TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
Indir 0.76 Mb.
TitleTOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
Page1/9
Date conversion10.06.2013
Size0.76 Mb.
TypeSözleşmesi
Sourcehttp://www.tcdd.gov.tr/upload/Files/ContentFiles/2010/mevzuat/sozlesmeler/tuhisdemiryolis24dnm.d
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

VE

BAĞLI ORTAKLIKLARI

TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ, TÜDEMSAŞ

GENEL MÜDÜRLÜKLERİ

İŞYERLERİNE İLİŞKİN OLARAK


TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ

KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI

(TÜHİS)


İLE


TÜRKİYE DEMİRYOLU İŞÇİLERİ SENDİKASI

(DEMİRYOL-İŞ)


ARASINDA AKTEDİLEN


24. Dönem


İşletme

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ01.03.2011 – 28.02.2013


İMZA TARİHİ:11/08/2011


I. KISIM

I. BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER


MADDE 1- TARAFLAR :

İşbu İşletme Toplu İş Sözleşmesi; Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve bu Genel Müdürlüğe bağlı Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğünün üyesi bulunduğu Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası (DEMİRYOL-İŞ) arasında aşağıdaki esaslar dahilinde taraflarca aktedilip imzalanmıştır.

Bu Toplu İş Sözleşmesinde;

Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD) ile bu Genel Müdürlüğe Bağlı Ortaklıklardan ayrı tüzel kişiliğe sahip, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü (TÜLOMSAŞ), Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü (TÜDEMSAŞ) ve Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü (TÜVASAŞ), İŞVEREN;

Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası ise (DEMİRYOL-İŞ) olarak adlandırılmıştır.


MADDE 2- DEMİRYOL-İŞ'İN TANINMASI :

TÜHİS ve İŞVEREN; DEMİRYOL-İŞ'i, İŞVEREN'e ait işyerlerinde çalışan ve DEMİRYOL-İŞ'e üye olan işçiler adına 2822 sayılı kanunda belirtilen hususların, İşletme Toplu İş Sözleşmesi esasına göre müzakere ve pazarlığı için temsilci olarak tanır.


MADDE 3- SÖZLEŞMENİN KAPSAMI :

İşbu Toplu İş Sözleşmesi, işkolları tüzüğünün 19. sırasında yer alan Demiryolu Taşımacılığı işkoluna dahil olan İŞVEREN'e ait bütün işyerlerini kapsamına alır ve buralarda işçi niteliğinde çalışan ve DEMİRYOL-İŞ'e üye olan işçilere uygulanır.

İşyerlerini tamamlayıcı nitelikte olan dinlenme, çocuk emzirme, uyku, yıkanma, soyunma, yemekhane, sağlık tesisleri, bakım, bedeni ve mesleki eğitim yerleri ile işyerlerinin başkaca tamamlayıcı nitelikte olan yerlerini de içine alır.


MADDE 4- İŞÇİLERİN STATÜSÜNÜN DEĞİŞTİRİLMEMESİ :

İşbu Toplu İş Sözleşmesi kapsamına giren işçilerin, sözleşmenin devamı müddetince rızaları hilafına statüleri değiştirilemez.


MADDE 5- İŞ SÖZLEŞMELERİNİN DURUMU:

İŞVEREN'e ait ve bu Toplu İş Sözleşmesi kapsamına giren işyerlerinde yapılmış veya yeni işe girecek işçilerle yapılacak ferdi veya birden fazla işçiyi kapsayan iş sözleşmeleri bu toplu iş sözleşmesi hükümlerine aykırı olamaz. Aykırı olan hükümlerinin yerini bu sözleşmedeki hükümler alır.

Evvelce yapılmış ferdi iş sözleşmelerinin işçi lehine olan her türlü hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.


MADDE 6- TARAFLARIN TEMSİLİ:

İşbu Toplu İş Sözleşmesinin uygulanmasından doğacak ihtilaflarda DEMİRYOL-İŞ ve TÜHİS'in taraf olma hakkı saklı kalmak kaydiyle işvereni, bizzat işveren Genel Müdürlükler yahut işyerinde Genel Müdürlükler adına hareket eden ve işyerlerinin yönetiminde görev alan İşveren Vekilleri, DEMİRYOL-İŞ'i Şubeleri ve DEMİRYOL-İŞ'in atayacağı görevliler temsil eder.

Ancak, DEMİRYOL-İŞ bu sözleşme süresince Şubelerine verdiği bu yetkiyi kaldıramaz.


MADDE 7- TOPLU SÖZLEŞMEDEN FAYDALANMA:

İşbu Toplu İş Sözleşmesinden DEMİRYOL-İŞ'e üye olan işçiler yararlanırlar.

DEMİRYOL-İŞ'e üye olmayanların Toplu İş Sözleşmesinden faydalanmaları hakkında kanun hükümleri uygulanır.


II. BÖLÜM

TOPLU SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINDA VE VERİMİ ARTIRMADA İŞBİRLİĞİ


MADDE 8- İHTİLAFLARIN HALLİ:

Bu Toplu İş Sözleşmesinin tatbikatından doğan anlaşmazlık ve aksaklıkları taraflar, bünyeleri içinde halletmeyi prensip olarak kabul ederler.

Komitelerin kesin kararlarına uymayan taraf kanuni yollara başvurmakta serbesttir.


MADDE 9- KOMİTELER:

DEMİRYOL-İŞ tarafından işveren işyerlerinde gösterilen Sendika temsilcileri ile İşveren vekillerinin bu Toplu İş Sözleşmesi tatbikatından doğan aksaklıklara dair birbirlerine müracaat hakları saklı kalmak şartiyle, ihtilafların halli için aşağıda yazılı Komiteler teşekkül eder.

a) Bölge merkezlerinde, Bağlı Ortaklıklarda ve Fabrikalarda (BÖLGE KOMİTESİ)

Merkeze bağlı teşkillerde çıkan uyuşmazlıklar o teşkilde faaliyette bulunan Sendika Şubesinin dahil bulunduğu Bölge Müdürlüğü Bölge Komitesinde görüşülür.

b) Ankara'da (MERKEZ KOMİTESİ)


MADDE 10- KOMİTELERİN TEŞKİLİ, ÜYE SAYISI VE TOPLANTILARI:

a) Bölge Komiteleri :

Bölgelerde 10 üyeden, bağlı ortaklık ve fabrikalarda 6 üyeden teşekkül eder.

Bu üyeler işveren ve DEMİRYOL-İŞ tarafından aşağıdaki esaslara göre yarı

yarıya tesbit edilir.

