I. Bölüm: Aşağıdaki Cümlelerin Yanına Doğru İse “D”, Yanlış ise “Y” işareti koyunuz (Her soru 1 Puandır)
Indir 68.83 Kb.
TitleI. Bölüm: Aşağıdaki Cümlelerin Yanına Doğru İse “D”, Yanlış ise “Y” işareti koyunuz (Her soru 1 Puandır)
Date conversion17.12.2012
Size68.83 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.abdullahhoca.com/FileUpload/op407993/File/2010-2011_9.sinif_tarih_1.donem_1.yazili_so
ADI SOYADI: SINIFI: NO:

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI RUTO 9/D SINIFI TARİH 9 DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARIDIR

I.Bölüm: Aşağıdaki Cümlelerin Yanına Doğru İse “D” , Yanlış ise “Y” işareti koyunuz (Her soru 1 Puandır).

1- Tarih bilimi geçmişteki olayları yer ve zaman belirterek incelemelidir. (     )
2- Tarihi devirler Hz. İsa’nın doğumu ile başlar. (     )
3- Konya-Çatalhöyük, Anadolu’da  Orta Taş Devri için önemli bir yerleşim merkezidir .(      )
4-Toplanan bilgilerin doğru olup olmadığının araştırılması-
na  “tasnif ” adı verilir.(      )
5-Tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında yazısız kaynaklardan yararlanılır. (   )

6.Rumi Takvim Türkiye Selçukluları hükümdarı Melikşah tarafından yaptırılmıştır.( )

II. Bölüm: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara ilgili kelimeleri yazınız (Her soru 2 Puandır).

1-Tarih biliminin yönteminde elde edilen verilerin kaynak ve bilgi yönünden yeterli olup olmadığı  .. ..................... aşamasında kontrol edilir.
2- Olayların  sonuçlarına  bağlı  olarak  ortaya  çıkan  uzun  süreli gelişmelere…………………..denir.
3- Hikayeci tarih yazıcılığının ilk temsilcisi………………
4- İlk tarih yazıcılığına  ……………………başlatmıştır.
5-Yakınçağ tarihi, Fetret Devri,15. yy Tarihi, Fatih devri tarihin………………………göre sınıflandırılmasıdır.
6- Zamanı  Aylara , Günlere, Yıllara  bölen  sistemlere  …………………..denir.

7- Dünya’da geçmişte var olmuş ve günümüzde yaşamaya devam eden dilleri inceleyen bilime ……….………… denir.

III. Bölüm: Aşağıdaki soruları alttaki boşluklara cevaplayınız.

1. Tarih kavramını tanımlayınız(5 Puan)


2. Tarih bilimini diğer bilimlerden ayıran en önemli özelliği nedir?


3- Bir tarihi olay değerlendirilirken nelere dikkat edilmelidir? Yazınız. (10 puan)


4. Eski Taş (Paleolitik) devir özelliklerini maddeler halinde sıralayınız?(10puan)


www.yazilisorulari.org


5. Hicri takvimi açıklayınız.(10 puan )


6- Tarih yazıcılığının sınıflandırılmasıyla ilgili aşağıda boş bırakılan yerleri doldurunuz. (6 puan)

TARİH YAZICILIĞI

Yazılışına göre

Konularına göre

Kapsamına göre

………………….

Siyasi tarih

………………….

Öğretici tarih

………………….

………………….

………………….

…………………..

Kronik tarih


7- Aşağıda soldaki sütunda tarihin faydalandığı bilimler, sağdaki sütunda da bu bilimlerin tanımları verilmiştir. İlişkili olan tanımları eşleştiriniz. (6 puan)
Kronoloji

A

Arma ve bayrakların incelenmesi
Paleoğrafi

B

Para üzerindeki bilgilerin incelenmesi
Nümizmatik

C

Olayların tarih sırasına konması
Arkeoloji

D

Toplumu inceleyen bilim dalı.
Heraldik

E

Kazı çalışmalarıyla bulgulara ulaşılması
Sosyoloji

F

Eski yazıların okunması ve incelenmesi


IV. Bölüm: Aşağıdaki kavramları karşına kısaca açıklayınız.(8p)

Epigrafi:


