Madde 1- Sözleşme Makamına ilişkin bilgiler
Indir 0.66 Mb.
TitleMadde 1- Sözleşme Makamına ilişkin bilgiler
Page8/8
Date conversion11.06.2013
Size0.66 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.royalfoods.com.tr/UserFiles/Documents/FILE2_113838109ihale.doc
1   2   3   4   5   6   7   8

TEKLİF DOSYASI


Bölüm C

Teklif Sunum Formu


Bölüm C. Teklif Sunum Formu


frame2


< İsteklinin Anteti>


Referans: < her bir ihale davet mektubu için>

Sözleşme adı: …………………………………………………………………………………….

Lot başlığı: LOT….

Teklif teslim formunun bir adet imzalanmış aslı (mali kimlik formu, tüzel kişilik formu ve sunulması gereken diğer beyannameler de dahil) 1 kopyasıyla birlikte teslim edilmek üzere hazırlanmış olmalıdır.

 1. İSTEKLİNİN KİMLİĞİ

  Tüzel kişiliğin ad(lar)ı ve adres(ler)i
 2. İLETİŞİM KURULACAK KİŞİ (bu teklif için)

  Adı Soyadı
  Firma Adı
  Adres
  Telefon
  Faks
  e-mail
 3. BEYANNAME(LER)

Teklifin tarafı olarak, bu formun 1. maddesinde tanımlanan tüzel kişilik, ekteki formatta kullanılan imzalı beyannameyi teslim etmelidir.

 1. TAAHHÜTNAME

Ben, yukarıda adı geçen isteklinin imza atmaya yetkili kişisi olarak, yukarıda belirtilen ihale süreci için hazırlanan ihale dosyalarını okuyup kabul ettiğimizi, hiçbir koşul ve kısıtlama öne sürmeden beyan ederim. İhale dosyasında belirlenen malları tedarik etmeyi, Teknik Teklifimizi oluşturan aşağıdaki belgeler ve mühürlenmiş ayrı bir zarfla teslim edilen Mali Teklifimize dayanarak teklif ediyoruz.

 • Mali ve Ekonomik Durum Belgeleri

 • Uzmanlık Alanı ve Deneyim Belgeleri

 • Planlar – Çizimler (sadece yapım işleri için)

 • Organizasyon ve Metodoloji (sadece hizmet alımları için)

 • Kilit uzmanlar (Kilit uzmanların listesi ve özgeçmişlerden oluşur) (hizmet alımları ve istenmiş ise diğer alımlar için)

 • İsteklinin beyannamesi (teklifi konsorsiyum veriyorsa, her konsorsiyum üyesinden bir adet olmak üzere)

 • Her Kilit uzmanın imzaladığı münhasırlık ve müsaitlik bildirimi (sadece hizmet alımları için)

 • İhalenin kazanılması halinde ödemelerin yatırılacağı banka hesabının ayrıntılarını içeren doldurulmuş mali kimlik formu

 • Doldurulmuş Tüzel Kişilik Formu


Bu teklif, İsteklilere Talimatların 25. maddesinde belirtilmiş olan geçerlilik süresince geçerlidir.


İstekli adına.

Adı Soyadı
İmza
Tarih


Beyanname Formatı
Referansınız: < Davet/İlan tarihi>


Sayın Yetkili,


TEKLİF SAHİBİNİN BEYANI

Yukarıda belirtilen ihale davet mektubunuza atfen, biz, olarak,

İşbu teklifi bu ihale için sunduğumuzu ve aynı

ihaleye verilen tekliflerde başka bir sekil ve formda katılımcı olmadığımızı;

İsteklilere Talimatlarda sayılan, ihalelere katılımcı olmamızı engelleyen durumlardan birine dahil

olmadığımızı;

İsteklilere Talimatlarda açıklanan yasak fiil ve davranışlarda bulunmayacağımızı ve etik kurallara

uyacağımızı ve özellikle teklif teslim dönemi içerisinde diğer adaylar ya da ihale kapsamındaki kimselerle

mevcut ya da potansiyel hiçbir çıkar çatışması ya da bağlantı içinde olmadığımızı;

Başvuru formunda yalnızca kendi tüzel kişiliğimizin kaynak ve deneyimine dair bilgiyi sağladığımızı;

Teklif süreci ya da sözleşmenin uygulanmasının herhangi bir aşamasında, üstte belirtilen durumlarda

herhangi bir değişiklik olması halinde, Sözleşme Makamını hemen bilgilendireceğimizi ve

Bu teklif sürecinde kasti olarak verilen herhangi bir yanlış ya da eksik bilginin, bu ihaleden ya da Kalkınma

Ajansları tarafından finanse edilen diğer ihalelerden hariç tutulmamızla sonuçlanacağını kabul ettiğimizi,

beyan ederiz.

Teklifimizin kabulü halinde, gerekirse, İsteklilere Talimatlarda açıklanan ihale dışı bırakılma durumlarından

herhangi birine dahil olmadığımızı, yasal belgelerle ispatlamayı taahhüt ediyoruz. Formların ve delil

niteliğindeki belgelerin üzerlerindeki tarih, son teklif teslim tarihinin 180 gün öncesinden daha eskiye ait

olmayacaktır.

İstendiği takdirde, bu ihale dosyasında belirtilen teklif için gerekli seçim kriterleri ile ilgili, mali ve ekonomik

durumumuzun sürekliliği ve teknik - mesleki kapasitemiz hakkında kanıt sağlamayı taahhüt ediyoruz.

İhale kararının bildirilmesinden sonra, 15 takvim günü içinde bu kanıtı sağlayamamamız ya da eksik / yanlış

bilgi vermiş olmamız durumunda ihale kararının hükümsüz sayılacağından haberdar olduğumuzu bildiririz.


Saygılarımla1 Yüklenici olan taraf şahıs olduğu durumlarda.

2 Geçerli olan hallerde. Şahıslar için, kimlik numarası, pasaport ya da eşdeğer diğer belge numarasını belirtiniz.
1   2   3   4   5   6   7   8

Similar:

Madde 1- Sözleşme Makamına ilişkin bilgiler iconMadde 1- Sözleşme Makamına ilişkin bilgiler

Madde 1- Sözleşme Makamına ilişkin bilgiler iconMadde 1- Sözleşme Makamına ilişkin bilgiler

Madde 1- Sözleşme Makamına ilişkin bilgiler iconMadde 1- Sözleşme Makamına ilişkin bilgiler

Madde 1- Sözleşme Makamına ilişkin bilgiler icon1 İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 İhale konusu işe ilişkin bilgiler

Madde 1- Sözleşme Makamına ilişkin bilgiler icon1 İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

Madde 1- Sözleşme Makamına ilişkin bilgiler icon1 İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 İhale konusu işe ilişkin bilgiler

Madde 1- Sözleşme Makamına ilişkin bilgiler icon1 İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 İhale konusu işe ilişkin bilgiler

Madde 1- Sözleşme Makamına ilişkin bilgiler icon1 İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 İhale konusu işe ilişkin bilgiler

Madde 1- Sözleşme Makamına ilişkin bilgiler icon1 İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 İhale konusu işe ilişkin bilgiler

Madde 1- Sözleşme Makamına ilişkin bilgiler icon1 İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 İhale konusu işe ilişkin bilgiler

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page