İşveren üyelerini, Bölgelerde Bölge Müdürü, Bağlı Ortaklıklarda Bağlı Ortaklık Genel Müdürü, Fabrikalarda Fabrika Müdürleri tesbit ve tayin eder.

Bölge Komitelerinin işçi üyeleri Sendika Şubelerince tespit ve teklif edilerek DEMİRYOL-İŞ tarafından atanır. Atananlar yazı ile Komite Başkanlığına bildirilir.

İşverenin tayin ettiği üyelerden en yüksek selahiyeti olan üye komitenin başkanıdır. Komitenin raportörü DEMİRYOL-İŞ tarafından atanan üyeler içinden DEMİRYOL-İŞ'ce tespit edilir.

b) Merkez Komitesi :

10 üyeden teşekkül eder, Üyelerden 4'ü TCDD Genel Müdürlüğü, biri TÜHİS ve 5'i DEMİRYOL-İŞ tarafından tespit edilir. Ancak Bağlı Ortaklıklardan birini ilgilendiren bir konu Merkez Komitesine intikal ettiği takdirde TCDD üyelerinden birinin yerine bu bağlı ortaklığın bir üyesi katılır.

c) Toplu İş Sözleşmesinin imza edildiği tarihten itibaren komiteler engeç 20 gün içinde teşekkül eder.

d) Komitelerin yazışma ve haberleşme işleri işverence tayin edilecek bir memur tarafından komite kararlarına uygun olarak yürütülür.

e) Görevle işyerlerinden ayrılan, izinli veya hastalığı dolayısiyle komite toplantısına katılamayan komite üyeleri yerine, bu üyeleri seçen taraf başka bir üyeyi geçici olarak gönderir.

Bu durum, bir yazı ile Komiteye bildirilir.

f) Komitelerin toplantılarına katılan ve işyerinde çalışan işçi üyelerin toplantı dolayısı ile ücretlerinden kesinti yapılmaz. Ayrıca harcırah ödenmez.


MADDE 11- KOMİTELERİN GÖREVLERİ:

Komiteler bu toplu iş sözleşmesinin uygulanmasından doğacak bütün aksaklıkları ve anlaşmazlıkları çözümler ve karara bağlar.

Şöyle ki;

a) işyerlerinde doğacak anlaşmazlık ve aksaklıkların ilk çözüm şekli, işyeri amiri ile Sendika Temsilcilerinin bir araya gelerek problemi bir sonuca bağlamalarıdır. Eğer bu şekilde bir anlaşmaya varılamazsa, durum gerekçeli bir tutanakla ilgili Bölge, Bağlı Ortaklıklar veya Fabrika Bölge Komitesine götürülür.

b) Bölge Komiteleri, kendilerine gelen meseleyi, geldiği günden başlayarak en geç 15 gün içinde karara bağlamak zorundadır.

Bölge Komiteleri konu üzerinde anlaşmaya varamazsa, durum gerekçeli bir tutanakla Merkez Komitesine gönderilir.

c) Merkez Komitesi, kendisine gelen meseleleri görüşüp karara bağlamak üzere, her ayın ilk çarşamba günü (bu gün tatile tesadüf ederse, takip eden ilk iş günü) toplanmak zorundadır. Merkez Komitesince alınan kararlardan ferdi mahiyette olanlar ilgili üniteye, genel mahiyette olanlar teşkilata tamimen bildirilir.

d) Bölge Komitelerinde alınan kararlar uygulanmak üzere derhal Bağlı Ortaklık Genel Müdürlüğüne, Bölge Müdürlüğüne veya Fabrika Müdürlüğüne, Merkeze Bağlı teşkillerde bağlı bulunduğu Daire Başkanlığına bildirilir.

Uygulanmak üzere bildirilen kararlara Bağlı Ortaklık Genel Müdürleri, Bölge Müdürleri veya Fabrika Müdürleri veya Daire Başkanları vukuu muhtemel itirazlarını üç gün içinde TCDD Genel Müdürlüğüne bildirir. Genel Müdürlük kendisine intikal eden bu türlü itirazları uygun görmezse Komite kararının tatbiki için ilgililere emir verir. Aksi halde DEMİRYOL-İŞ ile konuyu 6 işgünü içinde görüşerek karara bağlar.

e) Sözleşmeyi ilgilendiren konular ve anlaşmazlıklarda İŞVEREN veya İŞVEREN adına hareket etmeye yetkili İşveren Vekilleri ile DEMİRYOL-İŞ veya DEMİRYOL-İŞ'e bağlı şubeler konuyu doğrudan doğruya Bölge Komitelerine, TCDD ve DEMİRYOL-İŞ aynı sebeplerle konuyu doğrudan doğruya Merkez Komitesine getirmeye yetkilidir.

f) Komiteler, yukarıda belirtilen süreler içinde toplanmak mecburiyetindedir. Bu mecburiyete riayet etmeyen Komite üyeleri hakkında, tarafların şikayeti üzerine mensup olduğu teşkilatça kendi statüleri dahilinde gerekli tedbirler alınır.

g) Komiteler, oyçokluğu ile karar alır. Yorum uyuşmazlığı dışındaki konularda oyların eşitliği halinde, Başkanın oyu iki sayılır. Ancak Bölge Komitelerince alınan kararlardan, karar tarihinden itibaren 15 gün içinde işveren veya DEMİRYOL-İŞ'in itiraz ettikleri kararlar Merkez Komitesinde görüşülür.


MADDE 12- KOMİTELERİN ÇALIŞMA ŞEKLİ:

Komitelerin, çalışmaları dolayısı ile tahkikat ve sorguya çekmeye yetkileri olmayıp, incelemelerini gerçeğe istinat ettirebilmek maksadıyla yazılı olarak ilgililerden konu ile ilgili bilgileri talep ederler.


MADDE 13- İSRAFI ÖNLEME:

Makine, teçhizat ve malzemelerin özenle kullanılması ve israfına meydan verilmemesi, işveren ve teşkillerinde piyasaya verilecek ve piyasadan alınacak her türlü emtia, imalat, alım ve satım işlerinde işverene azami yarar sağlayıcı tedbirleri saptamak ve alacakları tavsiye kararlarını işveren ve DEMİRYOL-İŞ'e bildirmek üzere Bağlı Ortaklık, Bölge ve Fabrikalarda ikisi işveren, ikisi de Sendika temsilcisinden oluşan bir komisyon kurulur. İşvereni temsilen komisyona katılan üyelerden biri komisyonun başkanıdır.

Komisyon, olağan olarak Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının ilk haftasında ve gerektiğinde Başkan tarafından tayin edilecek günlerde veya sendikanın ilgili şubesinin talebi üzerine toplanır. Komisyon, işyerlerinde ve işyerleri dışında gerekli gördüğü incelemeleri yapabilir.


