STRATEJİK PLANI
Indir 347.45 Kb.
TitleSTRATEJİK PLANI
Page2/4
Date conversion17.12.2012
Size347.45 Kb.
TypePlani
Sourcehttp://www.ataturkioo.com/FileUpload/op13368/File/2010_ataturk_ilkogretim_stratejik_plan_calisma
1   2   3   41.4.17. PAYDAŞ MATRİSİPAYDAŞ

HİZMET ALANLAR

ÇALIŞANLAR

TEMEL ORTAK


STRATEJİK


ORTAK

TEDARİKÇİ


İÇ PAYDAŞLAR

1.ÖĞRETMENLERİMİZ
2.ÖĞRENCİLERİMİZ
3.YARDIMCI PERSONELİMİZ
4.OKUL AİLE BİRLİĞİMİZ
5.OKUL SERVİSLERİMİZ

DIŞ PAYDAŞLAR

1.BAYRAMPAŞA KAYMAKAMLIĞI
2.İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
3.VELİLER
4.YEREL YÖNETİM (B.PAŞA BELEDİYESİ)
5.KOCATEPE MAHALLE MUHTARI
6.KOCATEPE SAĞLIK OCAĞI
7.DİĞER EĞİTİM KURUMLARI
8.YEMEKHANE İŞLETMESİ


1.4.18. ETKİ ÖNEM MATRİSİPAYDAŞ


ÖNEM


ETKİ

ÖNEMLİ
AZ ÖNEMLİGÜÇLÜZAYIF


İÇ PAYDAŞLAR

1.ÖĞRETMENLERİMİZ

2.ÖĞRENCİLERİMİZ

3.YARDIMCI PERSONELİMİZ

4.OKUL AİLE BİRLİĞİMİZ

5.OKUL SERVİSLERİMİZ


DIŞ PAYDAŞLAR


1.BAYRAMPAŞA KAYMAKAMLIĞI

2.İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

3.VELİLER

4.YEREL YÖNETİM (B.PAŞA BELEDİYESİ)

5.KOCATEPE MAHALLE MUHTARI

6.KOCATEPE SAĞLIK OCAĞI
7.DİĞER EĞİTİM KURUMLARI

8.YEMEKHANE İŞLETMESİ1.5. KURUM İÇİ ANALİZ

1.5.1 ÖRGÜTSEL YAPI

1.5.1.1. Okulumuzda 1 Müdür, 1 Müdür yardımcısı, 10 Sınıf, 14 Branş öğretmeni ile 1 sözleşmeli kaloriferci, 1 bilgisayar teknisyeni, 1 büro memuru, 1 kütüphane memuru, 8 ücretli sözleşmeli temizlik görevlisi, 1 ana sınıfı bakım ve temizlik görevlisi ve 2 güvenlik hizmeti veren yardımcı hizmetli personel hizmet vermektedir.

1.5.1.2. Okulumuz Milli Eğitim Bakanlığına bağlı; İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün alt birimi resmi İlköğretim okulu olarak hizmet vermektedir.

1.5.1.3. Bayrampaşa Kaymakamlığı, Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bayrampaşa ilçesindeki resmi özel eğitim kurumları ve resmi daireler arasında uyumlu bir işbirliği şeklinde hizmet vermektedir.

1.5.1.4. Toplam KALİTE Yönetimi çalışmalarında, Çevre ve Orman İl Müdürlüğünce düzenlenen yarışmalarda ve diğer yarışmalarda Değişik Guruplarla ve Akademik KARİYER SAHİBİ KİŞİLERLE sağlanan sıcak ortam ve etkili iletişim Okulumuz ve Örgütsel yapımız için Avantaj oluşturmaktadır.

