III. Devrede 2 pil ve özdeş 2 ampul var. Bu devrelerdeki ampullerin parlaklığı hakkında ne söylenebilir? A II = III > I B I > II > III C II > I > III D III > II > I 7- Basit bir elektrik devresinde 3 tane özdeş ampul vardır
Indir 62.25 Kb.
TitleIII. Devrede 2 pil ve özdeş 2 ampul var. Bu devrelerdeki ampullerin parlaklığı hakkında ne söylenebilir? A II = III > I B I > II > III C II > I > III D III > II > I 7- Basit bir elektrik devresinde 3 tane özdeş ampul vardır
Date conversion17.12.2012
Size62.25 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.ismailharmanbasi.com/imagestore/ismailharmanbasi-com/dokumanlar/sunum-s11gfnrkl5n6asq


1- Basit elektrik devresinde devreyi açıp kapamaya yarayan araca ne denir?

A) Duy B) Pil

C) Anahtar D) Ampul


2- Basit elektrik devresinde elektrik enerjisini ışık enerjisine çeviren araca ne denir?

A) Bağlantı kablosu B) Üreteç

C) Anahtar D) Ampul


3- Basit elektrik devresinde, devreye elektrik vererek ampulün yanmasını sağlayan nedir?

A) Pil B) Duy

B) Ampul D) Bağlantı kablosu


4- Basit bir elektrik devresinde aşağıdaki-lerden hangisi değiştirilirse ampulün parlaklığı değişmez?

A) Pil sayısı

B) Ampul sayısı

C) Pilin ters dönmesi

D) Anahtarın açılması


5- Bir elektrik devresinde pilin + ve – uçları yer değiştirirse aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

A) Ampul daha parlak yanar.

B) Ampul daha zayıf yanar.

C) Ampul söner.

D) Ampulün parlaklığı değişmez.


6- I. Devrede 1 pil ve özdeş 2 ampul var.

II.Devrede 1 pil ve özdeş 1 ampul var.

III.Devrede 2 pil ve özdeş 2 ampul var.

Bu devrelerdeki ampullerin parlaklığı hakkında ne söylenebilir?

A) II = III > I B) I > II > III

C) II > I > III D) III > II > I


7- Basit bir elektrik devresinde 3 tane özdeş ampul vardır. Bu ampullerden biri çıkarıp, kablolar tekrar bağlandığında, diğer ampullerin parlaklıkları hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenir?

A) Artar B) Söner

C) Değişmez D) Azalır


8- Bir elektrik devresinde özdeş 2 pil ve 2 ampul vardır. Pil yatağından 1 pil çıkarılırsa aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Ampullerden biri söner.

B) Ampullerden birinin parlaklığı artar, diğerininki azalır.

C) Ampullerin parlaklığı değişmez.

D) Ampullerden 2’sinin de parlaklığı azalır.


9- Bir elektrik devresinde özdeş 3 tane ampul var. Aşağıdakilerden hangisi yapılırsa ampullerin parlaklığı değişmez?

A) Ampullerden biri çıkarılır.

B) Anahtar sayısı azaltılır.

C) Pil sayısı azaltılır.

D) Ampul sayısı artırılır.


10- Basit elektrik devresini oluşturan malzemelerin genel adı nedir?

A) Devre elemanları B) Piller

C) Ampuller D) Teller


11- Elektrik devresinde ampulün takıldığı yuvaya verilen ad nedir?

A) Yatak B) Anahtar

C) Duy D) Sembol


12- Devre elemanlarını gösteren işaretlere verilen ad nedir?

A) Formül B) Harf

C) Şekil D) Sembol


13- Pillerin, içine yerleştirildiği özel yuvaya verilen ad nedir?

A) Pil yatağı B) Duy

C) Kablo D) Anahtar


14- Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren güç kaynağına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Elektrik devresi B) Pil

C) Ampul D) Devre


15- Hava ile yer arasındaki elektrik boşalmasına verilen ad nedir?

A) Şimşek B) Gök gürültüsü

C) Yıldırım D) Enerji


16- Bir devredeki ampul sayısı aynı kalırken pil sayısının artması ampulün parlaklığını ….

Noktalı yere hangisi gelmelidir?

A) Azaltır B) Değiştirmez

C) Ampuller yanmaz D) Artırır


17- Bir devrede pil sayısı sabit kalırken ampul sayısının artırılması ampullerin parlaklığını ……………. Noktalı yere hangisi gelmelidir?

