1 Borsa’nın Tanımı ve Görevleri 1 Borsa’nın Tanımı
Indir 405.25 Kb.
Title1 Borsa’nın Tanımı ve Görevleri 1 Borsa’nın Tanımı
Page1/23
Date conversion31.05.2013
Size405.25 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.baskent.edu.tr/~gurayk/finpazpazartesi5.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

İMKB, TÜP & İAB

Birinci Bölüm: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)


1. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası


İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), hisse senetleri, hazine bonoları ve devlet tahvilleri, gelir ortaklığı sertifikaları, özel sektör tahvilleri, yabancı menkul kıymetler, gayrimenkul sertifikaları ve uluslararası menkul kıymetlerin alım ve satımının yapılmasını sağlamak amacıyla 26 Aralık 1985 günü kurulmuş olup, 3 Ocak 1986 tarihinde faaliyete başlamıştır. Türkiye’deki tek menkul kıymetler borsasıdır.1

(Bknz. EK 1. İMKB’nin Kuruluşundan İtibaren Önemli Gelişmeler)


    1. Hukuki Çevre


1.1.1. 91 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK/91)


91 sayılı KHK, (RG: 6.10.1983-18183) menkul kıymetler borsalarının özel bütçeli ve tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğini muhafaza etmekle birlikte, dünya borsa sistemleri içinde evvelce Fransız/Alman ağırlıklı olan borsa sistemimizi daha liberal karakterli Anglo Sakson borsa tipine yaklaştırmış, buna karşılık borsayı Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetim ve denetimi altına koymuştur. Borsada işlem yapmaya yetkili kişiler, SPK tarafından işlem yapmalarına izin verilen gerçek ve tüzel kişiler olarak ifade edilmiştir. Bunların nitelikleri ve çalışma kuralları yönetmeliğe bırakılmıştır.2


1.1.2. Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik (Genel Yönetmelik)


Bir çerçeve yönetmelik mahiyetinde olan ve kısaca “Genel Yönetmelik” olarak anılan bu yönetmelik (RG: 6.10.1984-18537) menkul kıymetler borsalarının kuruluş ve çalışma esaslarını genel olarak düzenlemektedir.3

1.1.3. İ.M.K.B. Yönetmeliği91 sayılı KHK'nın 11. maddesi, "menkul kıymetler borsasındaki alım-satım işlemlerine ilişkin kurallar Borsa Yönetim Kurulu'nca bir yönetmelikle tespit olunur" demektedir. Buna göre, Türkiye'de kurulacak her borsa kendisi için bir iç yönetmelik hazırlayacaktır. İç yönetmelikler borsaların yönetim kurullarınca hazırlanır; genel kurullarınca karara bağlanır ve SPK'nın onayı ile yürürlüğe girer. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği (19.02.1996/22559), İ.M.K.B.'nin çalışma esas ve kurallarını belirlemiştir.4

1.1.4. Borsa’nın Tanımı ve Görevleri
1.1.4.1. Borsa’nın Tanımı
Yönetmeliğe göre, borsalar, borsada işlem görmesi kabul edilen menkul kıymetlerin alım-satımının KHK’da yazılı esaslar dairesinde, belli kurallara göre düzen içinde yapılmasını sağlayan, oluşan fiyatların ilanına yetkili, tüzel kişiliği haiz kamu kurumlarıdır. Borsalar, SPK’nın teklifi üzerine Bakanlığın izni ile kurulur. (Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik md.4)5


Kanuna göre, Sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği borsalar, özel kanunlarında yazılı esaslar çerçevesinde teşkilâtlanarak, menkul kıymetlerin ve diğer sermaye piyasası araçlarının güven ve istikrar içinde, serbest rekabet şartları altında kolayca alınıp satılabilmesini sağlamak ve oluşan fiyatları tespit ve ilân etmekle yetkili olarak kurulan kamu tüzel kişiliğini haiz kurumlardır. (Sermaye Piyasası Kanunu md. 40)6


İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında 91 sayılı KHK uyarınca kurulmuş, yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanan ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun gözetim ve denetimi altında olan tüzel kişiliği haiz bir kamu kurumudur. (İMKB Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği md.6)7


İMKB, resmi çalışma günlerinde faaliyette bulunur. İMKB aynı zamanda, bir meslek kuruluşudur. Her meslek kuruluşu gibi üyeleri vardır.8


Borsa Üyeleri


Borsaya üye olabilecek, yani Borsa'da işlem yapabilecekler SPK’dan faaliyetleri için Yetki Belgesi almış;9


a. Yatırım ve kalkınma bankaları,

b. Ticari bankalar,

c. Aracı kurumlardır.