1.5.2. İNSAN KAYNAKLARI

1.5.2.1. Okulda kadrolu bir Müdür görev yapmaktadır.

1.5.2.2. Okulda kadrolu bir Müdür Yardımcısı görev yapmaktadır.

1.5.2.3. Okulda (Okul öncesi biriminde) Ana sınıfında iki kadrolu öğretmen ile öğrencilerin temizlik-bakım-hazırlık ve benzeri hizmetlerini yürüten ücretli sözleşmeli bir personel çalıştırılmaktadır.

1.5.2.4. Okulumuzda 1-5. Sınıflarda kadrolu ve deneyimli 10 sınıf öğretmeni, bu sınıfların eğitim öğretim hizmetlerini yürütmektedir.

1.5.2.5. Okulumuzda değişik branşlarda 11 öğretmen görev yapmaktadır.

1.5.2.6. Okulumuzda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerini yürütmek üzere bir kadrolu REHBER öğretmen çalışmakta, okulun rehberlik hizmetleri öğretmen-öğrenci-veli açısından rehberlik servisince yürütülmektedir.

1.5.2.7. Okulun ısıtılması; Doğalgaz ateşçiliği belgesine sahip bir SÖZLEŞMELİ yardımcı hizmetli personel tarafından yürütülmektedir.

1.5.2.8. Okulun temizlik hizmetleri ücretli sözleşmeli 8 personel tarafından yürütülmektedir.

1.5.2.9. Okulun güvenlik hizmeti Genel Kolluk Kuvvetleri dışında mesai saatlerinde sözleşmeli olarak çalıştırılan Yardımcı 2 hizmetli ( güvenlikten sorumlu eleman-bekçi olarak) tarafından sağlanmaktadır.    1. KURULLAR VE KOMİSYONLAR :

ÖĞRETMENLER KURULU : Okulun tüm öğretmenlerinin temsil edildiği ve eğitim öğretim ile ilgili önemli kararların alındığı, uygulamaların değerlendirildiği kuruldur.

ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU : Başta sınıf/şube rehber öğretmeni olmak üzere o sınıfta ders okutan branş öğretmenleri ve okul rehber öğretmeninin, gerektiğinde sınıf başkanınında toplantılarına katıldığı kuruldur. Kurulda eğitim öğretim, planlama, uygulama, sınav hizmetleri ile öğrenci kişilik hizmetleri ve öğrenci davranışları tek tek incelenerek değerlendirilmektedir.

ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU : Aynı sınıfı veya aynı dersi okutan öğretmenlerin oluşturduğu kuruldur. Kurulda eğitim ve öğretim programlarının uygulanmasında birlikteliğin sağlanması, işlemlerde birliktelik, sınav tarihleri ve sayıları tespit edilerek uygulamalar değerlendirilip yapılacaklar planlanır.

OGYE : Okul gelişim ve yönetim ekibi okulun hizmetlerinin planlı geliştirilmesi, aksayan yönlerin tespiti ile problemlerin önceliklerinin belirlenerek planlı gelişimin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapan okulun öğretmenler kurulundan sonraki en yetkin danışma organıdır.

PDR YÜRÜTME KOMİSYONU : Okulun psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu okul müdürü başkanlığında okul rehber öğretmeni sınıf/şube rehber öğretmenlerinden her sınıfı temsilen 1 öğretmen ile okul aile birliği temsilcisi ve okul başkanından oluşan komisyondur. Okulun psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini planlar, uygulamaları değerlendirir ve sonuçlarını üst yönetime rapor halinde sunar.

SOSYAL ETKİNLİKLER KURULU : Sosyal etkinlikler kapsamındaki öğrenci kulübü ve toplum hizmeti faaliyetlerini koordine etmek amacıyla oluşturulan kuruldur.


ÖĞRENCİ KURULU : Okul öğrencileri tarafından 6-7-8. sınıf öğrencileri arasından seçilen 1 başkan, 4-5. sınıf öğrencileri arasından seçilen 2. başkan ve 1-8. sınıf şubelerinden seçilen 1’er temsilciden oluşur. Kurula öğretmenler kurulundan seçilen 1 öğretmen rehberlik/danışmanlık yapar. Kurul; öğrenci sorunlarının giderilmesi ve sosyal etkinliklerin giderilmesi çalışmalarında görev yapar.