A) Azaltır B) Değişmez

C) Ampuller yanmaz D) Artırır


18- Bir devreden elektriğin geçebilmesi için anahtarın ………. olması gerekir. Noktalı boşluğa hangisi gelmelidir?

A) Açık B) Kapalı C) Yeni D) Eski


19- Aşağıdaki elektrik devreleri ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Devredeki ampul sayısı ampul parlaklığını etkiler.

B) Devredeki pil sayısı ampul parlaklığını etkiler.

C) Devredeki anahtar sayısı ampul parlaklığını etkiler.

D) Devredeki ampulün parlaklığı değiştirilebilir.


20- Aşağıda verilenlerden hangisi basit bir elektrik devresinin çalışmama nedeni olamaz?

A) Ters bağlanan piller.

B) Yan yana bağlanan piller.

C) Duya tam yerleşmemiş piller.

D) Kopuk bağlantı kabloları.


21- I. Anahtarın açık olması

II. Bağlantı kablolarının kopuk olması

III. Devrede birden fazla pil olması

Yukarıda verilen durumların hangisinde veya hangilerinde ampul ışık vermez?

A) Yalnız I B) Yalnız III

C) I ve II D) II ve III


22- Bir devrede pil sayısı sabit tutulurken devreye fazladan ampul eklenirse, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A) Ampuller daha parlak yanar.

B) Ampullerin parlaklığı azalır.

C) Ampullerin parlaklığında bir değişme olmaz.

D) Ampuller tamamen söner.


23- I. Devreye pil eklemek

II. Devreye anahtar eklemek

III. Devreye ampul eklemek

Yukarıdakilerden hangisinin veya hangilerinin yapılması, bir devrede ampul parlaklığının değişmesine neden olur?

A) Yalnız I B) I ve II

C) II ve III D) I ve III

24- I. Ampul sayısı

II. Pil sayısı

III. Anahtar sayısı

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri bir devredeki ampulün parlaklığını etkiler?

A) Yalnız I B) I ve II

C) II ve III D) I, II ve III

25- Aşağıdakilerden hangisi bir devrenin çalışmamasının nedeni olabilir?

A) Anahtarın kapalı olması

B) Bağlantı kablolarının boyunun uzun

olması

C) Devreye birden fazla ampul bağlı

olması

D) Ampullerin duya tam yerleşmemiş

olması


26- Aşağıdakilerden hangisi bir ampulün parlaklığını etkileyen değişkenlerden değildir?

A) Ampul sayısı B) Pil sayısı

C) Pilin gücü D) Pilin rengi


27- Bir devrede ampul sayısı değişmezken pil sayısı artarsa aşağıdaki değişikliklerden hangisi meydana gelir?

A) Ampul parlaklığı azalır.

B) Ampul parlaklığı artar.

C) Pil bozulur.

D) Bir değişiklik olmaz.


28- Devre elemanlarının sembolik gösterimlerinin önemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şekil çizmeyi öğretmesi

B) Anlatımı zorlaştırması

C) Ortak bilimsel dil sağlaması

D) Anlamayı zorlaştırması


29- Aşağıdakilerden hangisi bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığını azaltır?

A) Devreye yeni ampul bağlama

B) Devreye yeni pil ekleme

C) Devreye daha güçlü bir pil ekleme

D) Devreden ampul eksiltme
1- Bir devrede pil sayısı değişmezken ampul sayısı azaltılırsa aşağıdaki değişikliklerden hangisi meydana gelir?

A) Ampul parlaklığı azalır.

B) Ampul parlaklığı artar.

C) Devreden elektrik geçmez.

D) Bir değişiklik olmaz.


2- Basit bir elektrik devresinde hangisi bulunmaz?

A) Pil B) Ampul

C) Sigorta D) Anahtar


3- Bir el fenerinde ampul hangi durumda yanar?

A) Pil olduğunda

B) Ampul, pil takılı ve anahtar kapalıysa

C) Ampul olduğunda

D) Anahtar açıksa


4- Aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır?

A) Bir devrede pil olmazsa ampul yanmaz.

B) Devrede anahtar açıksa devredeki ampul

yanar.

C) Devredeki değişkenler pil ve

ampullerdir.

D) Basit bir devre için pil, ampul ve

bağlantı kablosu yeterlidir.


