Firmaların Likidite Yapısının Analizi
Indir 1.04 Mb.
TitleFirmaların Likidite Yapısının Analizi
Page1/12
Date conversion31.05.2013
Size1.04 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.ttso.org.tr/dosyalar/finansal_analiz.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ VE

ÖRNEK UYGULAMALAR
Y.DOÇ.DR.MEHMET CİVAN


GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ

MUHASEBE VE FİNANSMAN

A.B.D. BŞK.


TRABZON-2009

ABİGEM EĞİTİMİ


ORAN ANALİZİ


Finans yöneticileri, firmanın likidite durumu, sermaye yapısı, varlıkların kullanılmasında etkinlik, karlılık gibi firmanın her yönüyle ilgili olduklarından, analizde değişik soruları yanıtlayacak çeşitli oranlar kullanmaktadırlar. Analizde kullanılan oranlar, farklı şekilde ayrıma tabi tutulmaktadır. Bu bağlamda bir firmanın genel durumunun analizi aşağıda sıralanan başlıklar altında gerçekleştirilmektedir:

 • Firmanın Likidite Durumunun Analizi,

 • Firmanın Finansal Yapısının Analizi,

 • Firmanın İktisadi Varlıklarını Kullanımı ile İlgili Analizler,

 • Firmanın Karlılık Yapısının Analizi,

 • Firmanın Sabit Yükümlülüklerini Karşılayabilme Gücünün Analizi,

 • Firmanın Büyümesi ile İlgili Analizler.Firmaların Likidite Yapısının Analizi

 • Cari Oran: Bir firmanın kısa vadeli borçlarını karşılayabilme gücünü ortaya koymakta olup, dönen varlıkların kısa vadeli borçlara oranlanmasıyla ölçülmektedir. Gelişmiş ülkelerde bu oranın 2 olması yeterli görülürken; gelişmekte olan ülkelerde bu oranın 1,5 olması makul görülebilmektedir. Ancak bu olgunun tamamen doğru olduğunu söylemek olanaklı değildir. Zira sektörel bazda analizlerde sektör ortalamalarına bakmak gerekmektedir. Çünkü bazı sektörlerde cari oranın 2 olması yeterli görülmezken; bazı sektörlerde cari oranın 2 olması çok çok iyi bir durum olarak değerlendirilmektedir.

 • Dönen Varlıklar/Toplam Yabancı Kaynaklar: Dönen varlıkların yabancı kaynakları karşılayabilme gücünü ortaya koymaktadır. Sektörel analizler yapılırken Dönen Varlıklar/Toplam Yabancı Kaynaklar rasyosunun ortalaması dikkate alınmaktadır. Bu rasyo ne kadar yüksek olursa firmanın dönen varlıklarının toplam yabancı kaynakları karşılayabilme gücü o düzeyde artığını göstermektedir.

 • Likidite oranı(Acid Test Oranı): Likiditesi yüksek olan dönen varlıkların kısa süreli yabancı kaynakları karşılayabilme gücünü ortaya koymaktadır. Bu bağlamda Likidite Oranı hesaplanırken, Dönen Varlıklardan stoklar, diğer dönen varlıklar, gelir tahakkukları, gelecek aylara ait peşin ödenmiş giderler kalemlerin çıkarılması sonucunda oluşturulan likit değerlerin, kısa süreli yabancı kaynaklara oranlanmasıyla hesaplanmaktadır. Bir diğer ifadeyle Likidite Oranı; Hazır Değerler, Menkul Kıymetler, K.V. Alacaklar toplamının Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklara oranlanmasıyla hesaplanmaktadır. Genel kabul görmüş kurallara göre Likidite Oranının 1 olması yeterli görülmektedir. Ancak bu olgunun tamamen doğru olduğunu söylemek olanaklı değildir. Zira sektörel bazda analizlerde sektör ortalamalarına bakmak gerekmektedir. Çünkü bazı sektörlerde likidite oranının 1 olması yeterli görülmezken; bazı sektörlerde likidite oranının 1 olması çok çok iyi bir durum olarak değerlendirilmektedir.

 • Nakit Oranı: Para ve benzeri değerlerin kısa süreli yabancı kaynakları karşılayabilme gücünü gösteren rasyodur. Dolayısıyla Nakit Oranı; Hazır Değerler ve Menkul Kıymetler toplamının Kısa Süreli Yabancı Kaynaklara Oranlanmasıyla hesaplanmaktadır. Nakit Oranı ne kadar yüksek olursa para ve benzeri değerlerin Kısa Süreli Yabancı Kaynakları karşılayabilme gücü o düzeyde artış gösterecektir.

Firmanın Finansal Yapısının Analizi

 • Yabancı Kaynak/Toplam Aktif: Kaldıraç oranı olarak da ifade edilen bu rasyo, varlıkların ne kadarının yabancı kaynaklarla karşılandığını ortaya koymaktadır. Söz konusu bu oranın yüksek olması, firmanın spekülatif tarzda finanse edildiğini, kredi verenler açısından firmanın emniyet marjının dar olduğu, firmanın yüksek faiz yükü altına girdiğini, dolayısıyla faiz ve anapara geri ödeme yükümlülüğü esnasında firmanın sıkıntıya düşebileceğini ortaya koymaktadır. Bu oranda dengenin çok iyi sağlanması çok büyük önem arz etmektedir. Bu oranın çok yüksek olması firmanın sabit yükümlülüklerini karşılayamaması anlamına gelirken; bu oranın çok düşük olması da firmanın vergi tasarrufundan yararlanma fırsatını kaçırdığını ortaya koymaktadır.