ÖĞRENCİ MECLİSİ : Sınıf temsilcilerinin, sınıf başkanlarının oluşturduğu meclis okulun işleyişinde öğrencilerin işleyişe katkılarını, öğrencilerin sorunlarını tespit ederek sorunların giderilmesi yönünde değerlendirmeler yapar.

ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME KURULU : Öğrenci davranışlarını değerlendirmek, sportif ve sosyal etkinliklerde başarılı olanları ödüllendirmek, olumsuz davranışlar karşısında alınacak önlemleri belirlemek, yaptırımları ve uygulamaları planlamak üzere müdür yardımcısı başkanlığında, okul rehber öğretmeni ile öğretmenler kurulundan seçilen 1 sınıf, 1 branş öğretmeni ile okul öğrenci başkanı ve okul aile birliği başkanından oluşan kuruldur.

SATIN ALMA KOMİSYONU : Müdür yardımcısı başkanlığında öğretmenler kurulunda seçilen 2 öğretmen ile okul memurundan oluşan komisyondur. Okulun her türlü mal ve hizmet alımları bu komisyonun kararları doğrultusunda yapılır.

MUAYENE – KABUL KOMİSYONU : Okul müdür yardımcısı başkanlığında, müdür yardımcısının tek olması durumunda öğretmenler kurulunda seçilen 1 öğretmen başkanlığında öğretmenler kurulunda seçilen öğretmen ve memurdan oluşmaktadır. Muayene ve kabul sırasında o günkü kıdemli nöbetçi öğretmen de komisyon üyesi olarak görev yapar. Komisyon; satın alma komisyonunca karara dayalı alımı yapılan mal veya hizmetin mevzuata, sözleşmelere ve karara uygun olup olmadığına karar vererek alınan mal veya hizmeti kabul eder veya geri çevirmek üzere işlem yapar.

OKUL-AİLE BİRLİĞİ : Okul-aile birlikteliğini sağlamak, okulun ekonomik yönden iş ve işlemlerine katkı sağlayarak okul idaresi ile veliler arasında köprü oluşturmak, sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlere zaman ve kaynak hazırlamak üzere öğrenci velileri arasından 1 yıllığına seçilen 4 asil, 4 yedek üye ile okul müdürü ve görevlendirilen 1 müdür yardımcısı, öğretmenler kurulunda seçilen 1 öğretmenden meydana gelen yönetim kurulu vasıtasıyla faaliyet yürüten bir kuruldur. Okula ayni-nakdi yardım ve bağışların kabulünde, yönetmelik ve mevzuat hükümleri doğrultusunda, genel hükümler çerçevesinde yasal belgeleri karşılığı okul hizmetlerinin görülmesi ve giderlerinin karşılanmasında etkin görev üstlenen bir kuruldur.

ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU İNSAN KAYNAKLARI

İDARİ KADRO ÇALIŞANLARI :

ADI SOYADI

GÖREVİ

BRANŞI

MESLEKİ KIDEMİ

İbrahim OKTUGAN

Müdür

Sınıf Öğrt.

42 YIL 4 AY

Şerafettin ESE

Müdür Yrd.

Türkçe Öğrt.

10 YIL 11 AY

EĞİTİM-ÖĞRETİM KADROSU ÇALIŞANLARI :

Aydan KARABIÇAK

Öğretmen

Sınıf Öğrt.

21 YIL 9 AY

Fahrettin AVÇİL

Öğretmen

Sınıf Öğrt.

26 YIL 7 AY

Adil BOSTANCI

Öğretmen

Sınıf Öğrt.

30 YIL 1 AY

İlker AYDIN

Öğretmen

Sınıf Öğrt.

26 YIL 1 AY

Burhan CİVELEK

Öğretmen

Sınıf Öğrt.