5- Aşağıdakilerden hangi olmazsa elektrik devresi yine de çalışır?

A) Bağlantı kablosu B) Pil

C) Anahtar D) Ampul


6- I. Anahtar, devre akımını açıp kapamaya

yarar.

II. Devrede pil sayısının artması ampulün

parlaklığını artırmaz.

III. Bir elektrik devresinde anahtar

olmazsa devre çalışmaz.

Yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) I ve II B) Yalnız I

C) II ve III D) I ve III


7- Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bir devrede pil sayısı artırıldığında ampulün parlaklığı da artar.

B) Devredeki ampulün parlaklığını pil ve ampul sayısını değiştirerek artırıp azaltabiliriz.

C) Devredeki pil sayısı azaltılırsa ampulün parlaklığı da azalır.

D) Devredeki değişkenlerin ampulün parlaklığına etkisi yoktur.


8- “Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren devre elamanı ………dir.” Tümcesinde boş bırakılan yeri hangisi tamamlar?

A) Ampul B) Anahtar

C) Pil D) Duy


9- Uğur, bir elektrik devresindeki pil sayısını sabit tutup, ampul sayısını artırmıştır. Uğur, devrede ne gibi bir değişiklik gözlemiştir?

A) Ampulün parlaklığı artmıştır.

B) Ampulün parlaklığı azalmıştır.

C) Ampulün parlaklığı değişmemiştir.

D) Ampul sönmüştür.


10- I. Elektrik evlerimize iletken tellerle

gelir.

II. Tellerin uçları anahtarlara, prizlere ve duylara ulaşır.

III. Elektrikli aletlere elektrik enerjisi

prizlerden sağlanır.

Yukarıdaki anlatımlardan hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) I ve II B) II ve III

C) I ve III D) I, II ve III


11- Bir devredeki pil sayısı artırılıp, ampul sayısı azaltılırsa hangi durum gözlenir?

A) Ampullerin parlaklığı artar.

B) Herhangi bir değişiklik olmaz.

C) Pillerin gücü artar.

D) Ampullerin parlaklığı azalır.


12- Basit bir elektrik devresinde ampulün parlaklığı hangi durumda azalmaz?

A) Devreye bir ampul daha eklendiğinde.

B) Devreye bir pil daha eklendiğinde.

C) Pilin gücü azaldığında.

D) Devreden bir pil çıkarıldığında.


13- Aşağıdakilerden hangisi basit bir devre elamanıdır?

A) Jeneratör B) Dinamo

C) Priz D) Ampul


14- Aşağıdakilerden hangisinde bir elektrik devresi bulunmaz?

A) El feneri B) Ampulde

C) Radyoda D) CD çalarda


15- Bir devrede ampulün parlaklığını değiştiren değişkenler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bir devre değişkenidir?

A) Anahtar B) Ampul

C) İletken tel D) Duy


16- Elektrik enerjisini ışık enerjisine çeviren cisim hangi seçenektedir?

A) Pil B) Anahtar

C) Ampul D) Duy


17- Aşağıdakilerden hangisi devre elamanlarını birleştirip, devrede elektrik akımının dolaşmasını sağlar?

A) Bağlantı kablosu B) Anahtar

C) Pil D) Duy


18- I. Pilin artı ve eksi uçları vardır.

II. Devredeki anahtar açıksa ampul yanar.

III.Duy, anahtarın takıldığı parçadır.

Yukarıdaki anlatımlardan hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II

C) I ve III D) II ve III


19- Basit bir elektrik devresinde ampulün parlaklığı nasıl artırılabilir?

A) 1 pil, 2 tane ampul olursa.

B) 2 tane pil, 1 tane ampul olursa.

C) Pil ve ampul sayısı eşit olursa.

D) 2 tane pil, 3 tane ampul olursa.


20- Bir devrede iki ampul de yanmaktadır. Devredeki ampullerden biri duyundan çıkarılırsa devrede ne gibi bir değişiklik olur?

A) Diğer ampul söner.

B) Diğer ampul daha parlak yanar.

C) Diğer ampulün parlaklığı azalır.

D) Devredeki pil çabuk biter.


21- Piller genellikle 1,5 voltluktur. 9 voltluk güç gerektiren bir org için kaç pil takmak gerekir?

A) 5 B) 6 C) 4 D) 3


22- “El fenerini yakmak için pil, arabanın ışıklarını yakmak için ……….. gerekir.” Tümcesini aşağıdakilerden hangisi tamamlar?

