MEB TOPLAM KALİTE UYGULAMALARI
Indir 123.6 Kb.
TitleMEB TOPLAM KALİTE UYGULAMALARI
Page1/2
Date conversion11.06.2013
Size123.6 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://80.251.40.59/education.ankara.edu.tr/aksoy/eky/hcinar.doc
  1   2
Hasan Çınar 


MEB TOPLAM KALİTE UYGULAMALARI

MEVCUT DURUM VE GEREKÇE

 Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Uygulama Yönergesi ve Projesi 19 Ekim 1999 tarihinde Makam onayı ile yürürlüğe girmiştir. Proje, merkez teşkilatında birinci aşamada (01 Kasım 1999) 12, ikinci aşamada (01 Mart 2000) 12 ve üçüncü aşamada (01 Haziran 2000) 19 birimde uygulamaya konulmuştur.

Bakanlığımız, 25 Kasım 1999 tarihinde Kalite Derneği (KalDer) ile “İyiniyet Bildirgesi” imzalamış ve KalDer’in başlattığı “Ulusal Kalite Hareketi”ne katılarak “Kalite” bilincinin ülke geneline yayılmasını hedeflemiştir.

Bakanlığımızda TKY uygulamaları, EFQM (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) Mükemmellik Modeli esas alınarak yürütülmektedir. KalDer desteği sağlanarak Mükemmellik Modeli konusunda, başta birim amirleri olmak üzere her birimden en az iki-üç kişi bilgilendirilmiştir. Ayrıca, birimlerin Kalite Geliştirme ve Kriter Ekip üyelerine TKY ve EFQM Mükemmellik Modeli eğitimi verilmiştir. Böylece Kasım 1999 - Kasım 2000 tarihleri arasında Bakanlık merkez teşkilatında 2177 personelin TKY, 996 personelin de EFQM Mükemmellik Modeli konusunda eğitim almaları sağlanmıştır.

31 Aralık 2000 tarihi itibariyle Bakanlığımız birimlerinin çoğunluğu Mükemmellik Modeline göre özdeğerlendirmelerini tamamlamış ve ortaya çıkan iyileştirmeye açık alanlar için iyileştirme planları yapma aşamasına gelmişlerdir. Diğer birimlerde özdeğerlendirme çalışmaları devam etmektedir.

TKY uygulamalarında hedef okulda/sınıfta kaliteyi artırmaktır. Bu sebeple Bakanlığımıza bağlı okul/kurumların biran önce TKY anlayışı ile yönetilir hale gelmesi gerekmektedir. Yönerge eki Projede; TKY uygulamalarının taşraya yaygınlaştırılmasının okul/kurumların bağlı olduğu birimlerce yapılacağı belirtilmişti. Ancak;

 • Uygulamalarda yöntem birliğinin sağlanabilmesi ve

 • Kaynakların ortak, etkili ve verimli kullanılabilmesi için

ortak bir proje hazırlama zorunluluğu doğmuştur.

 


İLKELER

 Proje bir plan ve program çerçevesinde uygulanır.

 • Projenin uygulanmasından Bakanlık merkez teşkilatı birimleri birinci derecede sorumludur.

 • Yaygınlaştırmada, illerde formatörlerden azami ölçüde yararlanılır.

 • Formatörlerin ve okul/kurum personelinin Toplam Kalite Yönetimi kapsamında eğitim ihtiyaçları belirlenerek bunların karşılanmasına yönelik eğitimlerde süreklilik sağlanır.

 • Yürütülen faaliyetler sürekli izlenerek iş başarım durumu tespit edilir ve yeni uygulamalara ışık tutacak değerlendirmeler sistematik olarak yapılır.

 • Bakanlık müfettişleri ve ilköğretim müfettişleri yaptıkları iş sebebiyle TKY anlayışının yaygınlaştırılmasında kritik konumdadırlar. Bu sebeple yaygınlaştırmada onların okul/kurumlara yönelik yaptıkları rehberlik ve değerlendirme çalışmalarından azami ölçüde yararlanılır.

 • Üniversite, sivil toplum örgütü ve araştırma kurumlarından projeye destek olabileceklerle işbirliği yapılır.