MADDE 14- EĞİTİM:

Taraflar kanunen açmak mecburiyetinde oldukları kurslar dışında bu sözleşme kapsamına giren işçilere;

1- En az 6 ayda bir olmak üzere her branştan mesleki,

2- Yabancı dil,

3- 6 ayda bir beşeri münasebetler, iş mevzuatı ve sözleşmeyi uygulama,

4- İş usullerini geliştirme,

5- Bilgisayar eğitimi, (İşverence ihtiyaç duyulması halinde)

Gibi seminer ve kurslar açarlar.

Bu seminer ve kursların iş saatlerine giren kısımlarında kursa iştirak eden işçilerin ücretlerinde bir indirme yapılmaz. Bu kurslar için gerekli olan teknik araç ve gereçler işverence, bunun dışında kalan masrafları ile öğretmen ücretleri Sendikaca karşılanır.

Yukarıda adı geçen kurs ve seminerlerin yer, süre ve uygulama şekilleri Bölge Komitelerince tespit edilir.


MADDE 15- İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİ:

İşbu toplu iş sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren DEMİRYOL-İŞ'e bağlı şubelerin teklifi ile, işveren işyerlerinde aşağıda belirtilen sayıda işyeri sendika temsilcileri, Sendikaca atanır.

I- İşçi sayısı 50'ye kadar olan işyerlerinde 1 temsilci

II- " 51 ila 100'e " " " 2 "

III- " 101 ila 500'e " " " 3 "

IV- " 501 ila 1000'e " " " 4 "

V- " 1001 ila 2000'e " " 6 “

VI- " 2000'den fazla " " " 8 "

gösterilir.

Bu temsilcilerden biri Baş temsilci olarak atanır.

Atanan temsilcilerin 15 gün içinde kimlikleri işverene bildirilir.

a) Baş temsilci ve Temsilciler Toplu İş Sözleşmesi süresince ve temsilcilik görevi müddetince sözleşmenin iyi yürümesi, verimlilik ve iş nizamı gibi hususlarda şubesi tarafından verilecek talimat ve alınmış kararlar çerçevesinde ve işçilerin ferdi ve topluca müracaatlarına ve bu suretle doğacak olan iş kaybına meydan verilmemesi için bu görevini iş saatleri dahilinde 2821 sayılı kanunun 35. maddesindeki esaslara uygun olarak ifa eder. Bu suretle doğacak çeşitli ücret kayıpları işverence ödenir.

b) Sendika temsilcilerinin bulundukları işyerlerinde, temsilcilikle ilgili faaliyetlerin yürütülebilmesi için işverence münasip bir oda tahsisi yapılır. (Halen temsilci odası bulunmayan işyerlerinde işyeri amiri ile sendika Baş temsilcisinin müştereken işyerlerinde tespit edecekleri bir oda verilir.)

c) İşyeri amiri ile Baş temsilci arasında varılacak anlaşma sonunda tespit edilen iş saatleri içinde sendika temsilcileri bu odada toplanarak sözleşmenin tatbikatından çıkan aksaklıkları veya işyerlerinde zuhur eden anlaşmazlıkları müzakere ederler.

d) Temsilcilik odalarına işveren imkanlarından azami şekilde istifade edilmek suretiyle birer dahili telefon temin edilir.


MADDE 16- SENDİKA YÖNETİCİ VE TEMSİLCİLERİNİN TEMİNATI:

Sendika yöneticilerinin ve temsilcilerinin teminatı konusunda yasa hükümleri uygulanır.

Ancak, sendika yönetici ve temsilcilerinin iş değişikliklerinde muvafakatları aranır.


MADDE 17- İLAN HAKKI:

DEMİRYOL-İŞ ve bağlı şubelerin kendi bünyeleri icabı üyelerine yapacağı tamim, bildiri, haber vesaire gibi hususların ilan edilmesine mahsus ve kendilerince temin edilen ilan tahtalarının işyerlerinde işçilerin görebileceği münasip bir mahalle asılmasına işverence müsaade edilir. Bu tahtalara asılacak yazılarda Baştemsilci ve Şube yetkililerinin imzalarının bulunması icap eder. Yazıların bir nüshası işveren vekiline verilir.

DEMİRYOL-İŞ ve bağlı şubelerin yetkili temsilcileri işçilere topluca izah edecekleri hususlarda önceden mevzuunu belirtmek ve işyeri amiri ile mutabakat sağlamak suretiyle yemekhanelerde öğle paydosları saatleri içinde konuşma yapabilirler. Amplifikatör ve hoparlör tesisatı olan yerlerde bu tesisattan faydalanılır. Olmayan yerlerde şubelerin bu tesisatı kurmasına müsaade edilir.


MADDE 18- SENDİKA AİDATLARI:

İşveren yasalar gereğince kesmeye mecbur olduğu aidatları her ay keserek işçi ücretlerinin ödendiği günü takip eden 10 gün içinde sendikanın bildireceği banka hesabına yatırmakla yükümlüdür. İşveren bu işlemler için sendikadan herhangi bir masraf isteyemez. Bu madde uyarınca yapılan kesintileri gösterir bir listeyi işveren sendikaya gönderir.


III. BÖLÜM

İŞE ALMA VE İSTİHDAM ESASLARI


MADDE 19- İŞ SÖZLEŞMESİ VE İSTİHDAM PRENSİBİ:

I - İşverenin bu sözleşme kapsamına giren işyerlerinde esas itibariyle belirsiz süreli iş sözleşmesiyle işçi çalıştırılır. Ancak, aşağıda belirtilen işlerde belirli süreli iş sözleşmesiyle işçi çalıştırılabilir.

1- Bütün işyerlerindeki yatırım ve sipariş işleri (Elektrifikasyon ve Sinyalizasyon Grup Müdürlüklerinde ana hizmet üreten işyerleri hariç),

2- Bütün işyerlerindeki kaza, olağan dışı olay ve tabii afetler sebebiyle ortaya çıkan işler,

3- Bir yıl içinde yapıla-gelen olağan işler dışında mevsim icabı yılın muayyen aylarında yapılması zorunlu bulunan işlerle arızi olarak zaman zaman artan veya zuhur eden süreklilik arz etmeyen işler,

4- Yıllık revizyon işleri.

Yukarıda sayılan belirli süreli işlere alınan işçilerle bu işin süresine paralel olarak belirli süreli iş sözleşmesi yapılır. Bu işçiler alındıkları iş ve işyeri dışındaki herhangi bir iş ve işyerinde çalıştırılamazlar.