Vakanüvis:


Tarihi Olgu:


Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti:


V. Bölüm: Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız. Cevapları aşağıda verilen cevap anahtarına yazınız.1. Mezopotamya tarihi üzerine çalışan tarihçiler, bu medeniyeti kuranların “yuvarlak kafalı, esmer tenli ve orta boylu insanlar olup, Orta Asya’dan geldiklerini” söylemişlerdir Bu tarihçilerin  yukarıda  belirtilen hükme, aşağıdakilerden hangisi ile ulaştıkları  söylenebilir?
A) Coğrafya bilgisi    B) Kültürel değerler            
C) Yazılı belgeler   D) Antropolojik veriler    
E) Fen bilimleri


2. Tarihte bilinen ilk yazılı anlaşma Kadeş anlaşmasıdır. Bu anlaşmanın incelenmesi için aşağıdaki bilim dallarından hangisinden yararlanmak gerekmez?

A) Nümizmatik B) Kronoloji C) Paleografya

D) Diplomatik E) Filoloji


3. Aşağıdakilerden hangisi tarihin çağlara ayrılmasında etkili olan gelişmelerden biri değildir?
  A)Yazının kullanılması          B)Kavimler göçü              
  C) Reform Hareketleri D) Fransız ihtilali                                 E) İstanbul’un Fethi 


4. Anadolu’daki önemli kültür merkezleriyle tarih öncesi  devirler eşleştirilmiştir.
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A.  Kalkolatik(Bakır)-Truva ve Alacahöyük
B.  Demir Çağı – Yarımburgaz ve Belbaşı
C.  Yeni taş-Çatalhöyük ve Çayönü
D.  Orta taş-Macunçay ve Baradiz
E.   Eski taş-Karain ve Beldibi


5. Mustafa Kemal "Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen gerçek, insanı şaşırtacak bir nitelik alır." diyerek tarihçinin hangi özelliği üzerinde durmuştur?

A) Olayların geçtiği yerlerin belirtilmesi

B) Olayları günümüz şartlarına bağlı olarak yazma

C) Olayları tek bir kaynaktan yazma

D) Olaylarda zaman bildirme

E) Olayları yazarken objektif olma


Test sorularının cevaplarını aşağıya yazınız.

Soru no

1

2

3

4

5

Cevabınız

Not: Süre bir ders saatidir. Her sorunun puanı soru karşısına yazılmıştır.


Başarı her daim sizinle kalsın. Başarısızlık bırakın kendi haline kalsın.


Ya çaresizsiniz! Ya da Çare sizsiniz…


Abdullah DENİZLİ


I.Bölüm: Aşağıdaki Cümlelerin Yanına Doğru İse “D” , Yanlış ise “Y” işareti koyunuz (Her soru 1 Puandır).

1- Tarihî olayların tekrarı mümkündür. (     )
2-Her tarihi olay kendisinden önceki olayların sonucu, kendisinden sonraki olayların nedenidir.(       )
3- Türklerin tarihte kullandığı ilk takvim Celalî Takvimidir.(    )
4- Antalya çevresi Anadolu’da Orta Taş Devri’ne ait önemli bulguların bulunduğu bir yerdir.(      )
5- Bilgi ve verilerin toplanıp esere dönüştüğü aşamaya “sentez”  denir.(     )

6.Tarih bilimi, tarih öncesi çağlar hakkında en fazla Paleografyadan yararlanır.( )

II. Bölüm: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara ilgili kelimeleri yazınız (Her soru 2 Puandır).

1- İnsanı  ilgilendiren her  alanda  ortaya  çıkan  kısa  süreli  gelişmelere   …………………..denir.
2-Türk Tarih Kurumu …………………………..yılında kurulmuştur.    
3- Asya Tarih, Türkiye Tarihi, Ankara Tarihi, tarihin ……………………………. göre sınıflandırılmasıdır.
4- Öğretici tarih yazıcılığının  ilk    temsilcisi …………...
5-Tarih öncesi devirler ………………………………göre  isimlendirilmiştir
6- Zamanı  Aylara , Günlere, Yıllara  bölen  sistemlere  …………………..denir.