UYGULAMA

 Uygulamalar aşağıda belirtilen alt başlıklar çerçevesinde yürütülür.

7.1. Sorumluluklar ve İşbirlikleri

Uygulama kapsamında sorumlulukların açıkça belirlenmesi ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması, uygulama sonuçlarının izlenerek değerlendirilmesi projenin başarısının ön koşuludur.

MEB Merkez Teşkilatı

Merkez teşkilatı birimleri, TKY anlayışının taşraya yaygınlaştırılması aşamasında kendisine bağlı okul ve kurumlardaki TKY uygulamalarından ve bu kapsamda hazırlanan projenin; uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ile okul/kurumlara yönelik her türlü danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinden sorumludurlar. Ayrıca birimler;

 • Merkez teşkilatı eğitici ekibini oluşturmak,

 • Eğitici ekibin eğitimini yapmak,

 • Formatör adaylarının eğitimini yapmak,

 • Formatör adaylarını değerlendirerek asil formatörleri belirlemek,

 • İl milli eğitim müdürlüklerince yıllık olarak gönderilen durum raporlarını değerlendirmek,

 • Formatörler için tazeleme eğitimleri yapmak

görevlerini yürütürler.

TKY Uygulama Yönergesi ve eki TKY Uygulama Projesi çerçevesinde Bakanlık merkez teşkilatında oluşturulan organizasyona “Proje İzleme ve Değerlendirme Kurulu” ile “Eğitimde Kalite Hareketi Yürütme Kurulu” adıyla iki yeni kurul eklenir.

 Kurulların Oluşumu ve Görevleri

Proje İzleme ve Değerlendirme Kurulu; Müsteşarın başkanlığında bir Müsteşar Yardımcısı, Personel Genel Müdürü ve Personel Genel Müdürlüğünden bir Daire (YÖDGED) Başkanı’ndan oluşur.

Proje İzleme ve Değerlendirme Kurulu aşağıdaki görevleri yürütür:

 • Uygulama politika ve stratejilerini belirlemek.

 • Merkez ve taşra teşkilatında TKY uygulamalarını izleme ve değerlendirme çalışmaları yapmak.

 • TKY ’nin eğitim sistemine entegrasyonunu sağlamak için gerekli araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapmak üzere ekipler oluşturmak.

 • Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Projesi Koordinasyon Kurulunca alınan kararların uygulanması için gerekli tedbirleri almak.

 Eğitimde Kalite Hareketi Yürütme Kurulu, Bakanlık merkez teşkilatı birimlerinin kalite geliştirme ekibi yöneticilerinden oluşur. Ancak, belirlenen gündeme göre toplantı KGE üyelerinin tamamının katılımı ile yapılabileceği gibi bir kısmının katımı ile de yapılabilir. Toplantının gündemi ve bu gündeme göre toplantıya hangi birimlerin KGE yöneticilerinin davet edileceği Personel Genel Müdürlüğünce belirlenir. Bu kurul;

 • TKY Uygulamalarına ilişkin deneyim paylaşımı

 • TKY Uygulamalarında yaşanan problemlere ilişkin çözüm önerilerinin geliştirilmesi

 • Eğitici ekibin önerileri doğrultusunda TKY anlayışının yaygınlaştırılması sürecinde kullanılacak “Eğitim Seti”nin oluşturulması ve geliştirilmesi

konuları için üç ayda bir toplanır.

Her iki kurulun sekretarya görevini Personel Genel Müdürlüğü (YÖDGED) yürütür.


MİLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri, kendi bölgelerindeki TKY uygulamalarının planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve izlenmesinden sorumludurlar. TKY ile ilgili söz konusu faaliyetler İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulan kalite kurulu aracılığıyla yürütülür.

İl/ilçe kalite kurulu Yönerge ve TKY Uygulama Projesinde belirtilen görevlerin yananda aşağıda belirtilen görevleri de yürütür:

 • Sorumluluk alanlarında TKY ve Mükemmellik Modeli eğitimlerini planlar ve uygulanmasını sağlar.

