yaramalıdır. Program toplumsal ve bireysel ihtiyacı karşılamalıdır. Program hedef, içerik, eğitim-öğretim durumları ve sınama durumlarında uygulayıcılara yardımcı olmalıdır. Program bir mesleğe hazırlamalıdır.

Çerçeve: Programda ana yapı korunmalı, etkinlik ve konularda ayrıntıya girilmemelidir.

Esneklik: Program bilimsel gelişmelere, değişime uyum sağlamalıdır. Program öğretmene çevre koşulları ve öğrenci özelliklerine göre esneme alanı vermelidir. Program uygulandığı bölgenin kültürüne uymalıdır.

Değişmez ve Genel Olma: Devletin ve toplumun beklentileri olan etkinlik ve konular bütün okullarda değişmeden uygulanmalıdır.

Öğrenciyi Geliştirme: Program öğrenciyi bilişsel, duyuşsal, devinişsel ve toplumsal açıdan geliştirmelidir.

Uygulayıcılara Yardımcı Olma: Program öğretmenlere rehberlik edebilmelidir.

Süreklilik: Program geliştirme kesintisiz olarak devam eder.

İHTİYAÇLARIN ve HEDEFLERİN BELİRLENMESİ

İhtiyaç, giderilmesi gereken eksikliktir. Program geliştirmenin ilk adımı Toplum, Birey, Konu veya Doğa alanlarından değişimi zorlayan ve geliştirmeyi gerektiren ihtiyaçların belirlenmesi ile atılır. Bir ihtiyacın (gereksinimin) bir defa karşılanması sorunları çözmez. Çünkü tüm ihtiyaçların karşılandığı bir durum sadece geçici bir denge oluşturur. Bu geçici denge kısa sürede bozulur ve yeni ihtiyaçlar oluşur.

Konu Alanı, her on sekiz ayda yeni bilgilerle ikiye katlanarak (Bilgi Patlaması-Moore Yasası-, Teknoloji Patlaması ); Birey Alanı, kişisel rekabet ortamı ve bireyin her yaşında büründüğü çok farklı yapılarla; Toplum Alanı ülkeler arası rekabet ve sürekli gelişen sosyo-ekonomik-kültürel yapı ile; Doğa Alanı, ekolojik dengenin korunması ve bozulması gibi sorunlarla yeni ihtiyaçlar üretir ve programların sürekli olarak geliştirilmesini gerektiren durumlar oluşturur.

İHTİYAÇ SAPTAMA YAKLAŞIMLARI

Yaklaşım Adı

Özellikleri

Örnek Durumlar

FARKLAR YAKLAŞIMI

*İhtiyaç beklenilenle var olan arasındaki farktan oluşur.

*Belirlenen fark giderilerek istenen yeterliğe ulaşılır.

Denetimde öğrencilerine uzak durduğu belirlenen öğretmene iletişim eğitimi verilir.

DEMOKRATİK YAKLAŞIM

*Çoğunluğun veya baskı gruplarının tepkileri/istekleri ihtiyacı belirler.

*Bu grupların isteklerine uygun program geliştirme yapılır.

Turizm dernekleri istediği için programdaki turizm konuları genişler.

ANALİTİK YAKLAŞIM

*İhtiyaç gelecekte olabilecek durumlara göre belirlenir.

*Bugünkü durum analitik ve sorgulayıcı bir şekilde ele alınarak gelecekle ilgili varsayımlar oluşturulur.

Gelecekte çok önemli olacağı için tüm öğretmenlere internet eğitimi verilir.

BETİMSEL YAKLAŞIM

*Yapılan çalışmalar bir bütün olarak ortaya konulur. Bir durumun veya nesnenin olması/olmamasının zararı/yararı belirlenir.

*Olumlu/olumsuzu içeren bir mantıksal tablo hazırlanır. Tabloya göre belirlenen ihtiyaçlar program geliştirmede kullanılır.

*Olması/olmaması daha iyi gibi durumlara yöneliktir.

İngiliz kültürünü öğrenmek, İngilizce öğrenmeyi kolaylaştırır diyerek buna uygun materyal geliştirilir.


İHTİYAÇ SAPTAMA TEKNİKLERİ

Anket-Delphi Tekniği: Bir uzmanlar grubuna anketler göndererek programın ihtiyaçları ile ilgili görüşleri alınır. Gelecekteki olay ve eğilimler, ihtiyaç analizi, programın planlanması, standartlaştırılması bu görüşlere göre şekillendirilir.

Progel(Dacum) Tekniği: Öğretilecek işin özellikleri, işi yapan ustalara sorularak belirlenir. Mesleğin ve mesleği yapacak kişinin profili ortaya konur. İş için kazanılması gereken davranışlar belirlenir.

Gözlem Tekniği: İhtiyaçlar doğal ortamda gözlem yaparak belirlenir. Özellikle devinişsel beceriler için uygundur.

Meslek (İş) Analizi Tekniği: İşin gerektirdiği özellikler belirlenir. Meslek işlere, işler işlem basamaklarına göre sıralanır.

Ölçme Araçları-Test Tekniği: Bireyde olması gereken özelliklerin ne kadarının var olduğu araçlarla ölçerek betimlenir. Eksik özelliklerin tamamlanması düşünülür.

Görüşme-Grup Toplantıları Tekniği: İlgili kişilerden sözlü olarak bilgi alınır. Demokratik yaklaşıma uygundur.

Kaynak Tarama Tekniği: Daha önceden yapılmış bilimsel çalışmalar ve hazırlanmış raporlara göre ihtiyaçlar saptanır.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Add document to your blog or website

Similar:

ÖĞRETİM İLKE ve YÖNTEMLERİ iconÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

ÖĞRETİM İLKE ve YÖNTEMLERİ iconİM 259 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

ÖĞRETİM İLKE ve YÖNTEMLERİ iconÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

ÖĞRETİM İLKE ve YÖNTEMLERİ iconÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ SIN 2-A İÖ

ÖĞRETİM İLKE ve YÖNTEMLERİ iconÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ DERS NOTLARI

ÖĞRETİM İLKE ve YÖNTEMLERİ iconÖğertim İlke ve Yöntemleri

ÖĞRETİM İLKE ve YÖNTEMLERİ icon2011-2012 ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI ÖZEL ÖĞRETİM VE YÖNTEMLERİ DERSİ BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI

ÖĞRETİM İLKE ve YÖNTEMLERİ iconAtatürk İlke ve İnkılaplarının Öğretim Esasları Yönergesi (2104 S. T. D.) incelenmesi

ÖĞRETİM İLKE ve YÖNTEMLERİ iconÖzel Öğretim Yöntemleri I Ders Notu (Güz Dönemi 2011) Öğretim Üyesi; Prof. Dr. Nasip DEMİRKUŞ 2011 Derse Devamın Önemi ve Gerekliliği

ÖĞRETİM İLKE ve YÖNTEMLERİ iconÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page