GENEL MESLEKİ STANDARTLAR 17-19
Indir 278.54 Kb.
TitleGENEL MESLEKİ STANDARTLAR 17-19
Page1/5
Date conversion10.06.2013
Size278.54 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.istanbulymmo.org.tr/doc/GENELTASDiK_I-YMM_DENETiM_NORMLARI_(GENEL_ESASLAR).doc
  1   2   3   4   5
I


YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

DENETİM

VE

TASDİK NORMLARI


Sayfa No


İÇİNDEKİLER 2-6
I- GİRİŞ 7-15


II- MESLEKİ STANDARTLAR 16-21 1. GENEL MESLEKİ STANDARTLAR 17-19
  1. Mesleki Yeterlilik İlkesi 17
  1. Bağımsızlık İlkesi 17
  1. Bağımsızlığı Ortadan Kaldıran Durumlar 18
  1. Mesleki Özen ve Titizlik İlkesi 19
 1. TAMAMLAYICI NİTELİKTE OLAN GENEL

MESLEKİ STANDARTLAR 19-21  1. Dürüstlük Güvenilirlik ve Tarafsızlık 19
  1. Haksız Rekabet 19
  1. Reklam Yasağı 20
  1. En Az Ücretin Altında İş Kabul Edememe 20
  1. Sorumluluk 20
   1. Sosyal Sorumluluk 20
   1. İşletme Sahip ve Yöneticilerine Karşı Sorumluluk 20
   1. Meslektaşlara Karşı Sorumluluk 21
   1. Görev Kabulünde Sorumluluk 21
   1. Görev Değişiminde Sorumluluk 21
   1. Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edemeyeceği İşler 21III- GENEL TASDİK NORMLARI 22-4
1. KAVRAMLAR, TANIMLAR VE AÇIKLAMALAR 23-31


1.1. Tasdik 23


1.2. Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Görevi ve Kapsamı 23


1.3. Tasdik Amacı 23


1.4. Tasdik Talebi 24


1.5. Tasdik Talebinin Niteliği 241.6. Yeminli Mali Müşavirlerin Yetkileri 24


1.7. Tasdik Sorumluluğu ve Yasal Sınırı 25


1.8. Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdikten Doğan

Sorumluluğunun Tespit Yöntemi 25


1.9. Tasdik Sonuçları 25


1.10. Doğruluk Beyanı 26


2. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN DENETİM YÖNTEMLERİ 27-31


2.1. Denetimin Yeri 28


2.2. Araştırma ve İncelemenin Planlanması 28


2.3. Kanıt Toplama 28


2.4. Denetim Teknikleri 29

2.4.1. Sayım ve Envanter İncelemesi 29


2.4.2. Belge İncelemesi 29


2.4.3. Bilgi Toplama 29


2.4.4. Doğrulama 29


2.4.5. Karşılaştırma ve Puantaj 30


2.4.6. Gözlem 30


2.4.7. Analitik İnceleme 31


2.5. Hataların Düzelttirilmesi ve Hilelerin Ortaya

Çıkarılması 31


3. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN UYMASI GEREKEN

ZORUNLULUKLAR 32-36

3.1. Sözleşme Düzenleme Zorunluluğu 33


3.2. Büro Sahibi Olma Zorunluluğu 33


3.3. Tabela Asma Zorunluluğu 33


3.4. Yanında Yardımcı Çalıştırma Zorunluluğu 34


3.5. Standartlara Uyma Zorunluluğu 34


3.6. Çalışma Kağıdı Düzenleme Zorunluluğu 34


3.7. Çalışma Kağıtlarının Saklanması, Korunması,

Gizliliği ve Çalışma Dosyası 35
3.8.Yeminli Mali Müşavirin Çalışma Planlaması Zorunluluğu 36


4. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN KAYIT VE DOSYA DÜZENİ

İLE İLGİLİ UYMASI GEREKEN DİĞER ZORUNLULUKLAR 37-


4.1. Tutulacak Defterler 38

4.2. Dosya Düzeni 38


4.3. Yazışmalar, Yazışmaların Sayısı ve Gizliliği 39


4.4. Tasdik Raporlarına Sayı Verilmesi 39


4.5. Yeminli Mali Müşavirlik Şirketi Bünyesinde

Faaliyette Bulunan YMM Tarafından

Düzenlenen Tasdik Raporlarına Sayı

Verilmesi 40


4.6. Tutanakların Düzenlenmesi 41


4.7. Yeminli Mali Müşavirlerce Alınan Defter ve

Belgelerin Saklanması ve İadesi 41


4.8. Düzenlenen Tutanak ve Raporların Kayıt Düzeni 42


4.9. Vergi Dairelerinden İstenecek Bilgilerin Kapsamı 42


I- GİRİŞ


Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetim Kurulları, başta KDV iade incelemeleri ve yıllık beyannamelerin (tam) tasdiki olmak üzere, tasdike tabi konularda daha önce yapılmış çalışmalar da dikkate alınarak denetim ilke ve esasları ile normlarını oluşturmak üzere komisyonlar oluşturulmuştur. Oluşturulan bu komisyonların yaptıkları çalışmalar 19.11.1999-20.11.1999 tarihleri arasında Bursa Uludağ’da düzenlenen bir toplantıda tartışılarak sonuca bağlanmıştır.