 • Okul ve kurumlardan altı ayda bir Ek-1’de yer alan formu kullanarak durum raporları ister.

 • İl kalite kurulu, her eğitim öğretim yılının sonunda ildeki TKY uygulamalarının sonuçlarını Ek-2’de yer alan formu kullanarak değerlendirir ve okul/kurumların bağlı olduğu Bakanlık birimine gönderir.

 Okul/kurumlar

Okul ve kurumlar Proje çerçevesinde aşağıda belirtilen faaliyetleri yürütür:

 • Kalite kurulu ve kalite geliştirme ekibini (OGYE) oluşturmak.

 • İl formatörlerince verilecek TKY ve Özdeğerlendirme konulu seminere katılacak temsilcisini belirlemek.

 • Okul/kurum temsilcisinin aldığı eğitimin tüm çalışanlarla paylaşılmasını sağlamak.

 • Mükemmellik Modeli kriterlerini esas alarak kriter ekiplerini oluşturmak.

 • Kriter ekiplerinin elde ettiği veriler doğrultusunda okul/kurumun özdeğerlendirmesini yapmak.

 • Özdeğerlendirme sonucunda ortaya çıkan “iyileştirmeye açık alanların” önceliklendirmesini yapmak.

 • İyileştirme planlarını yapmak ve uygulamak.

 • TKY işlem basamakları ve sorumlularının belirtildiği zaman çizelgesi formuyla (Ek-3) uygulamaları takip etmek.

 • İl/ilçe milli eğitim müdürlüğüne altı ayda bir Ek-1’de yer alan formu kullanarak durum raporu sunmak.ÜNİVERSİTE, ARAŞTIRMA KURUMLARI VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ

TKY felsefesi doğrultusunda ortak aklın kullanılması ve kurum/kuruluşların bilgi birikimlerinden yararlanılması amacıyla, üniversiteler ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapılarak eğitimde kalitenin artırılmasına çalışılır.

Milli eğitim müdürlükleri TKY uygulama sürecinde her türlü eğitim, danışmanlık ve araştırma hizmetleri için üniversite, araştırma kurumları ve TKY uygulama sürecinde katkısına inanılan sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapabilir.


EĞİTİCİ EKİP VE FORMATÖR KAYNAĞI

  Eğitici ekip, merkez teşkilatı birimlerinden taşrada teşkilatı olan birimler arasından seçilecek 40 kişiden oluşur. Personel Genel Müdürlüğü birimlerin kontenjanlarını belirler. Birimlerin KK ve KGE ekipleri de kendilerine tanınan kontenjan kadar personeli Ek-4’te yer alan görev tanımına uygun olarak seçer ve görevlendirir.

Formatör sayısı illerin büyüklükleri dikkate alınarak belirlenir. Bu çerçevede;

İstanbul için 10,Ankara, İzmir, Adana illeri için 6,Büyükşehir statüsündeki diğer iller için 4,ve diğer iller için ise 2 formatör kontenjanı belirlenmiştir. Ancak bu adaylardan yapılacak eğitimlerin sonunda başarılı olanlar formatör olarak görevlendirilir. Formatörlerin değerlendirilmesini Personel Genel Müdürlüğü yapar.

Formatörlerin belirlenmesinden il milli eğitim müdürlükleri sorumludur. Millî Eğitim Müdürlükleri bulundukları ilde görev yapan her derece ve türdeki okul/kurum arasından seçim yaparak formatör belirleyebilir. Formatörlerin hangi nitelikte olması gerektiği ve yürüteceği görevler Ek-5’te bulunan görev tanımında yer almaktadır.EĞİTİMDE

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

*Bireysel ve kurumsal performansın yükseltilmesi,

*Bireysel ve kurumsal vizyonların oluşturulması,

*Oto kontrolün sağlanması,

*Ekip çalışmalarıyla sinerji oluşturulması,

*Ödül sistemine işlerlik kazandırılması ve Tüm çalışanlara kararlara katılma imkanlarının sağlanması gibi uygulamalarla örgütlerin başarı grafiklerini artırmıştır.