A) Adaptör B) Jeneratör

C) Dinamo D) Akü


23- “Baba duy nedir?” diye sorduğumda babam bana gereken yanıtı verdi. Babamın verdiği yanıt aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Duy, pil yuvasına denir.

B) Duy, devrede elektriği açıp kapamaya yarar.

C) Duy, ampulün takıldığı yere denir.

D) Duy devredeki elektriği iletir.


24- Basit bir elektrik devresinde aşağıdakilerden hangisi yapılırsa ampulün parlaklığı artar?

A) Devreye bir ampul eklemek

B) Devreye pil eklemek

C) Devreye anahtar eklemek

D) Devreye bağlantı kablosu eklemek


25- Basit bir elektrik devresinde ampul yanmıyorsa yanmama nedeni için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bağlantı kablosu kopuk olabilir.

B) Bağlantı kablosu kısa gelmiş olabilir.

C) Piller ters bağlanmış olabilir.

D) Ampul duya tam yerleşmemiş olabilir.


26- Basit elektrik devre elamanlarından anahtarın üstlendiği görevi aşağıdakilerden hangisi yapar?

A) Elektrik düğmesi B) Kapı anahtarı

C) Pencere kolu D) Kalemtıraş


27- I. Pil →Devrenin elektrik kaynağıdır.

II. Bağlantı kablosu→Devre elemanlarını

birbirine bağlar ve elektriği iletir.

III. Anahtar →Devrenin elektrik

bağlantısını açar – kapar.

Yukarıda verilen basit devre elemanları ve görevleriyle ilgili eşleştirmelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II

C) II ve III D) I, II ve III


28- El fenerinin güç kaynağı hangisidir?


A) Anahtar B) Pil

C) Duy D) Elektrik enerjisi

1- Bir elektrik devresinde, aşağıdakilerden hangisi yapılırsa ampullerin parlaklığı değişebilir?

A) Sadece pil sayısı azaltılırsa

B) Anahtarın devredeki yeri değiştirilirse

C) Ampul sayısı artırılırsa

D) Ampul sayısı azaltılırsa


2- Bir elektrik devresine daha fazla elektrik enerjisi vermek için hangisi yapılmalıdır?

A) Duyun yeri değiştirilir.

B) Pil sayısı artırılır.

C) Anahtarın devredeki yeri değiştirilir.

D) Pil sayısı azaltılır.


3- Bir elektrik devresinde ampul sayısı değiştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi kontrollü değişken olur?

A) Ampul sayısı B) Ampul parlaklığı

C) Anahtarın devredeki yeri D) Pil sayısı


4- Mehmet çalışma odasındaki ampulün patladığını görmüş. Babasına telefon açmış. Babası yeni bir ampul takmasını söylemiş. Fakat Mehmet, ampulün yerleştirildiği yerin adını unutmuş. Acaba, ampulün yerleştirildiği yere verilen ad hangisi olabilir?

A) Pil B) Duy

C) Anahtar D) Bağlantı kablosu


5- Elektrik devresinde pil sayısı değiştirildiğinde, kontrollü-bağımsız ve bağımlı değişken aşağıdakilerden hangisi gibidir?

Bağımlı Kontrollü Bağımsız

Değişken Değişken Değişken

A) Ampul Pil Ampul

parlaklığı sayısı sayısı


B) Pil sayısı Ampul Ampul

parlaklığı sayısı


C) Ampul Ampul Pil sayısı

parlaklığı sayısı

D) Ampul Ampul Pil sayısı

sayısı parlaklığı

6- Aşağıdaki elemanlardan hangilerinin sembolik gösterimi yoktur?

A) Pil ve duy

B) Anahtar ve pil yatağı

C) Duy ve pil yatağı

D) Bağlantı kablosu ve anahtar


7- Bir devrede ampulün daha fazla ışık vermesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Pil sayısının azalmasına

B) Pil sayısının artırılmasına

C) Bağlantı kablosunun uzunluğuna

D) Anahtarın kapalı tutulmasına


8- “İçinde, elektrik enerjisi ile ışık verebilen bir teli bulunan, havası boşaltılmış saydam şişedir.” Tanımı verilen devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ampul B) Pil

C) Bağlantı kablosu D) Anahtar


9- Bir elektrik devresinde ampul sayısı değiştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi bağımsız değişkendir?