7- Anıtlar üzerindeki kitabeleri ve yazıları inceleyen bilime ……….………… denir.

III. Bölüm: Aşağıdaki soruları alttaki boşluklara cevaplayınız.

1. Tarih yazıcılığının sınıflandırılmasıyla ilgili aşağıda boş bırakılan yerleri doldurunuz. (6 puan)

TARİH YAZICILIĞI

Konularına göre

Kapsamına göre

Yazılışına göre

………………….

…………………

Öğretici tarih

………………….

Kronik tarih

………………….

Siyasi tarih

…………………..

…………………


2. Aşağıda soldaki sütunda tarihin faydalandığı bilimler, sağdaki sütunda da bu bilimlerin tanımları verilmiştir. İlişkili olan tanımları eşleştiriniz. (6 puan)
Arkeoloji

A

Arma ve bayrakların incelenmesi
Sosyoloji

B

Para üzerindeki bilgilerin incelenmesi
Heraldik

C

Olayların tarih sırasına konması
Filoloji

D

Toplumu inceleyen bilim dalı.
Kronoloji

E

Kazı çalışmalarıyla bulgulara ulaşılması
Nümizmatik

F

Eski ve günümüzdeki dillerin incelenmesi


3- Orta Taş (Yontma Taş – mezolitik) devir özelliklerini maddeler halinde sıralayınız?(10puan)


4. Bir tarihi olay değerlendirilirken nelere dikkat edilmelidir? Yazınız. (10 puan)


5. Miladi takvimi açıklayınız.(10 puan )


6- Tarih kavramını tanımlayınız(5 Puan)


7- Tarih biliminin yöntemini sırasıyla yazınız.(5 puan)?


IV. Bölüm: Aşağıdaki kavramları karşına kısaca açıklayınız.(8p)

Vakanüvis:


Etnografya:


Tarihi Olay:


Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti:


V. Bölüm: Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız. Cevapları aşağıda verilen cevap anahtarına yazınız.1. Aşağıdaki tarihi bilgi içeren cümlelerden hangisinde neden-sonuç ilişkisi bulunmaktadır?

A) Karahanlılar, yazı dili olarak Hakanî Türkçesini kullanmışlardır.

B) İstanbul'un fethini anlamak için tüm kuşatmaları bilmek gerekir.

C) Reform hareketleri, mezhep birliğini bozmuştur.

D) Çanakkale'nin geçilmezliği 1915'te kanıtlanmıştır.

E) Yavuz Sultan Selim bir İslâm birliğini amaçlamıştır.


2. Lozan Antlaşması'nın maddelerini inceleyen bir tarihçinin aşağıdaki bilimlerden hangisinden yaralanması, olayı tarafsız ve doğru bir şekilde açıklamasını sağlayabilir?

A)  Diplomatik           B) Arkeoloji        C) Filoloji
                  D) Antropoloji           E) Coğrafya


3. Mezopotamya tarihi üzerine çalışan tarihçiler, bu medeniyeti kuranların “yuvarlak kafalı, esmer tenli ve orta boylu insanlar olup, Orta Asya’dan geldiklerini” söylemişlerdir Bu tarihçilerin  yukarıda  belirtilen hükme, aşağıdakilerden hangisi ile ulaştıkları  söylenebilir?
A) Coğrafya bilgisi    B) Antropolojik veriler    
C) Kültürel değerler       D) Fen bilimleri
E) Yazılı belgeler  


4. Mustafa Kemal "Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen gerçek, insanı şaşırtacak bir nitelik alır." diyerek tarihçinin hangi özelliği üzerinde durmuştur?