Yazılı iş sözleşmelerinin bir nüshası işçinin kendisine ve bir nüshası da işçinin bağlı olduğu Sendika Şubesine gönderilir.

İşverence ilk defa işe alınan işçilerde deneme süresi dört aydır.

II – İşverenin bu sözleşme kapsamına giren işyerlerinde esas itibariyle belirsiz süreli iş sözleşmesiyle işçi çalıştırılır. Ancak, aşağıda belirtilen işlerde 5620 sayılı Kanuna göre belirli süreli iş sözleşmesiyle işçi çalıştırılabilir.

1 – Mevsimlik ve kampanya işleri ile ilgili olarak bir mali yılda 5620 sayılı Kanunda belirtilen süreyi geçmemek üzere vize edilen geçici iş pozisyonlarında işçi çalıştırılabilir.

2 – 5620 sayılı Kanunda belirtilen şartları taşımadıkları için sürekli işçi kadrolarına geçişi yapılamayan ve 1. madde kapsamı dışındaki geçici işçiler de bir mali yılda 5620 sayılı Kanunda belirtilen süreyi geçmemek üzere vize yapılan geçici iş pozisyonlarında çalıştırılabilir.


MADDE 20- İŞÇİ ALINMASI:

İşverenin işyerlerine işçi alınması konusunda kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.


MADDE 21- İŞÇİLERİ İŞE ALMA YETKİSİ:

İşverene ait işyerlerinde işçi almaya, TCDD Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu, Bağlı Ortaklıklarda Bağlı Ortaklık Yönetim Kurulu yetkilidir.


MADDE 22- TEKRAR İŞE ALMA:

I- a) Hastalığı sebebiyle iş sözleşmesi feshedilmiş olanlardan sağlık durumlarının düzeldiği Sağlık Kurulu raporu ile anlaşılanlar,

b) Maluliyet işlemine tabi tutulmuş olup Sigortaca yapılan kontrol muayenesi sonucu maluliyet aylığı kesilen ve fakat yaşlılık aylığına hak kazanamayanlar, iki ay içerisinde eski işyerine müracaat ettiklerinde aynı veya yakın mahallerdeki işyerlerinden birinde, eski ücret derecelerinden işe alınırlar.

II ) Daha önce işverenin işyerlerinde sürekli işçi kadrolarında çalışırken, disiplin soruşturması veya 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendi gereğince iş sözleşmesinin feshi dışında, mahkumiyeti sebebiyle iş akdi feshedilenler, Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde eski hükümlü olarak işe alındığı takdirde eski ücret dereceleri verilir. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde işe alındığı takdirde ayrılış tarihindeki ücret dereceleri verilir.

III ) Askerlik ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler ödevinin sona ermesinden başlayarak iki ay içinde işe girmek istedikleri takdirde, o andaki şartlarla ayrılış tarihindeki ücret derecesinden tekrar işe alınır.

IV ) 4857 sayılı İş Kanununun Toplu işçi çıkarma başlıklı 29. maddesine göre işçi çıkarma sayılan hallerde, İş Kanununun 29’uncu maddesinin hükümleri uygulanır.

V ) Kurum kanalı ile işe alınmış olmaları kaydı ile iş sözleşmeleri askıya alınmış 5620 sayılı Kanun kapsamında çalıştırılan işçilerin yeniden işe alınmalarında kurum aracılığı gerekmez. İşe alınmalarda sırası ile; kıdemi fazla olan işe alınır.


MADDE 23- İŞE ALINACAK İŞÇİLERDE ARANACAK ŞARTLAR:

İşçi olarak işe alınacaklarda; “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”, “Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi” ile diğer ilgili mevzuatta belirtilen şartlar aranır.


MADDE 24- BELİRLİ SÜRELİ İŞLERE ALINACAK İŞÇİLERDE ARANMAYABİLECEK ŞARTLAR:

Türkiye İş Kurumu kanalı ile işe alınmış olmaları kaydı ile iş sözleşmeleri askıya alınmış 5620 sayılı kanun kapsamında çalıştırılan işçilerin yeniden işe alınmalarında sözleşmenin 20. maddesindeki şartlar aranmayabilir.


MADDE 25- İŞE ALINACAKLARA VERİLECEK DERECE:

I- İşverende işe alınacak olanlara verilecek derece;

1- Sanatkar işçilik işlerine alınacaklardan;

a) İlkokul mezunu olup, sanatkar olanlar ile 3308 Sayılı Kanuna göre kalfalık belgesine sahip bulunanlar 9/1. dereceden,

b) En az ortaokul mezunu olup, sanatkar olanlar ile III. sınıf elektrikçi ehliyeti olanlar, 3308 Sayılı Kanuna göre ustalık belgesine sahip bulunanlar 8. dereceden,

c) II. sınıf elektrikçi ehliyeti olanlar ile Elektrik Tesisatçıları Hakkında Yönetmelik Hükümlerine göre Elektrik Tesisatçılığı Ustalık Belgesine sahip olanlar 7. dereceden,

d) Sanat Enstitüsü, Endüstri Meslek Lisesi, Teknik Liseyi bitirenler ile TCDD Pratik Sanat Okulu mezunları 6. dereceden işe alınırlar. Şu kadar ki, Teknik Lise Mezunları 6. derecede bir yıl kıdemli sayılarak 1/3 oranında, 10.11.2010 tarihinden sonra işe alınacak Meslek Yüksek Okulu mezunlarına, 6. derecede iki yıl kıdemli sayılarak 2/3 oranında ücret artırımı verilir.

Bu maddenin I. bendi uyarınca ilk defa işe alınacak olanlardan yapılacak imtihan sonucunda başarılı olmayanlar sanatkar işçilik işlerine alınmazlar.

2- Sanatsız İşçilik İşlerine Alınacaklar :

Bu sözleşmenin imza tarihinden sonra işverende ilk defa işe giren işçilere kanuni asgari ücret verilir. Bunlardan sendikaya üye olanlar, üye oldukları tarihten itibaren 10. derece ücretine getirilir.

II- 4.9.1985 tarihinden önce işverende çalışmış olanlardan;

1- Sanatkar işçiler, bu maddenin I. bendinin 1. fıkrasında gösterilen ve tahsil durumlarına uyan bir üst dereceden işe alınırlar.

Şu kadar ki, bu fıkra hükmü, I. bendin 1/d fıkrasına göre işe alınanlar hakkında uygulanmaz.

2- Sanatsız İşçiler, 9. dereceden işe alınırlar.