16 YIL 3 AY

Emine ÖZVER

Öğretmen

Sınıf Öğrt.

23 YIL

Havva CÖMERT

Öğretmen

Sınıf Öğrt.

16 YIL 3 AY

Rabia ÖZÇEBİ

Öğretmen

Sınıf Öğrt.

35 YIL 3 AY

Eyyüp SÜMENGEN

Öğretmen

Din Kül.Ahl.B Öğrt.

14 YIL 7 AY

Emin Koray KOŞ

Öğretmen

Türkçe Öğrt.

13 YIL 1 AY

Ayser ŞAHİN

Öğretmen

Türkçe Öğrt.

28 YIL

Emine ÖZBAY

Öğretmen

Matematik Öğrt.

30 YIL

Gökçen ÖÇALAN

Öğretmen

Görsel San. Öğrt.

8 YIL 3 AY

Vedat SAĞLIK

Öğretmen

Beden Eğt. Öğrt.

7 YIL 3 AY

Ayla DÜNDAR

Öğretmen

Tek.Tas. Öğrt.

16 YIL 1 AY

Melahat MERİÇ

Öğretmen

İngilizce Öğrt.

14 YIL 9 AY

Tacettin DÜNDAR

Öğretmen

İngilizce Öğrt.

18 YIL 1 AY

Ayşe AVÇİL

Öğretmen

Sosyal Bil. Öğrt.

31 YIL 1 AY

Rukiye KARAGÜL

Öğretmen

Fen ve Tek. Öğrt.

18 YIL 3 AY

Ayşe GÜMÜŞCÜ

Öğretmen

PDR Öğrt.

18 YIL 11 AY

Yücel Erdal TOKSOY

Öğretmen

Ana Sınıfı Öğrt.

11 YIL 2 AY

Emel Kırman BOZOKLU

Öğretmen

Ana Sınıfı Öğrt.

8 YIL 3 AY

TEKNİK HİZMETLER SÖZLEŞMELİ ÇALIŞANLARIMIZ :

Engin ÖZEN

Bilgisayar Hizmetleri

8 YIL

Ramazan SAKA

Kalorifer-Bakım Hizm.

8 YIL

İDARİ – BÜRO HİZMETLERİ SÖZLEŞMELİ ÇALIŞANLARIMIZ :

Serpil KIYICI

Büro Hizm.-Memur

8 YIL

Eda KAYA

Kütüphane Memuru

1 YIL

YARDIMCI HİZMETLİ SÖZLEŞMELİ ÇALIŞANLARIMIZ :

Ramazan AŞIK

Güvenlik Hizm. – Bekçi – Bahçe Tem.

Hüseyin ERGİN

Güvenlik Hizm. – Bekçi – Bahçe Tem.

Nasip BEKTAŞ

Temizlik Hizmetleri

Aysel KANENAN

Temizlik Hizmetleri

Hidayet SARAÇOĞLU

Temizlik Hizmetleri

Sıdıka ÖZEN

Temizlik Hizmetleri

Nurgül SAKA

Temizlik Hizmetleri

Sebahat TOPEL

Temizlik Hizmetleri

Rafet ÇETİNKAYA

Temizlik Hizmetleri

Ezgi KARA

Ana Sınıfı Bakım-Haz.-Tem.Hiz.

Duygu ÖRNEK

Ana Sınıfı Bakım-Haz.-Tem.Hiz.

Okulumuzun yönetim kadrosu ile eğitim öğretim kadrosunun tamamı kadrolu personel olup idari hizmetler ile teknik ve yardımcı hizmetlerde çalışan personelin tamamı ücretli – sözleşmeli SGK kapsamında çalışan personelden oluşmaktadır. Okulun kadrolu teknik, idari ve yardımcı hizmetli personele ihtiyacı vardır.