A) Ampulün parlaklığı B) Pil sayısı

C) Ampul sayısı D) Anahtar


10- Priz, ampul…vb. düğmeler, basit elektrik devresinde kullanılan hangi devre elemanı ile aynı görevi görür?

A) Anahtar B) Ampul

C) Bağlantı kablosu D) Pil


11- Bülent: Bağlantı kabloları bazı elektrikli cihazlarda bulunur.

Levent: Bağlantı kabloları cihazlara elektrik enerjisi taşımayı sağlar.

Buket: Priz ve elektrik düğmelerinde elektrik enerjisi vardır.

Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin verdiği bilgiler yanlıştır?

A) Bülent – Levent B) Levent

C) Bülent – Buket D) Bülent


12- Pil, ampul, anahtar ve bağlantı kablolarından oluşan sisteme ne denir?

A) Elektrik enerjisi

B) Duy

C) Basit elektrik devresi

D) Elektrik sistemi

13- Serkan; 2 ampul ve tek pilin olduğu elektrik devresi

Erkan; 2 pil ve tek ampulün olduğu elektrik devresi

Sercan ise, tek pil ve tek ampulün olduğu elektrik devresi yapıyor.

Buna göre öğrencilerin yaptığı devrelerdeki ampullerin parlaklıklarının çoktan aza doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir?

A) Sercan – Serkan – Erkan

B) Erkan – Sercan – Serkan

C) Erkan – Serkan – Sercan

D) Serkan – Sercan – Erkan


14- Bir elektrik devresinde ampul sayısı değiştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi bağımlı değişken olur?

A) Ampul parlaklığı

B) Pil sayısı

C) Ampul sayısı

D) Bağlantı kablosu sayısı


15- Hüseyin: Bir elektrik devresini açıp kapatan, elektrik devresi elemanıdır.

Yukarıdaki öğrencinin verdiği tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Pil B) Anahtar

C) Bağlantı kablosu D) Duy


16- Deneyi yapan tarafından belirlenen ve düzenlenen değişkene ne ad verilir?

A) Bağımsız değişken

B) Kontrol edilen değişken

C) Bağımlı değişken

D) Değişiklik


17- Bağımsız değişkenin etkisiyle gözlemlenen değişikliklere ne denir?

A) Bağımlı değişken

B) Bağımsız değişken

C) Kontrol edilen değişken

D) Değişiklik


18- Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresinin çalışmama nedenlerindendir?

A) Ampulü duya tam yerleştirmek

B) Pilleri, artı-eksi, artı-eksi düzeninde bağlamak

C) Pilleri artı-eksi, eksi-artı düzeninde bağlamak

D) Ampulün sağlam olması


19- Pillerde kaç kutup bulunur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

20- Bir elektrik devresi aşağıdaki durumların hangisinde çalışır?

A) Devre anahtarı açıktır.

B) Piller +, - ; -, + şeklinde bağlanmıştır.

C) Bağlantı kablosu kopuktur.

D) Devre anahtarı kapalıdır.


21- Pillerin elektrik devresine takılışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) eksi – artı, artı – eksi

B) artı – eksi, artı – eksi

C) eksi- eksi , artı – artı

D) artı – artı , eksi – eksi


22- Bir elektrik devresinde ampul sayısı sabitken pil sayısının artması ampulün parlaklığını nasıl etkiler?

A) Artırır. B) Azaltır.

C) Etkilemez. D) Devre çalışmaz.
23-
+ - + - - +

K L M

Yukarıdaki devrede aşağıdakilerden hangileri yapıldığında ampullerin parlaklığı kesinlikle en fazla olur?

A) Devreye bir pil daha eklenmelidir.

B) Ampullerden biri duydan çıkarılmalıdır.

C) M pilini ters çevirmeliyiz.

D) L pilini ters çevirmeliyiz.

K L

24-
+ - + -Şekildeki devrede ampuller ve piller özdeştir. Pil yatağından bir pil çıkarılırsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?


A) K söner

B) L söner

C) K ve L nin parlaklığı aynı kalır.

D) K ve L nin parlaklığı azalır.