III- a) 1.3.1993 tarihinden önce işverenin bu toplu iş sözleşmesinin kapsamındaki işyerlerinde çalışması bulunan işçiler tekrar işe alınmalarında 39. maddenin I. bendindeki ücret cetvelindeki unvan, derece ve ücretlerle işe alınırlar.

b) 1.3.1993 tarihinden sonra işverende ilk defa işe alınacak işçiler 39. maddenin II. bendindeki "01.03.1993 tarihinden sonra işe ilk defa alınacak işçilere ödenecek saat ücretleri" cetvelindeki unvan, derece ve ücretlerle işe alınırlar.

c) 10.11.2010 tarihinden sonra işverende ilk defa işe alınan/alınacak sanatkar işçilere kanuni asgari ücret verilir. Bunlardan sendikaya üye olanlar, üye oldukları tarihten itibaren işe alındığı tarihteki öğrenim durumlarına tekabül eden kendi meslek skalalarındaki derece ücretine getirilirler.


MADDE 26- İŞÇİLERİN SANATLARINA GÖRE TARİFLERİ:

a) SANATSIZ İŞÇİ : Sanat sahibi olmayan ve bedenen çalışanlara,

b) SANATKAR İŞÇİ : Herhangi bir sanat kolunda yaptığı işte sanat sahibi olanlara,

c) USTA : Herhangi bir sanat kolunda yaptığı işin tümünü başkasının yardımına ihtiyaç göstermeden selahiyet ve ehliyetle yapanlara,

d) UZMAN USTA : Mensup oldukları sanat kolunda yaptıkları işin en üst kademelerindeki işleri bizzat en iyi derecede yapan ve mes'uliyeti altında yaptıranlara denir.

İşyerlerinde yürütülen işlerin ana sanat kolları itibariyle ayrımı, içerdiği işçilikler ve iş tarifleri, Ek:1'de gösterilmiştir.

Bu işçilik işlerinde işçi statüsü dışında kimse çalıştırılamaz.

Her bir ana sanat koluna dahil işin bu iş için tayin ve tefrik edilmiş işçilere gördürülmesi esastır. Ancak gerektiğinde işçiler, Ana Sanat Kolu içinde kalmak kaydıyla, mütemmim ve benzeri işlerde, o işyerlerindeki genel iş şartlarının değişmesi halinde ise hizmet içi eğitimle yetiştirildikleri işlerde çalıştırılırlar.

Bu sözleşme kapsamına tabi işyerlerine nakledilen işçiler nakledildiği işyerlerinde ana sanat kollarında karşılığı bulunmadığı takdirde ihtiyaç duyulan ana sanat kolunda hizmet içi eğitimden geçirilerek çalıştırılabilirler.

İşçinin iş sözleşmesinde belirlenen iş asıl işidir. Eğitim süresi içinde veya geçici iş değişikliği nedeniyle çalıştığı işler işçinin asıl işi sayılmaz.

İş tariflerinde, işlerin genel unsurları yazılır. İş tariflerinde yazılı olmasa da yapılan işin gerek iş öncesi gerekse iş sırası veya işin sonrası o işin tamamlayıcısı olan yahut o işin mahiyeti icabı yapılması gerekli işler, başka bir iş veya başkaları tarafından yapılan bir iş olsa dahi işin kendisi veya tamamlayıcısı ve asıl işin muhtevasına dahil sayılır.

İşin ifasına katkıda bulunmak her işçinin iyiniyet kurallarından doğan asli görevidir. Bu nedenle, görevin gereği gibi ifası için, işçiler aralarında lüzumlu işbirliği ile yardımlaşmayı yapmakla yükümlüdür.

İşçi, işin yapılabilmesi için işe ilişkin bağlama, ayarlama, kaldırma, kontrol gibi gerekli faaliyetlerin ifasını işin tabiatına göre yapmak, yapana yardım etmek ve bu faaliyetlerin yapılması için lüzumlu alet edevat, takım, tertibat ve donanımın kullanılmasından veya kullanımına yardımdan ve bu amaçla gerekli işbirliğini kurmak veya yapmaktan sarfınazar edemez.


MADDE 27- ÇALIŞTIRILACAK İŞÇİ MİKTARININ TESPİTİ:

Belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılacak işçi miktarları her yıl ihtiyaca göre fazla olanlarda gösterilerek işveren Genel Müdürlüklerince tespit olunur.


MADDE 28- AİLE BEYANNAMESİ:

İşbu toplu iş sözleşmesi kapsamına giren daimi işçiler işverene imzalı bir aile beyannamesi vermeye mecburdurlar. Bunların, aile beyannamesine ithal edecekleri aile efradı aşağıda gösterilmiştir.

Daimi ve Geçici İşçilerin;

a) Eşi,

b) Evlenmemiş öz, üvey veya manevi çocukları,

- Çocuklar 25 yaşını dolduruncaya kadar.

- Yüksek tahsile devam edenler, her yıl öğrenci belgesi getirmek şartıyla 26 yaşını dolduruncaya kadar,

- Başkasının bakımına muhtaç olacak derecede malul olduğu tam teşekküllü Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu raporu ile sabit olanlar yaş kaydına bakılmaksızın,

c) Öz annesi (Geçici işçiler bildirmeyecek),

d) Öz babası (Geçici işçiler bildirmeyecek),

İşçilerden birinin aile beyannamesine dahil bulunanlar, hısımlık dolayısı ile bir başka aile beyannamesine ithal edilemezler.


MADDE 29- AİLE BEYANNAMESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER:

Sözleşmenin 28. maddesi gereğince beyanname verenler idareden ayrılıncaya kadar geçen müddet içinde tahaddüs eden evlenme, boşanma, ölüm, iaşe mükellefiyetinin sukutu veya yeni mükellefiyet tevcihi gibi aile vakalarını beyannamesine ilave edilmek veya çıkarılmak üzere bu vakaların tahaddüs veya ıttıla tarihinden itibaren en çok bir ay içinde idareye bildirmekle mükelleftirler. Bu mükellefiyeti yerine getirmeyenler bir yevmiyeden üç yevmiyeye kadar ücret kesimi cezası ile cezalandırılır ve ayrıca haksız iktisapları veya sağlanan menfaat bedelleri tahsil edilir.


MADDE 30- SİCİL DOSYASI, SİCİL FİŞİ VE İŞÇİ ÇALIŞMA KİMLİK KARNESİ:

İşbu toplu iş sözleşmesi kapsamına giren daimi işçiler için bir sicil dosyası açılır ve sicil fişi tutulur.

Bunlardan,

1- Sicil dosyasında;

a) 23. maddede yazılı belgeler,

b) Aile Beyannamesi,

c) İdareye karşı taahhüt ettiği hususlara ait taahhütnameler,

d) Sicil fişine işlenecek hususların müstenidatı

bulunur.