Okulumuzun yönetim-eğitim-öğretim-teknik-idari ve yardımcı hizmetli kadrosu görevlerinin bilincinde ve yüksek bir çalışma azmi ve performansı ile görevlerini en iyi şekilde yerine getirme çabasında olup, verimlilik en üst düzeydedir. Bu hususta okulumuzu diğer okul ve kurumlar arasında farklı kılan etkenlerin başında yer almaktadır.

1.5.3. TEKNOLOJİK DÜZEY

1.5.3.1. Okulumuzun teknolojik alt yapısının iyi olduğu söylenebilir, bu husus da önemli bir avantajımızdır.

1.5.3.2. Teknoloji ekipmanlarının kullanımı ile bakım ve onarımlarının Müdürlüğümüzce imkânlar çerçevesinde karşılanmasına, sistemlerin çalışır halde bulundurulmasına azami gayret gösterilmektedir. Bunun için Bilgisayar alanında deneyimli Teknik bir personel ücretli sözleşmeli olarak Bilgisayar-baskı-teknolojik araç-gereç ve ekipmanların takibinden sorumlu olarak görevlendirilmiştir.

1.5.3.3. İdari birimlerde 1 tanesi Müdür odası, 1 tanesi Müdür yardımcısı odalarında, 2 tanesi de öğretmenler odasında , 2 adet Memur odasında 1 adet Kütüphanede, 1 adet idari odada, 1 adet rehberlik servisinde olmak üzere 9 adet PC, 1 adet çok amaçlı salonda kullanılan, 16 adet öğretmenlere ait olmak üzere toplam 17 adet dizüstü bilgisayar, bilgi teknoloji sınıfında 24+1 bilgisayar ile tüm sınıflarda ve Çok amaçlı salonda 1, sınıflarda toplam 16 adet projeksiyon ile eğitim ve öğretim hizmetlerine katkı sağlamaktadır.

1.5.3.4. Bilgi teknoloji sınıfında MEB hattından ADSL –İNTERNET bağlantılı 25 adet Masaüstü bilgisayar bulunmaktadır.

1.5.3.5. Okulumuzda idari birimlerde ve bilgi teknoloji sınıfında kullanılan bilgisayarlara kablosuz internet sağlayıcıları tarafından erişim sağlanmaktadır.

1.5.3.6. Okulumuzda tüm Birimlere-odalara İNTERNET erişimi sağlanmak üzere kablosuz ağ sistemi KURULMUŞ olup; tüm birimlerde kablosuz erişim sağlanabilmektedir.

1.5.3.7. Bunların dışında okulun değişik yerlerinde kullanılabilir durumda 2 adet TEPEGÖZ Bulunmakta ,bu araçlarla da Eğitim-Öğretim faaliyetlerine katkı sağlanmaktadır.

1.5.3.8. Okulun baskı işlerini sağlamak üzere 4 adet fotokopi cihazı ile 1 adet baskı makinesi hizmet vermektedir.

1.5.3.9. Ayrıca okulun mutfağında buzdolabı, fırın, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, termosifon, su ısıtıcısı, elektrik süpürgesi bulunmakta bu ekipmanlar okulun tüm hizmetlerinde kullanılmaktadır.

1.5.3.10. Okulun doğalgaz ile çalışan kalorifer ısıtma sistemi bulunmaktadır. İçme- kullanma suyu İSKİ tarafından sağlanmaktadır. Şebeke suyu kesintileri ve acil durum için de ayrıca 20 tonluk fayans kaplı su deposu bulunmaktadır.

1.5.3.11. Okulumuzda üç TELEFON hattı internet erişiminde, bir hat fax, 1hat santrale bağlı telefon,1 hat da direk hat olmak üzere toplam 6 telefon hattı bulunmaktadır.

1.5.3.12. Okulun aydınlatılması BEDAŞ tarafından yer altı kablosu ile okullara gelen Şehir Şebeke Elektriği ile sağlanmaktadır.