Add document to your blog or website

Similar:

III. Devrede 2 pil ve özdeş 2 ampul var. Bu devrelerdeki ampullerin parlaklığı hakkında ne söylenebilir? A II = III > I B I > II > III C II > I > III D III > II > I 7- Basit bir elektrik devresinde 3 tane özdeş ampul vardır iconIII Hazır yemeklerde IV Taze sebze ve meyvelerde Yukarıdakilerden hangilerinde tek hücre proteini kullanılmaktadır? A I-II-III B I-II-III-IV C I-II D III-IV E II-III-IV S. 5

III. Devrede 2 pil ve özdeş 2 ampul var. Bu devrelerdeki ampullerin parlaklığı hakkında ne söylenebilir? A II = III > I B I > II > III C II > I > III D III > II > I 7- Basit bir elektrik devresinde 3 tane özdeş ampul vardır iconBasit bir elektrik devresinde ampul, pil, anahtar ve kablolar bulunur. Basit bir elektrik devresinde, ampulün ışık verebilmesi için bütün devre elemanlarının

III. Devrede 2 pil ve özdeş 2 ampul var. Bu devrelerdeki ampullerin parlaklığı hakkında ne söylenebilir? A II = III > I B I > II > III C II > I > III D III > II > I 7- Basit bir elektrik devresinde 3 tane özdeş ampul vardır iconAşağıdakilerden hangisi nükleotid çeşididir? I. Adenin ribonükleotid II. Urasil deoksiribonükleotid III. Timin ribonükleotid A Yalnız I B I – II C II – III D I – II – III 611

III. Devrede 2 pil ve özdeş 2 ampul var. Bu devrelerdeki ampullerin parlaklığı hakkında ne söylenebilir? A II = III > I B I > II > III C II > I > III D III > II > I 7- Basit bir elektrik devresinde 3 tane özdeş ampul vardır icon? A. I – II B. I – III C. II – III D. I – II – III 11. Bileşikler ile ilgili

III. Devrede 2 pil ve özdeş 2 ampul var. Bu devrelerdeki ampullerin parlaklığı hakkında ne söylenebilir? A II = III > I B I > II > III C II > I > III D III > II > I 7- Basit bir elektrik devresinde 3 tane özdeş ampul vardır icon1) Demirbağ Usta Ç., Arıöz, Özdemir F. Investigation of Carbamazepine-Fe(III) and 10,11 Dihydroxcycarbamazepine-Fe(III) İnteractions With Spectrophotometric

III. Devrede 2 pil ve özdeş 2 ampul var. Bu devrelerdeki ampullerin parlaklığı hakkında ne söylenebilir? A II = III > I B I > II > III C II > I > III D III > II > I 7- Basit bir elektrik devresinde 3 tane özdeş ampul vardır iconR. G. 180 29. 12. 1999 EK III AE 844 R. G. 81 30 2000 Ek III AE 417

III. Devrede 2 pil ve özdeş 2 ampul var. Bu devrelerdeki ampullerin parlaklığı hakkında ne söylenebilir? A II = III > I B I > II > III C II > I > III D III > II > I 7- Basit bir elektrik devresinde 3 tane özdeş ampul vardır iconA I B II C III D I, II E I,II,III Aşağıdaki yapılardan hangisi, bütün bakteri türlerinde ortak olarak bulunur? A Hücre çeperi

III. Devrede 2 pil ve özdeş 2 ampul var. Bu devrelerdeki ampullerin parlaklığı hakkında ne söylenebilir? A II = III > I B I > II > III C II > I > III D III > II > I 7- Basit bir elektrik devresinde 3 tane özdeş ampul vardır iconDÖNEM III, BLOK III UYGULAMA-7 REHBERİ

III. Devrede 2 pil ve özdeş 2 ampul var. Bu devrelerdeki ampullerin parlaklığı hakkında ne söylenebilir? A II = III > I B I > II > III C II > I > III D III > II > I 7- Basit bir elektrik devresinde 3 tane özdeş ampul vardır icon1- Birinci TBMM; Yasama Yürütme Yargı güçlerinin hangisini kullanmıştır? Yalnız I Yalnız II Yalnız III I, II, ve III 2

III. Devrede 2 pil ve özdeş 2 ampul var. Bu devrelerdeki ampullerin parlaklığı hakkında ne söylenebilir? A II = III > I B I > II > III C II > I > III D III > II > I 7- Basit bir elektrik devresinde 3 tane özdeş ampul vardır iconRenault, Clio III ile birlikte yeni kavram otomobilleri Egeus ve Clio Renault Sport Concept’i sergiliyor
«5 yıldız» ile Clio III, Renault’nun güvenlik alanındaki liderliğini pekiştiriyor

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page