A) Olayların geçtiği yerlerin belirtilmesi

B) Olayları günümüz şartlarına bağlı olarak yazma

C) Olayları tek bir kaynaktan yazma

D) Olayları yazarken objektif olma

E) Olaylarda zaman bildirme


5. Anadolu’daki önemli kültür merkezleriyle tarih öncesi  devirler eşleştirilmiştir.
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A.   Eski taş-Karain ve Beldibi
B.  Orta taş-Macunçay ve Baradiz
C.   Yeni taş-Çatalhöyük ve Çayönü
D.   Kalkolatik(Bakır)-Truva ve Alacahöyük
E.   Demir Çağı – Yarımburgaz ve Belbaşı


Test sorularının cevaplarını aşağıya yazınız.

Soru no

1

2

3

4

5

Cevabınız

Not: Süre bir ders saatidir. Her sorunun puanı soru karşısına yazılmıştır.


Başarı her daim sizinle kalsın. Başarısızlık bırakın kendi haline kalsın.


Ya çaresizsiniz! Ya da Çare sizsiniz…


www.yazilisorulari.org

Abdullah DENİZLİAdd document to your blog or website

Similar:

I. Bölüm: Aşağıdaki Cümlelerin Yanına Doğru İse “D”, Yanlış ise “Y” işareti koyunuz (Her soru 1 Puandır) iconA-Aşağıda verilen cümlelerin sonuna doğru ise (D), yanlış ise (Y) işareti koyunuz. (5*5=25 Puan)

I. Bölüm: Aşağıdaki Cümlelerin Yanına Doğru İse “D”, Yanlış ise “Y” işareti koyunuz (Her soru 1 Puandır) iconB AŞAĞIDAKI CÜMLELERDEN DOĞRU OLANLARIN YANINA D, YANLIŞ OLANLARIN YANINA Y KOYUNUZ

I. Bölüm: Aşağıdaki Cümlelerin Yanına Doğru İse “D”, Yanlış ise “Y” işareti koyunuz (Her soru 1 Puandır) iconAşağıdaki ifadelereden doğru olanların yanına (D),yanlış olanların yanına (Y) koyunuz

I. Bölüm: Aşağıdaki Cümlelerin Yanına Doğru İse “D”, Yanlış ise “Y” işareti koyunuz (Her soru 1 Puandır) iconA -) Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise “D” yanlış ise “Y” koyunuz. ( 10X4=40 puan )

I. Bölüm: Aşağıdaki Cümlelerin Yanına Doğru İse “D”, Yanlış ise “Y” işareti koyunuz (Her soru 1 Puandır) iconAşağıdaki cümlelerin yanına yargılar doğru ise (D, yanlış ise (Y) yazınız. (10p)

I. Bölüm: Aşağıdaki Cümlelerin Yanına Doğru İse “D”, Yanlış ise “Y” işareti koyunuz (Her soru 1 Puandır) icon1-)Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın yanına (D) yanlış Olanın yanına (Y) yazınız

I. Bölüm: Aşağıdaki Cümlelerin Yanına Doğru İse “D”, Yanlış ise “Y” işareti koyunuz (Her soru 1 Puandır) iconA www edebiyatdersi net Aşağıdaki cümlelerin karşısına doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız. (10 puan)

I. Bölüm: Aşağıdaki Cümlelerin Yanına Doğru İse “D”, Yanlış ise “Y” işareti koyunuz (Her soru 1 Puandır) iconAşağıdaki ifadelerden doğru olana “D”, yanlış olana “Y” koyunuz ( 25 puan )

I. Bölüm: Aşağıdaki Cümlelerin Yanına Doğru İse “D”, Yanlış ise “Y” işareti koyunuz (Her soru 1 Puandır) iconAşağıdaki ifadelerden doğru olana “D”, yanlış olana “Y” koyunuz

I. Bölüm: Aşağıdaki Cümlelerin Yanına Doğru İse “D”, Yanlış ise “Y” işareti koyunuz (Her soru 1 Puandır) iconAşağıdaki ifadelerde doğru olanlara ”D”, yanlış olanlara “Y” koyunuz

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page