1.5.3.13. Teknoloji ile ekipmanlarının bakım onarım, yenilenmesi, Okulun Etüt Beslenme Satın alma ve Harcama komisyonu kararı ile sağlanan maddi kaynaktan sağlanmakta, bunun dışında diğer Harcamalarda Okul-Aile Birliği kaynağına başvurulmaktadır.

Esasen Okulun Etüt-Beslenme statüsünde olması sebebiyle Okulun Beslenme-Etüt-Personel harcamaları dışındaki Tüm bakım-onarım ve ihtiyaçlarına ait giderlerinin Etüt Beslenme hesaplarından yapılabilmesi bu alanda önemli bir rahatlık sağlamakta hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi gerçekleştirilebilmektedir.

KURUMUN FİZİKİ ALT YAPISI

Okulumuz 6002 m2 alan üzerinde 1650 m2 alanlı bodrum-zemin ve 2 normal kat olmak üzere 4 katlı bir yapı olup planlı 16 derslikten oluşmaktadır.

İhalesi 2000 yılında yapılmış, inşaat 2003 yılında tamamlanarak okul 2003-2004 eğitim-öğretim yılı başında hizmete açılmıştır.

480 öğrencilik ilköğretim okulu” olarak projelendirilmiş ve kullanıma sunulmuştur.

Fiziki yerleşim ve donanım yeterlidir.

Doğalgazla çalışan kalorifer sistemi ile ısıtılmakta, İSKİ’den sağlanan içme ve kullanma suyu kullanılmakta, elektrik BEDAŞ’tan sağlanmakta olup kanalizasyon şebekesi mevcut olup İSKİ şebekesine bağlıdır.

Teknik bilgiler “kurumun kimlik bilgileri” bölümünde belirtilmiştir.

Derslikler 30’ar öğrenciye göre planlanmış, projelendirilmiştir.

Tüm dersliklerde ses sistemi ile görüntü ve internet erişim ağı ve ekipmanları bulunmaktadır.

Ayrıca okulun sosyal ve kültürel aktivitelerini gerçekleştirebilecek tam donanımlı çok amaçlı bir salon ile beden eğitimi ve spor çalışmalarını yapabilmeye yeterli spor salonu bulunmaktadır.


1.5.4 MALİ KAYNAKLAR

1.5.4.1. Okulumuzun Başlıca mali kaynağını Öğrenci velilerinin İstanbul İl komisyonunca belirlenen Yıllık 2.050.00 TL.nın 10 eşit taksitte aylık 205.00 TL.lık dilimler halinde tahsil edilmesinden oluşan fon ve birikim hesabı oluşturmaktadır. Bunun yanında Yardım ve bağışların kaynak oluşturduğu Okul-Aile Birliği de imkanlar ve kaynaklar ölçüsünde okulun maddi kaynak gereksinimini karşılamak üzere çaba göstermektedir.

1.5.4.2. Okulumuzun Doğalgaz, İSKİ, BEDAŞ ve bir hat internet erişimi tüketim faturaları İstanbul İl Özel İdaresi tarafından sağlanan ödenekten Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Ödenmektedir.

1.5.4.3. Okulun Bütçesi ; Valilikçe belirlenen ücretin tahsilinden oluşmakta ve Okulun tüm giderlerinde harcanmaktadır.

1.5.4.4. Okulun Genel Bütçeden ayrılan ayrıca bir ödeneği bulunmamaktadır.

1.5.4.5. Okulun öğrenci velilerinden sağlanan Etüt-Beslenme giderlerine katkı payı Bank ASYA KATILIM Bankası Beşyüzevler Şubesindeki hesapta toplanmakta ve bu hesaptan harcamalar Okul Satın alma ve Harcama Komisyonu kararlarına dayalı olarak Müdür Yardımcısına verilen yetki doğrultusunda on-line hizmet olarak EFT yapılmak suretiyle - talimatla Fatura veya yasal belgesi karşılığında ödeme yapılarak dosyalanmaktadır.