Günümüzde yaşanan rekabet, sadece ürün üreten sektörlerde değil, banka, okul, hastane,tapu müdürlüğü, nüfus müdürlüğü, belediye başkanlığı, emniyet müdürlüğü gibi hizmet üreten tüm kurumlar için geçerlidir.

Toplumumuzda kaliteyi artırmaya yönelik, çabaların en etkili olacağı alan okullardır. İyi, kaliteli okullar yaratmak ve yönetmek, bir toplumun gelişmesinin itici gücü olacaktır.

            Bir ülkenin okullarının mükemmelliğiyle ve kalitesiyle tanınır hale gelmesi ekonomik, sosyal,siyasal vb. alanlarda gelişmesinin de en etkili yoludur.

           İnsanoğlunun belirlenmiş bir  standardı olmadığı için, Öğrencilerin yetiştirilmesinde de özel bir standard olmadığı için; eğitimde kalite sonuçlarını  gözlemlemek bir fabrika çıktısını gözlemlemekten

çok daha zordur. Bu nedenle “Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi” uygulamaları oldukça yenidir. TKY doğrultusunda öncü sayılabilecek ilk çalışmalar ABD’deki bazı devlet okulları ile İngiltere’deki bazı okullarda başlamıştır.


EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE NEDEN?Okula gitme konusunda sabırsızlanan bir çocuk, eğitim yaşantısının sonunda okuldan kurtulmaya can atan bitkin bir genç haline geliyor. Eğitim sürecinin hangi noktasında genç insanlar öğrenme sevincini ve yaratıcı olmalarından dolayı hissettikleri heyecanı kaybediyorlar? Hangi noktada sadece ailelerini ve öğretmenlerini memnun edecek bir çalışma oyunu oynamaya başlıyorlar?

Eğitim sisteminin en önemli amacı; Öğrencilerde öğrenirken eğlenme duygusunu yerleştirmek ve bu süreci değişikliklerle karşılaştıklarında bile sürdürmelerini sağlayacak özellikleri kazanmalarını

Sağlamaktır. Bugün birçok okulda eksik olan, bu öğrenme aşkıdır.

Okullar yönetim anlayışlarında yenilik yapmalıdırlar. TOPLAM  KALİTE YÖNETİMİ İLKELERİ VE  EĞİTİM

            Eğitim Sisteminde Müşteri Kimdir?

            Eğitim hizmetinden dolaylı ve dolaysız olarak yararlanan herkes bu kavram içine girmektedir.

Eğitimin müşterilerini hizmeti doğrudan alanlar (Öğrenciler)

Belirli bir kişi yada kurum ile ilgili olarak doğrudan beklentisi olanlar (Veliler,devlet yönetimi, burs veren kurumlar, işverenler ya da kuruluşlar)

Eğitimden daha dolaylı beklentileri olanlar  (gelecekteki olası işverenler, hükümet ve toplum)

gibi sınıflandırmak olasıdır.
Herhangi  bir eğitim kurumu için, öncelikli olan,öğrencilerin görüş ve gereksinmelerine odaklanmasıdır.

Bu eğitim kurumlarının diğer müşterilerinin görüşlerinin göz ardı edilmesi anlamını taşımaz.

Ancak eğitim kurumlarının varoluşlarının temel nedeni ÖĞRENCİLERDİR.            At arabalarında kullanılan kamçıyı  üreten kamçı üreticisi, satışlarında  görülen düzenli azalmayı fark eder ve  ürünlerinin kalitesini artırmak için daha  fazla çalışarak bu düşüşü tersine  çevirmeye çalışır. Bütün enerjisini  kullanarak daha iyi kamçılar yapmaya  başlar ve ürünün kalitesinin artırmayı  başarır. Başarır başarmasına ama her geçen gün daha iyi ürünler üretirken satışları düşmeyi sürdürür. Bir yandan mallarını kimsenin almaması ile iflasa sürüklenen üretici daha kaliteli kamçı   yapmak ile uğraşırken!.............at arabalarının yerini otomobillerinin aldığını fark etmiş. Çünkü değişen dünya ile birlikte müşterilerin ihtiyaçları da  değişmiş Okullar da sundukları olanakları geliştirmeyi sürdürmelidirler. Eğer öğrencilerini gelecek yıllara hazırlamıyorlarsa, yapılan gelişmelerin bir anlamı olmayacaktır. Farklı ve yeni  sonuçları hedeflerken, eski programdaki  eğitim yaklaşımını sürdürmek yanlıştır.