2- Sicil fişine;

a) Hüviyeti (İşçinin numarası, adı soyadı, Babasının adı, doğum yeri ve tarihi, sanatı, tahsil durumu, askerlik durumu, fotoğrafı),

b) Medeni hali (bekar, evli, dul, eşi ve çocukları ve bunların adları, doğum tarihleri),

c) İdareye intisaptan evvelki son işi ve yeri,

d) İş durumu (sanatı, unvan derecesi, saatlik ücreti, işe başladığı tarih, işyeri ismi, işten ayrıldığı tarih),

e) Sağlık durumu (Sağlık Kurulları tarafından verilen raporlara dayanan hastalık mezuniyetleri ve ücretsiz geçirdiği müddetler),

f) Taltif durumu (gördüğü taltifler, mahiyet, sebep ve tarihi),

g) Ceza durumu (aldığı cezaların mahiyeti, sebep ve tarihi) işlenir.

Müddeti bir aydan fazla belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçilere mahsus sicil fişi ikişer nüsha olarak düzenlenecek, bir nüshası işçiye işten ayrılışında verilecektir. İşçinin tekrar işe girişinde bu sicil fişindeki bilgiler sözleşmenin 20., 39., 54., 70., 81., 93. maddelerinden doğan hakları için esas kabul edilir.

Başkaca belge istenilemez. Ancak, ihtilaf halinde işyerindeki belgeler esas kabul edilir.

3- Çalışma Belgesi;

İşçilere İş Kanunu’nun 28. maddesi uyarınca Çalışma Belgesi verilir.


IV. BÖLÜM

İŞİN TANZİMİ


MADDE 31- İŞ SÜRELERİ:

I– İşbu toplu iş sözleşmesi kapsamına giren işverenin bütün işyerlerinde haftalık iş süresi genel olarak 5 gün ve 45 saattir.

a) Tek vardiya çalışılan işyerlerinin genel olarak işe başlama, dinlenme ve paydos saatleri;

07.00 — 12.00 İş

12.00 — 13.00 Dinlenme

13.00 — 17.00 İş

b) Bir ve ikili vardiya ile çalışılan işyerlerinde, günlük çalışma 9 saati geçmemek üzere ve haftada iki gün dinlenme verilmek kaydıyla işe başlama, dinlenme ve paydos saatleri Bölge Komitelerince tespit edilir. Ancak bunların haftalık 45 saati aşan çalışmaları için 37. maddeye göre ücret ödenir.

c) Üçlü vardiya ile çalışılan işyerlerinde işçilerin işe başlama ve paydos saatleri; haftalık çalışma süresi 6 gün ve 45 saat olmak ve bir gün dinlenme verilmek kaydıyla Bölge Komitelerince tespit edilir.

ç) Yasa gereği günde 7.5 saat ve daha az çalışılması gereken işlerde istihdam edilen işçiler, asıl işyerinin çalışma günlerine uygun tarzda çalıştırılırlar. Bunlara 45 saat üzerinden ücret ödenir.

d) İşin veya işyerinin mahiyetine, mevsime, işe gelip gitme imkanlarına,

mahalli örf ve adetlere göre işe başlama, dinlenme ve paydos saatlerinde Bölge Komiteleri değişiklik yapabilirler.

e) Gece çalışması veya vardiya çalışması halinde en geç 15 günde bir münavebe usulü uygulanır.

f) İşe başlama, dinlenme ve paydos saatleri, levhalara yazılarak işyerlerinde işçilerin görebileceği bir yere asılır.

II- Muvakkat vazife mahallinden asli vazife merkezine dönen işçiler, bu maddedeki iş sürelerine ve dinlenme zamanlarına uygun olarak işe çağrılırlar. Bu konuda çıkacak uyuşmazlıklar Bölge Komitelerinde görüşülerek karara bağlanır.


MADDE 32- TRENLERDE VAZİFE GÖREN İŞÇİLERİN ÇALIŞMA SÜRELERİ:

I- Trenlerde vazife gören işçilerin çalışma dönemi aylık olarak düzenlenir.

II- Trenlerde vazife gören işçilerin çalışma saati trenin kalkış saati ile başlar, varış saatinde sona erer. Bu arada 7.5 saat ve daha uzun seferlerde bir saat, 7,5 saatten az süreli seferlerde yarım saat olmak üzere münasip bir zamanda dinlenme verilir ve bu dinlenme iş süresinden sayılır.

III- Trenlerin merkezlerde ve ara istasyonlarında tehirleri iş süresinden sayılır.

Şu kadar ki;

a) Trenlerin merkezlerden kalkıştaki tehiri (5) saat ve daha fazla olduğu önceden biliniyorsa veya tren lağvedilmişse; vazifeye gelen işçilere başkaca görev verilmesi imkanı yoksa kendilerine o gün için iş verilmeyeceği bildirilir. Vazifeye geldiği saatle bildirimin yapıldığı saat arasında geçen süre iş süresinden sayılır; diğer zamanlar iş süresinden sayılmaz.

b) Ara istasyonlardaki tehirlerde görevli bulundukları trenden başka bir vasıta ile merkez istasyonuna veya varış istasyonuna gidişi temin edilen işçilerin mesaisi anılan istasyonlara varışta sona erer.

IV- Varış İstasyonunda kalkış saatindeki tehirlerdeki bekleme de iş süresinden sayılır. Varış İstasyonunda trenin tehiri önceden biliniyorsa, işçilerin yatakhanede dinlenmeye devam etmeleri ve trende görev almak üzere işe gelecekleri saat bildirilir. Bu durumda tren tehir süresi iş süresinden sayılmaz, işe gelmeleri bildirilen saatten itibaren mesaileri başlar.

V- Trenin kalkış saatinden evvel celp edilen ve varış saatinden sonra alıkonulan işçilerin bu müddetleri iş süresinden sayılır.

VI- Bir aylık çalışma döneminde, işçilerin trenlerde ve sabit işyerlerinde fiilen çalıştırıldıkları günlere ait ücret tahakkukları fiili çalışma saatleri (İş süresinden sayılan tehir ve beklemeler dahil) toplamına göre yapılır. Ancak bu şekilde ücret tahakkuk ettirilen saatler toplamı, fiilen çalışılan günlerle bu çalışmalardan dolayı verilen dinlenme günleri (hafta tatili dinlenmesi verilen günler hariç) toplamının yedi buçuk ile çarpımından elde edilecek saat tutarından az olamaz.