Ortak Komisyonumuzca oluşturulan çalışma sonuçlarının YMM Odaları Başkanlıklarınca tartışılıp kabulü halinde YMM Odaları Yönetmeliğinin 4/c maddesi çerçevesinde İlk YMMO Genel Kurullarda karara bağlanarak mesleki norm haline getirilmesi, YYM Odalarınca alınan karar çerçevesinde tüm YMM.lere duyurulacak bu normlardan hareketle Maliye Bakanlığına bir tebliğ olarak yaygınlaştırma çabasına girişilmesi akabinde de yönetmeliğin 8/e maddesi gereği TÜRMOB genel kurulunca karara bağlanmak suretiyle meslek standardı haline getirilmesi amaçlanmaktadır.


Bu çalışmaların yapılması mesleğimizin tarihi seyri çerçevesinde bir zorunluluk olarak tüm Odaların gündemine girmiş ve ilk sırasına yerleşmiştir.


Yeminli mali müşavirlik mesleğinin tanımı, işlevi, hazırladığı raporların niteliği, amacı, müşavirin hazırladığı raporla ilgili sorumluluk sınırları, meslek mensupları ile Maliye Bakanlığı arasında ilk günden beri tartışılmaktadır ve bundan sonra da doğal olarak tartışılmaya devam edecektir.


Geldiğimiz noktada yeminli mali müşavirlik mesleğine ihtiyaç bulunup bulunmadığı konusundaki tartışmalar geride bırakılmış, şu an yapılan her hukuki düzenlemede meslek mensuplarına bir işlev yüklenir hale gelinmiştir.


Mali İdare dışındaki bir çok idari birim de, bir şekilde yeminli mali müşavirlerce hazırlanmış rapor talebinde bulunmakta ve hazırlanan raporla, idaresine düşen bir araştırma ve inceleme zorunluluğunun hafiflediği düşünce ve güveni ile işlemin tekemmülünde raporlarımızı kullanmaktadırlar.


Gelinen bu nokta mesleğimiz açısından oldukça gurur vericidir.


Meslek mensuplarının ürettikleri rapor sayısı ve bu raporlar çerçevesinde oluşan sorunlar dikkate alındığında problemli konuların oldukça küçük boyutlu olduğu ortada olsa bile, komisyon olarak, mesleğimizin yüksek seviyede seyri ve bu seyrin korunabilmesi açısından her türlü problemin enine boyuna tartışılması zorunluluğunda olduğumuzu düşünüyoruz.


Bu çerçevede giderek işlevleri artan meslek mensuplarının, yaptıkları işlerle ilgili sorumluluklarının, sorumluluk sınırlarının, sorumluluğun tespiti ve tespit yöntemlerinin tartışılması gereği doğmuştur.

Mesleki normları oluşturma çabası da bu tartışmaların sonucudur.


Yaptığımız işlerle ilgili olarak normların varlığı halinde, işin gereği gibi yapılıp yapılmadığının ortaya konabilmesi, dolayısıyla meslek mensuplarının sonuçtan sorumlu olup olmayacaklarının tespitinin daha objektif esaslara bağlanabileceği; bunun da kamunun Meslekten beklediği yararların oluşabilmesinin ön şartıdır.

Bir meslek mensubu, tasdik raporunu, oluşturulacak ve zaman içerisinde sürekli değişecek, yenilenecek olan normlara uygun olarak oluşturursa bu rapordan dolayı herhangi bir şekilde sorumlu tutulamayacaktır, tutulmamalıdır.


Tanımsız ve sınırsız bir sorumluluk aslında sorumsuzluk sonucunu da doğurabilecek, ya da mesleğin bu belirsizlik nedeniyle yapılabilirliğini zedeleyebilecektir.


Tasdik nedir?


Tasdik, tasdike tabi konunun defter, belge ve işlemlerden hareketle mevzuat, muhasebe ilke ve standartları ve denetim ilke ve standartlarına göre incelenmesi, bu inceleme sonuçlarına dayanılarak kapsama giren konuda, beyan ya da belgenin doğruyu yansıtıp yansıtmadığının imza ve mühür kullanmak suretiyle tespiti ve rapora bağlanmasıdır.