1.5.4.6.Okulun; Aile Birliği Yıllık tahmini bütçesi 50.000 TL civarındadır.

ÇEVRE ANALİZİ: 1

1.Okul Çevresi ile bütünleşmiştir.

2.Okulun Çevresi Yerleşik düzende olup göç almamaktadır.

3-Okul, Bölgenin/ Eğitim Bölgesi Lider okuludur.

4-Okul, Bölgesinde tercih edilen bir okuldur.

ÜST POLİTİKA BELGELERİ:

Okulumuz Türk Milli Eğitim Sistemi içinde Ulusal KALKINMA Planı,60.Hükümet Programı,17. ve 18.Milli Eğitim Şurası kararları ,Orta vadeli plan ve programlar ile Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik planı, diğer plan ve programlar ile belirlenmiş Amaç, İlke ve Politikalara uyumlu bir şekilde hizmet üretmektedir.


1.5.5. GZFT ANALİZİ (Güçlü ve Zayıf Yönler)

Güçlü Yönler

 1. D inamik ve seçilmiş bir eğitim kadrosuna sahip olması.

 2. Şehir gürültüsünden uzak bir yerleşmeye sahip olması.

 3. Veli- okul işbirliğinin güçlü olması.

 4. Öğrencileriyle ilgilenen bir veli profiline sahip olması.

 5. Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla etkili işbirliği içerisinde olması.

 6. Talep edilen bir okul olarak anılması,

 7. Eğitime uygun bir okul binasına sahip olması.

 8. Ulaşım açısından uygun yerde olması.

 9. Okul bahçesinin geniş olması ve sportif faaliyetlere uygun olması.

Zayıf Yönler

 1. Sosyal ve sanatsal faaliyetleri gerçekleştirebilecek büyük bir konferans salonunun olmaması.

 2. Sportif faaliyetler için yeterli kapalı spor salonunun olmaması,

 3. Teknoloji ve Tasarım atölyesinin bulunmaması,

 4. Eğitim süresinin ve ders saati sayısının fazla oluşu

 5. Kadrolu hizmetli sayısının yetersiz olması,

 6. Öğrenci ve velilerindeki Akademik başarı kaygısının eğitimin önüne geçmesi. Öncelik alması

 7. Çeşitli baskılar (medya, çevre) sebebiyle çalışanların mesleklerini gerektirdiği sahiplenme duygusuna yeterince sahip olamaması.
1.5.6. GZFT ANALİZİ (Fırsat ve Tehditler)

Fırsatlar

 1. Okulumuzun;ilimizdeki resmi ve özel kurumlarla ve İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yakın işbirliği içerisinde bulunması.

 2. Bulunduğu çevrede sportif ve akademik yönden başarılı bir okul olarak tanınması.

 3. İlimizde mezunlarımızın gidebilecekleri Fen Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Anadolu Lisesi, Bilgisayar Anadolu Teknik Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi, Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi, Kız Meslek Lisesi ve Ticaret Meslek Lisesi gibi liselerin bulunması.

 4. Başarılı, alanlarında kendini kanıtlamış öğretmenlerin görev yapmak için tercih ettiği bir okul olması.

 5. Okulun,yakın geçmişteki projeleri ve YARIŞMA DERECELERİ,TANINMASINDA ÖNEMLİ BİR ETKEN OLUP BU SEBEPLE Öğretmen-Öğrenci-Veli tarafından TERCİH EDİLEN BİR OKUL OLMASI,

 6. Fiziki şartlarının, imkân ve kapasitesinin planlanan işlere uygun olması,

Tehditler

 1. Okulun fiziki kapasitesinin üzerinde öğrenci almaya zorlanması,

 2. Tercih edilen Okul olması sebebiyle öğrenci sayısının artması baskıları.

 3. Tercihe dayalı kayıtlar /Nakiller sebebiyle Öğrenci profilinin değişken olması.

 4. Maddi imkânsızlıklar.

 5. Okulun yerleşim (site) yerlerinin ortasında yer alması.

 6. Teknolojik eksiklerin tamamlanamaması.

 7. Öğrencilerin istihdama yönelik bilgilendirme yöneltme çalışmalarının verimli şekilde yapılamaması.