Borsanın üst karar organı Borsa üyelerinden oluşan genel kuruldur. Genel kurul, Başkan dışındaki 4 Yönetim Kurulu üyesini seçer, Borsa Başkanı aynı zamanda yönetim kurulu başkanıdır ve müşterek kararname ile tayin edilir.10


İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Genel Kurul, Yönetim ve Denetleme Kurulu ile Komiteler ve Borsa Başkanı ile Borsa Başkanı’na bağlı Başkanlık Teşkilatından oluşur.11

(Bknz. EK 2. İMKB Organizasyon Şeması)

1.1.5. İMKB’nin Görev ve YetkileriİMKB’nin başlıca görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir;12


a. Menkul kıymetlerin Borsa kotuna alınması ile ilgili başvuruları, Kotasyon Yönetmeliği’nde belirtilen esaslar dahilinde incelemek, ek bilgi ve belgeler istemek, başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak.

b. Kanuni gerekler yerine getirilerek para, kambiyo ve kıymetli maden ve taşlar ile vadeli işlemlerle ilgili piyasalar açmak.

c. Borsa’da işlem görebilecek menkul kıymetler için türlerine göre menkul kıymetler pazarları oluşturmak, bu pazarlarda işlem görecek menkul kıymetleri belirlemek ve Borsa bülteninde yayınlamak, pazarlara Borsa binasında yer tahsis etmek

d. Borsa’da pazarların çalışma gün ve saatlerini belirlemek ve Borsa bülteninde ilan etmek

e. Borsa pazarlarında yapılan işlemler sonucunda oluşan fiyatları ve bu fiyatlardan yapılan toplam işlem miktarlarını seans bitiminde ilan etmek

f. Borsada yapılan alım, satım işlemlerini güven ve istikrar içinde serbest rekabet şartları altında kolayca ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, bu kuralların dışına çıkan Borsa üyelerine “İ.M.K.B. Yönetmeliği”nde belirtilen müeyyideleri uygulamak

g. Borsa’da olağan dışı menfi gelişmelerin meydana gelmesi halinde, mevzuatın verdiği yetkiler içinde gerekli önlemleri almaktır.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Add document to your blog or website

Similar:

1 Borsa’nın Tanımı ve Görevleri 1 Borsa’nın Tanımı iconÜÇÜNCÜ KISIM Borsa Çalışma Esasları Madde 10. Borsa Kotuna Alma

1 Borsa’nın Tanımı ve Görevleri 1 Borsa’nın Tanımı icon2 Bağlantı Malzemelerinin Tanımı ve Görevleri 1 Bağlantı Malzemelerinin Tanımı

1 Borsa’nın Tanımı ve Görevleri 1 Borsa’nın Tanımı iconÖğrenme Amaçları: Bu bölümün sonunda: Dilin tanımı. Kültürün tanımı. Dil ve kültür arasındaki bağlantı. Dil Nedir?

1 Borsa’nın Tanımı ve Görevleri 1 Borsa’nın Tanımı iconProje Tanımı Özet Tablosu Projenin Tanımı

1 Borsa’nın Tanımı ve Görevleri 1 Borsa’nın Tanımı iconTurizmin tanımı, turistin tanımı ve diğer kavramlar

1 Borsa’nın Tanımı ve Görevleri 1 Borsa’nın Tanımı iconBANKACILIK VE BORSA

1 Borsa’nın Tanımı ve Görevleri 1 Borsa’nın Tanımı iconBorsa Okuryazarlığı

1 Borsa’nın Tanımı ve Görevleri 1 Borsa’nın Tanımı iconBANKACILIK VE BORSA

1 Borsa’nın Tanımı ve Görevleri 1 Borsa’nın Tanımı iconBANKACILIK VE BORSA

1 Borsa’nın Tanımı ve Görevleri 1 Borsa’nın Tanımı iconOlimpiyatlar ülkelerin borsa performanslarını

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page