Tasdikin Amacı


3568 Sayılı Yasanın genel gerekçesinde açıklandığı gibi, tasdik görevinin yeminli mali müşavirlerce uygulamaya başlaması, kamu idarelerince yapılması gerekli denetleme işlerini kolaylaştıracaktır. Bu idare ve kurumlara sunulan beyanlar yeminli mali müşavirin ehliyeti ile gözden geçirilmiş olacağından, anlaşılması ve incelenmesi kolay belgeler haline gelecektir.


Tasdik Yönetmeliğinde tasdikin amacını düzenleyen 5. Maddesi hükümlerine göre tasdik, (a); “Gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin hesap ve kayıtlarının sonuçlarını gösteren mali tabloların yanıltıcı olmayacak biçimde eksiksiz ve doğru şekilde düzenlenmesini sağlayarak kamunun istifadesine sunmak”, (b); “Gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin ilgili mevzuat yönünden olan taleplerinin karşılanmasında çabukluğu sağlayarak hak ve yararını korumak.” (c); “Vergi idaresi ile mükellef ilişkilerinde güveni hakim kılmak” için yapılmaktadır.


3568 Sayılı Yasanın Amacı


İşletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmi mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak ve yüksek mesleki standartları gerçekleştirmek üzere 3568 sayılı yasa ile SM, SMMM ve YMM meslekleri oluşturulmuş, meslek odaları ve odalar birliği kurulmuştur.


Yasanın yukarıda belirtilen hedefleri içeren birinci maddesindeki amaca bakıldığında, kanun koyucunun esas itibariyle iki hususu amaçladığı anlaşılmaktadır. Bunlar;


 • Genel olarak işletmelerin faaliyet sonuçlarının gerçeğe uygun şekilde ortaya konulmasını sağlayıcı bir yapı oluşturmak;

 • Bunu gerçekleştirmek için yüksek mesleki standartları oluşturmaktır.


Dolayısıyla, madde metninden de anlaşılacağı üzere nihai amaç olan işletmelerin gerçek durumlarının mali tablolarına eksiksiz ve doğru bir şekilde intikalini sağlayacak yapı, meslek standartları yoluyla gerçekleştirilecektir.


Yeminli Mali Müşavirin Sorumluluğu


3568 sayılı yasa ile oluşturulan yeminli mali müşavirlik “mesleğini” icra eden Yeminli Mali Müşavirlere kendilerinden beklenilen görevlerle bağlantılı olarak sorumluluk da yüklenmiştir.


Yeminli Mali Müşavirlerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğun çerçevesi 12. maddede düzenlenmiştir.


3568 Sayılı Kanunun 12. Maddesi


Madde 12- Yeminli Mali Müşavirler gerçek ve tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin mali tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına göre incelediğini tasdik ederler.


Yeminli Mali Müşavirlerin tasdik edecekleri belgeler, tasdik konuları ile tasdike ilişkin usul ve esaslar; gerçek ve tüzel kişilerin mükellefiyet şekilleri, iş kolları ve ciroları, döviz kazandırıcı işlemleri, ithalat ve ihracatları, yatırımın miktarları ve nevileri ile belgelerin ibraz edileceği merciler esas alınmak suretiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.


Kanunları gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen tasdik edilmiş tablolar, kamu idaresinin yetkili memurlarınca, tasdikin kapsamı ölçüsünde incelenmiş bir belge olarak kabul edilir. Ancak, çeşitli kanunlarla kamu idaresine tanınan teftiş ve inceleme yetkilerinin kullanılmasına ve gerektiğinde tekrarına ait hususlar saklıdır.


Yeminli Mali Müşavirler yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. Yaptıkları tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. Yeminli Mali Müşavirler yaptıkları tasdikin kapsamını düzenleyecekleri raporda açıkça belirtirler.


Bu Kanun hükümlerine göre meslek icra edenlerin vergi kanunları ve diğer kanunlardaki sorumlulukları saklıdır.”


Sorumluluğun tanımlanması ve tespitine ilişkin olarak yapılan çalışmalarda bir kısım vergi inceleme elemanları bahse konu 12. Maddenin 4. Fıkrasında geçen “doğruluk” kelimesi odaklı yorumlara yer verildikleri müşahede edilmektedir.


Bir kısım vergi inceleme elemanları, Yeminli Mali Müşavirin sorumluluğunu tespit ederken adeta sonuçtan hareket etmektedir. Sonuçta bir vergi kaybı tespit edilmişse, bu kayıptan, ilgili beyannameyi tasdik eden YMM sonucuna varabilmektedir.