 8. Sosyal, kültürel gelişimin öğrenci velilerince yeterince algılanıp, takip edilmemesi.

 9. Sportif yarışmalar için yeterli zaman bulunmayışı


1.5.7.PEST

(Politik/Hukuki-Ekonomik-Sosyal-Teknolojik)

ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU PEST ANALİZİ


POLİTİK/HUKUKİ EĞİLİMLER


1-Gelişen iletişim teknolojisi doğrultusunda

çocukların değişen ilgi alanlarını belirleme.

2-Erken eğitimin (okul öncesi de dâhil) olumlu

etkilerinin ulusal düzeyde artış göstermesi, buna

bağlı olarak öğrenci velilerinin kurumdan

beklentilerinin değişmesi.

3.Değişen müfredatın olumlu etkilerinin yanında

akademik başarıyı düşürmesi

4.Kamu yönetimi reformlarına intibak güçlüğünün

yaşanması.

5.Yerel yönetimlerin eğitime olan katkılarının ve

ilgilerinin hissedilir derecede artmış olması.

6.Zorunlu Eğitimin 13. Yıla çıkarılması beklentileri

7.Okul Öncesi 6.Yaş okullaşmasının zorunlu hale

gelmesi eğilimi ve bu sebeple Fiziki Mekan ihtiyacı çıkması,

8.SBS Sistemin sorgulanıyor olması, Kaldırılması

eğilim ve beklentileri,

9.Dershane sisteminin SBS odaklı olarak yaygın hale gelmesiEKONOMİK EĞİLİMLER


1.Zorunlu Eğitimin 8 yıla çıkması sebebiyle istihdam öncesi alt yapının oluşumunun ilköğretim okullarında verilmek zorunda kalınması,

2.Nitelikli eleman ihtiyacının artması,

3.Yeni kariyer alanlarının ortaya çıkması.

4.Bilginin Ulaşma yollarının değer kazanır hale

gelmesi.

5.Üretime dönük Eğitim yapılması ihtiyacının

giderek artması,

6.Ara eleman-Teknik eleman ihtiyacının artmasıSOSYAL EĞİLİMLER


1.Nüfus artışının kentlere doğru kaymasına rağmen

fiziki şartların yeterince oluşturulamaması.

2.Sosyal yapımızda (örf, adet, gelenek, töre)

değişikliklerin hızlı olması.

3.Zorlaşan ekonomik yapı sebebiyle ebeveynlerin

birlikte çalışma hayatına girmek zorunda kalmalarıTEKNOLOJİK EĞİLİMLER


1.Teknolojinin hayatımızın her aşamasını çok hızlı

ETKİLEYİCİ HALE GELMESİ,

2.Bilginin küresel ortamda hızla yayılması.

3.Yeni öğrenme alanlarının ortaya çıkması.

4.Teknolojiye bağlı yeni istihdam alanlarının ortaya çıkması2. GELECEĞE YÖNELİM


2.1. MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER
1   2   3   4

Similar:

STRATEJİK PLANI iconNazım İmar Planı-Stratejik Plan-Ulaşım Planı

STRATEJİK PLANI iconSTRATEJİK PLANI

STRATEJİK PLANI iconSTRATEJİK PLANI

STRATEJİK PLANI iconSTRATEJİK PLANI

STRATEJİK PLANI iconSTRATEJİK PLANI

STRATEJİK PLANI iconSTRATEJİK PLANI

STRATEJİK PLANI iconSTRATEJİK PLANI

STRATEJİK PLANI iconSTRATEJİK PLANI

STRATEJİK PLANI iconSTRATEJİK PLANI

STRATEJİK PLANI iconSTRATEJİK PLANI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page