VII- Merkezlerdeki, ara istasyon ve yoldaki veyahut ta varış istasyonundaki iş süresinden sayılan tehir ve beklemeler fiili seyir süresinden sayılır ve 4011 modellere işlenir.


MADDE 33- İŞ MÜDDETİNDEN SAYILAN ZAMANLAR:

a) İş Kanununun 66. maddesinde sayılan hususlar,

b) İşçinin işinde ve işverenin her an emrinde hazır bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği zamanlar,

c) Uhdesindeki işin asıl işyerinde görülmesi icap eden işçinin, işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlar,

d) İşe sevk yerinden fiilen çalışma yerine gidip gelmeleri esnasında geçen zamanlar,

İş müddetinden sayılır.

e) Asıl işyerinden başka bir işyerine vazife ile gönderilen işçilerin, aynı gün içinde gidiş ve dönüşlerinde yolda geçen günlük normal çalışma saatleri dışındaki süreler, fazla çalışma sayılır. Ödenecek fazla mesai bir günde 7,5 saati geçemez. Ancak, aynı gün asıl işyerine dönülmesi mümkün olmayan başka bir mahalle vazife ile gönderilen işçilerden, yolda bir iş yapmayarak gidenlerin yolda geçen sürelerinin normal çalışma saatleri dışındaki süreleri, iş süresinden sayılmaz.

Şu kadar ki;

Gönderildikleri geçici görev mahallindeki işi bittikten sonra aynı gün asıl işyerine dönecek iken ani olarak ortaya çıkan bir durum dolayısıyla işyeri amirinin yeni bir görev vermesi nedeniyle aynı gün asıl işyerine dönmeyen işçilerin yolda geçen günlük normal çalışma saatleri dışındaki süreleri fazla çalışma sayılır.

f) Hafta tatili dinlenmesi gününde geçici görevle başka mahalle gönderilen veya geçici görev mahallindeki işi bittikten sonra asıl işyerinin bulunduğu mahalle dönen işçilerden yolda bir iş yapmayarak giden veya dönenlerin yolda geçen zamanlarının yedi buçuk saate kadar olan kısmı iş süresinden sayılır. Ancak, geçici görevle başka mahalle gönderilen işçiler geçici görev mahallindeki işi bittikten sonra mutad ilk vasıta ile asıl işyerinin bulunduğu mahalle dönerler.

Şu kadar ki;

Geçici görev mahallindeki işi bitmeden geçici görev mahallinden asıl işyerinin bulunduğu mahalle gelip gidenlerin yolda geçirdikleri süreler hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz.


MADDE 34- İŞE GEÇ GELME:

I- a) İşçiler, işyerinde ilan edilmiş olan işe başlama, dinlenme ve paydos saatlerine riayete zorunludurlar. Ancak bir maaş ayında 4 defaya kadar 10 dakikayı geçmeyen gecikme süreleri iş müddetinden sayılır. Sözü geçen 10 dakikaya kadar olan gecikmeler dışında, ayda 2 defa yarım saate kadar gecikmeler işçinin ücretsiz izin hakkından mahsup edilir. İşyerine bir saatten fazla gecikerek gelenlere yarım gün için iş verilmeyebilir.

Şu kadar ki;”

Yukarıda sayılan hallerin dışında işe geç gelen işçiler ücretsiz izinli sayılarak öğleye kadar iş verilmez. Bu izinler yıllık ücretsiz izin haklarından mahsup edilir.

b) Ekip halinde çalışmalarda, ekibin işe başladığı yerden hareketinden sonra, işyerine geç gelmiş olan işçiler o gün işe başlatılmazlar. Şu kadar ki, bu işçilerden ekibin çalışmakta olduğu yere bir saate kadar gecikme ile gelenlere iş verilir. Aylık 8 saate kadar olan bu gecikmeler işçinin ücretsiz izin haklarına mahsup edilir.

Yukarıdaki ücreti kesilmeyen 10 dakikalık süre ile ücretsiz izinli sayılan süreler sebebiyle işçilerin hafta tatili ücretlerinden kesinti yapılamaz.

II- a) Çeşitli hava şartları (sis, lodos, fırtına) sebebiyle işe gelmek üzere binilecek mutad deniz vasıtalarının seyredememesi dolayısıyla işe geç kalınan süreler,

b) Tabii afet sebebiyle işe geç kalınan süreler,

c) Banliyö trenlerinin tehiri sebebi ile işe geç kalınan sürenin bir saate kadar olan kısmı,

İş süresinden sayılır.

III- Bu madde hükmü trenlerde vazife gören işçilere uygulanmaz.


MADDE 35- ULUSAL BAYRAM, GENEL TATİL GÜNLERİ, HAFTA TATİLİ VE VARDİYA PRİMİ:

A) Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri ilgili kanunlarda gösterilen günlerdir. Hafta tatili Pazar günüdür. Ayrıca Cumartesi günü de işçinin dinlenme günüdür (bir ve ikili vardiyalı çalışmalarda dinlenme 6 ncı gündür) Bu günlere ait ücretler sözleşmede gösterilen esaslar dahilinde ödenir.

B) Vardiya Primi; 6 gün 45 saat çalışma uygulanan işyerlerinde ikili çalışma (vardiya) ve Üçlü vardiya ile çalışan işçilere fiilen çalıştıkları süreye münhasır olmak üzere gece çalışma munzam tazminatından ayrı olarak saat ücretinin (Emek Zammı Dahil) % 10'u tutarında vardiya primi ödenir.6 gün 45 saat esasına göre kendilerine ikili çalışma (vardiya) ve Üçlü vardiya primi ödenen işçilerin dinlenme günü 7. gündür.


MADDE 36- HAFTA TATİLİ, ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNÜ ÜCRETLERİ:

I- Hafta Tatili Ücretleri :

1- İşyerinde haftanın tatilden önceki 31. maddeye göre düzenlenen günlük iş sürelerine uygun olarak çalışmış olan işçilere, çalışılmayan hafta tatili günü için bir iş karşılığı olmaksızın 7.5 saatlik ücret ödenir.

Şu kadar ki;

a) Çalışılmadığı halde kanunen ve sözleşmenin 33. maddesi gereğince iş süresinden sayılan zamanlarla, günlük ücret ödenen veya ödenmeyen kanuni ve akdi tatil günleri ile işçilerin evlenmesi, eşinin doğum yapması, ana, baba, eş, kardeş veya çocuklarının ölümü veya tabii afete maruz kalma halinde 5 güne kadar verilmiş izin süreleri,

b) Bir haftalık süre içinde kalmak üzere verilen diğer izinlerle, hekim raporu ile verilen hastalık ve dinlenme izinleri,

c) Sözleşmenin 34. maddesi gereğince ücretsiz izinli sayılan süreler, çalışılmış günler gibi hesaba katılır.