Yeminli Mali Müşavirin yaptığı çalışmalar değerlendirilmeksizin, hatta YMM ile hiç irtibat kurulmaksızın, izahat istenmeksizin, inceleme raporlarında Yeminli Mali Müşavirin de matrah farkından özensiz çalışması nedeniyle sorumlu olduğu ifadelerine yer verilmektedir.


Bazen bulunan matrah farkı çok küçük olmasına, hatta incelemenin Vergi Usul Kanunun 11. maddesi çerçevesinde yürütülüyor olmasına rağmen, bu sonuca varılabilmekte, vergi dairesinden ilgili borcun takibi, ilgili YMM Odasından da Yeminli Mali Müşavire disiplin cezası verilmesi talep edilmektedir.


Mali İdarenin 12. maddenin gerekçesini, 3568 sayılı kanunun genel amacını ve maddenin bütününü göz ardı ederek, bir kelimeden hareketle yorum yapmayacağını düşünüyoruz.


12. maddenin 4. Fıkrasındaki cümleyi 1. Fıkra ile birlikte düşünmek gerekir. Yeminli Mali Müşavirler, mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartları ve denetim standartlarına göre yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar.


Konunun Tartışılmasında Kavramların Önemi


Konu tartışılırken kavram ve kelimeler üzerinde gereğinden fazla durulmuştur.


Bu noktada tasdik çalışmalarının bir tanımını yapma çabasına girdiğimizde tek başına uygunluk denetimi ya da doğruluk denetimi tanımlarının yaptığımız işi tam anlamıyla ortaya koyamadığı sonucuna vardık.


Doğruluk ve uygunluk tanımları yanı sıra, bu iki tanımlanmış kavramın kombinasyonunun daha doğru bir tanımlama olabileceği sezgisinde buluştuk.


Tasdik çalışmasını, “mevzuata, muhasebe standart ve ilkelerine uygunluğun ve denetim normlarına uyularak yapılmış çalışmalar ışığında doğruluğunun teyidi” şeklinde tanımlamanın daha doğru olacağını düşünüyoruz.

Bu teyidi yapanın işinin uzmanı, deneyimli, şirketi tanıyan, tanıması gereken bir kişi olduğu göz ardı edilmemelidir.


Dolayısıyla, mevzuat hükümlerine, muhasebe standart ve ilkelerine, denetim normlarına uygun olarak yapılması gereken tasdik çalışması ile ilgili tersi bir belirleme yapılmadıkça, kasıt ya da ihmal ortaya konmadıkça, bulunan matrah farkı ile Yeminli Mali Müşavirin yaptığı ya da yapması gerektiği çalışma arasında bir bağlantı kurulmadıkça Yeminli Mali Müşavirin sorumluluğundan söz edilmemesi gerekir.

  1   2   3   4   5

Add document to your blog or website

Similar:

GENEL MESLEKİ STANDARTLAR 17-19 icon2. MALZEME 1 Genel standartlar

GENEL MESLEKİ STANDARTLAR 17-19 iconA. Pompaların Uyması Gerekli Standartlar ve Bu Standartlara Ait Belgeler B. Genel

GENEL MESLEKİ STANDARTLAR 17-19 iconAmaç Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı; özel eğitim gerektiren bireylerin, Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda, genel ve meslekî eğitim görme haklarını kullanabilmelerini sağlamaya yönelik esasları düzenlemektir. Kapsam

GENEL MESLEKİ STANDARTLAR 17-19 iconAnahtar Kelimeler: Mesleki Yönlendirme, Mesleki rehberlik, Çoklu Zeka, Uzman sistemler

GENEL MESLEKİ STANDARTLAR 17-19 iconÖDEMİŞ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ KIŞ DÖNEMİ MESLEKİ BİLGİSAYAR DERSİ TÜM MESLEKLER KALFALIK SINAVI SORULARIDIR

GENEL MESLEKİ STANDARTLAR 17-19 icon3568 SAYILI YASAYA GÖRE BAĞIMSIZ DIŞ DENETÇİNİN MESLEKİ YERERLİLİĞİ Ali İhsan Özgür Çilingir SMMM I-GENEL OLARAK

GENEL MESLEKİ STANDARTLAR 17-19 iconElektrik Pano Montajcısı Seviye 5 Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Mesleki

GENEL MESLEKİ STANDARTLAR 17-19 icon1. Ağırlama Hizmetleri, Büro Yönetimi ve Sekreterlik ve Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programlarında okutulan Mesleki İngilizce I ve Mesleki İngilizce II

GENEL MESLEKİ STANDARTLAR 17-19 iconBritish Council ile Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün imzaladıkları işbirliği protokolü çerçevesinde, Yemek Sanayicileri

GENEL MESLEKİ STANDARTLAR 17-19 iconRefrakterci (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Mesleki Yeterlilik, Sınav ve

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page