 • Öz Sermaye / Toplam Aktif: Bu oran da firmanın varlıklarının ne kadarının öz kaynaklarla karşılandığını göstermektedir. Bu oranda da dengenin çok iyi sağlanması çok büyük önem arz etmektedir. Bu oranın çok yüksek olması firmanın vergi tasarrufundan yararlanma fırsatını kaçırdığını; buna karşılık bu oranın çok düşük olmasının da firmanın sabit yükümlülüklerini karşılayamaması anlamına gelmektedir.

 • Yabancı Kaynak / Öz Sermaye: Bu rasyo, firmanın borçlanma yoluyla sağladığı yabancı kaynak ile firmanın sahip veya sahiplerinin katmış olduğu sermaye arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır.

 • Kısa Süreli Yabancı Kaynak / Toplam Aktif: Bu rasyo ise; bir firmanın varlıklarının ne kadarını kısa süreli yabancı kaynakla finanse ettiklerini göstermektedir. Gelişmiş ülkelerde bu rasyonun, toplam varlık değerlerinin 1/3’ ünü aşmaması gerektiğini öne sürmektedirler.

 • Kısa Süreli Yabancı Kaynak / Toplam Yabancı Kaynak: Bu rasyo, toplam yabancı kaynaklar içerisinde, kısa süreli yabancı kaynakların ağırlığını ortaya koymaktadır. Ülkemizde uzun süreli yabancı kaynak temin etmedeki güçlükler ve toplam aktifler içerisinde dönen varlıkların büyük ağırlığa sahip olması gibi faktörlere dayalı olarak Kısa Süreli Yabancı Kaynaklar / Toplam Yabancı Kaynaklar rasyosunun % 75-% 80 düzeyinde oluşmasına neden olmuştur. Bu rasyo bazı sektörlerde %90’ lara kadar ulaşmaktadır.

 • Uzun Vadeli Yabancı Kaynak / Toplam Aktifler: Bu oran ise, toplam varlık değerlerinin ne kadarının uzun süreli yabancı kaynaklarla finanse edildiğini ortaya koymaktadır.

 • Uzun Süreli Yabancı Kaynaklar / Sürekli Sermaye: Sürekli sermaye, uzun vadeli yabancı kaynaklarla öz kaynakların toplamından oluşmaktadır. Uzun Süreli Yabancı Kaynaklar / Sürekli Sermaye Rasyosunun, sınai işletmelerinde 1/3’ ün altında; hizmet işletmelerinde ise ½’ nin altında olması beklenmektedir.

 • K.V. Banka Kredisi / K.V. Yabancı Kaynak: Bu rasyo ise, K.V. Banka Kredilerinin K.V. Yabancı Kaynaklar içerisindeki ağırlığını göstermektedir.

 • Banka Kredileri / Toplam Yabancı Kaynaklar: Bu oran, Toplam Yabancı kaynakların ne kadarının bankalardan veya bankadan kredi almak suretiyle karşılandığını ortaya koymaktadır.

 • Banka Kredisi / Toplam Aktifler: Bu rasyo ise, toplam aktifler içerisinde Banka Kredilerinin ağırlığını ortaya koymaktadır.

 • Banka Kredisi / Öz Sermaye: Bu oran da, banka kredilerinin öz sermaye karşısındaki nispetini ortaya koymaktadır.

 • MDV / Öz Sermaye: Bu rasyo, maddi duran varlıkların ne kadarının öz sermaye ile finanse edildiğini ortaya koymaktadır.Bu oranın 1’ den küçük olması MDV’ nin tamamının öz sermaye ile finanse edildiğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda sınai işletmelerinde MDV’ nin tamamını öz sermaye ile finanse edilmesi beklenmektedir. Ancak yoğun teknoloji gerektiren yatırımlarda bu rasyonun 1’ den büyük olması makul karşılanmakta ve MDV finansmanında öz sermaye yanında yabancı kaynak kullanıldığını ortaya koymaktadır.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Add document to your blog or website

Similar:

Firmaların Likidite Yapısının Analizi iconSOSYAL AĞLAR ANALİZİ İLE BİLİMSEL ÇEVRENİN AĞ YAPISININ ÇÖZÜMLENMESİ: NANOTEKNOLOJI TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Firmaların Likidite Yapısının Analizi iconLİKİDİTE KRİZİ SÜRECİNDE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, AVRUPA BİRLİĞİ’NE ÜYE ÜLKELER VE TÜRKİYE’DEKİ BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KARŞILAŞTIRMALI ETKİNLİK ANALİZİ : 2006-2010 DÖNEMİ

Firmaların Likidite Yapısının Analizi iconA) Yatırım programında yer alan kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye çıkarılanların (yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olmak üzere) ihalesini kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen firmaların; 1

Firmaların Likidite Yapısının Analizi icon1. BÖLÜM LİKİDİTE RİSKİ

Firmaların Likidite Yapısının Analizi iconMekanizmalarda statik ve dinamik kuvvet analizi: grafik ve analitik yöntemler. Sürtünme modelleri ve sürtünmeli kuvvet analizi. Dengesizlik analizi ve

Firmaların Likidite Yapısının Analizi iconLikidite Riski ve Sektör Uygulamaları

Firmaların Likidite Yapısının Analizi iconHukuksal Açıdan Likidite Senetleri

Firmaların Likidite Yapısının Analizi iconMİKROSKOP YAPISININ TANITILMASI

Firmaların Likidite Yapısının Analizi iconDoğu Marmara’nın Derin Kabuk Yapısının Gravite

Firmaların Likidite Yapısının Analizi iconABD Performans Esaslı Bütçeleme ve İç Kontrol Yapısının İncelenmesi”

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page