2- Haftanın 5 günü çalışılan hallerde 5 işgününde, 6 işgünü çalışılan hallerde 6 işgününde (hafta tatili ücretinin ödenmesine mani olmayan haller dahil) çalışmış bulunan işçilerin tatil yapması gereken 7nci gün dahi çalıştırılması halinde, çalışılan bu 7nci günde çalıştırıldıkları süreye ait ücretleri (Saat ücreti ile emek zammı) bir iş karşılığı olmaksızın ödenen hafta tatili ücretinden ayrı ve % 100 zamlı olarak ödenir.

3- Haftalık iş süresi 5 gün ve 45 saat olarak uygulanan işçilerden haftalık iş süresine uygun olarak çalışmış olup Cumartesi günü dinlenmesi gereken işçilerin bu gün çalıştırılmaları halinde çalıştıkları süreye ait ücretleri % 75 zamlı ödenir.

II- Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Ücretleri :

Ulusal bayram ve genel tatil günleri ilgili kanunlarda belli edilen günler olup, işçilerin bu güne ait ücretleri çalıştırılmadıkları takdirde bir iş karşılığı olmaksızın tam yevmiye, tatil yapmayarak çalıştırıldıkları takdirde ise bir misli fazlası ödenir. Ayrıca, bu iki misli ücretin % 50'si tutarı tazminat olarak ödenir.

III- Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işverence işin icabına göre işçi çalıştırılabilir. Bu günlere ait ödemeler, tatil gününe takaddüm eden son iş gününde alınan saatlik ücret (emek zammı dahil) esas tutularak yapılır.

Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerinde fazla mesai yaptırılan işçilerin fazla çalışmalarının ilk üç saate kadar olan kısmının ücreti, bu iki misli ücretin esas alınması ve % 75 arttırılması, 3 saati aşan kısmının ücreti ise, 2 misli ücretin esas alınması ve % 100 arttırılması suretiyle, hafta tatili dinlenmesi verilmesi gereken günde çalıştırılan işçilerin 7,5 saati aşan çalışmalarından 3 saate kadar olan kısmının ücreti, 2 kat ücretinin % 75 arttırılması, 3 saati aşan kısmının ücreti ise iki misli ücretin % 100 arttırılması suretiyle ödenir.


MADDE 37- FAZLA MESAİ:

I- Şekli :

İşbu toplu iş sözleşmesinin 31. maddesinde tayin ve tespit edilen günlük ve haftalık çalışma sürelerinin dışında yapılan fiili ve hukuki her türlü çalışma fazla mesaidir.

a) Muayyen haddin üzerine zam edilecek fazla çalışma saatleri günde 3 saatten fazla olamaz.

b) Fazla mesai yapılması icap eden ahvalde fazla mesai yapacak işçiler işyerlerinde tespit edilerek ilgili işçilere duyurulur.

II- a) Zorunlu Sebeple Fazla Çalışma :

Gerek bir arıza sırasında, gerek bir arızanın mümkün görülmesi halinde, yahut makineler veya alet ve edevat için hemen yapılması gerekli acele işlerde yahut zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkmasında, ancak işyerinin normal çalışmasını sağlayacak dereceyi aşmamak kaydıyla işçilerin hepsi veya bir kısmı 31. madde gereğince belirli olan günlük çalışma sürelerinden fazla çalıştırılabilir.

Şu kadar ki;

Bu zorunlu çalışma saatleri için maddenin III. bendi gereğince ücret ödenir.

b) Olağanüstü hallerde fazla çalışma :

Olağanüstü Hallerde Fazla Çalışma İş Kanununun 43. maddesine göre yaptırılır.

III- Her bir fazla çalışma saati için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının % 75 yükseltilmesi suretiyle ödenir.

Şu kadar ki, işçiler günlük üç saatin üzerinde fazla mesaiye bırakıldığı takdirde, üç saati aşan fazla çalışmalara ait ücret % 100 zamlı ödenir. (İş Kanununun 43. maddesi uyarınca yapılan fazla çalışmalarda % 75 zam nispeti uygulanır. Hafta tatili dinlenmesi verilmesi gereken 7. günde çalıştırılanlar hakkında 36. maddenin I. bendinin 2. fıkrasıyla aynı maddenin son fıkrası uyarınca işlem yapılır.)


MADDE 38- İŞYERİNİN TARİFİ:

İşin yapıldığı yere işyeri denir.


V. BÖLÜM

ÜCRET VE DİĞER ÖDEMELER

FASIL 1- Esas Ücretler:

MADDE 39- İŞÇİ ÜCRETLERİ:

İşbu toplu iş sözleşmesi kapsamına giren işçilere alındıkları veya bulundukları derece ve unvanlarına göre ücret verilir. Bunlarda saatlik ücret esastır.


A) BİRİNCİ YIL BİRİNCİ ALTI AY ZAMMI:

I- 01.03.1993 tarihinden önce işverenin bu toplu iş sözleşmesinin kapsamındaki işyerlerinde çalışmış olan işçilere XIV.dönem toplu iş sözleşmesine göre ödenen emek zammı saatlik ücretlere dahil edilerek bunların işçilik grupları unvan ve dereceleri ile her dereceye ve unvana verilecek saatlik ücretler aşağıdaki cetvellerde gösterilmiştir.  1. SANATKAR İŞÇİLER

GRUP

UNVANI

DERECE

01.03.2011 Tarihindeki

Derece Ücreti (TL/Saat)

Uzman Ustalar

Sınıf I

Uzman Usta


1


10,22
Sınıf II

Uzman Usta


2


9,83

Ustalar

Sınıf 1

Usta

Sınıf 2

Usta


3


4


9,47


9,10

Sanatkar İşçiler

Sınıf I

Sanatkar İşçi

Sınıf II

Sanatkar İşçi

Sınıf III

Sanatkar İşçi


5


6


7


8,75


8,42


8,29

İşçi Yardımcıları


8


9/1

8,12


7,99
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Add document to your blog or website

Similar:

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ iconToplu iş ilişkileri, serbestçe örgütlenmiş sendikal örgütlülük temelinde ve dayanışma gücüyle elde edilmiş toplu iş sözleşmesi bağıtlama hakkı ve bu hakkın

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ icon2. toplu ilişkiler; sendikalar, toplu iş sözleşmesi

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ iconTOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ iconToplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ iconGRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ iconTOPLU SMS SÖZLEŞMESİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ iconİŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ iconSENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ iconSENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ iconTOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ, GREV VE LOKAVT KANUNU

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page