             Okullar da sundukları olanakları geliştirmeyi sürdürmelidirler. Eğer  öğrencilerini gelecek yıllara hazırlamıyorlarsa, yapılan gelişmelerin bir anlamı olmayacaktır. Farklı ve yeni sonuçları hedeflerken, eski programdaki  eğitim yaklaşımını sürdürmek yanlıştır.

            Eğitimde katılım nasıl sağlanır?

            Mevcut sistemimizde merkez ya da taşra teşkilatında oluşturulmuş  bir çok ekip bulunmaktadır.

            Okul bazında ise; katılımcılığı ve gelişmeyi sağlamak için çeşitli kurullar, komisyonlar, eğitsel kollar, zümreler, şube öğretmenler kurulu gibi oluşumlar bir ekip çalışması anlayışıyla eğitim öğretim ile ilgili olarak kuruluş amaçlarına ilişkin faaliyetleri gerçekleştirirler.

            Ancak eğitim sistemimizde oluşturulan bu ekipler, program ve yönetim işlevlerindeki uygulamalar ile kısıtlı kalmıştır. Etkin bir TKY kültürü oluşturabilmek için ekip çalışmasının yaygınlaştırılması ve Kurumun tüm düzeylerinde etkili olarak Kullanılması gereklidir.

            Bunun için;

            Okuldaki tüm çalışanların problem çözme etkinliklerine katılımı sağlanmalı,

      İşler ve projeler ile ilgili olarak, nelerin yapılacağını iletmek yerine onlara ne düşündüklerini ve nasıl başa çıkabileceklerine ilişkin görüşlerinin sorulması,  

            Katılımlarını artırmak için mümkün olan durumlarda yönetime ilişkin bilgilerin paylaşılması,

       Okulda yer alan herkesi kapsayacak bir iletişim sağlanmalı,

Okul ortamında adil ve hoşgörü ortamının yanında özerkliğe ve risk almaya izin verilmelidir.

Örgüt Kültürü

Örgüt Üyelerinin Paylaştığı Duygular, Etkinlikler, Beklentiler, Varsayımlar, İnançlar, Tutumlar Ve Değerlerden Oluşan Bir Yapıdır. Örgütsel Kültürü Oluşturan Boyutlar;

•         Örgütün Tarihi

•         Örgütün Değerleri Ve İnançları

•         Örgütü Açıklayan Hikâyeler

•         Örgütün Kültürel Normları

•         Gelenekler, Törenler, Adetler

•         Örgütün Erkek Ve Kadın

 Kahramanları

Yapısal reorganizasyonlar TKY için bir zorunluluk değildir. Reorganizasyonlar kalite iyileştirmeleri için yararlı ve gerekli olmasına rağmen diğer taraftan dikkatleri kalite iyileştirmeden saptırıp kurumsal bir yorgunluğa yol açabilir.

TKY genelde kurumun baş edeceği kadar değişiklik getirir.  Çalışanlar kendilerini yeni çalışma yöntemlerine adapte etmeye çalışırlarken bazı yakın desteklere gereksinme duyarlar.

TKY DOĞRULTUSUNDA;

Okullarda yeni bir okul kültürü;

-Uzun dönemli stratejik planlama

-Güven ve paylaşım

-Ekip çalışması

-Değişmenin bir parçası olma

-Açık iletişim ve katılım

-Değişmenin zorunluluğuna inanma

-İnsanların yeteneklerini geliştirmeleri için imkan ve inancın olması

-Hedef kitlenin beklentilerini anlamak

-İnsanların farklılıklarının farkında olma gibi özellikleri taşımalıdır. 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ;

İş görenlerin seçimi,

eğitim ve geliştirilmesi,

kariyerlerinin planlanması,

ücretlerinin düzenlenmesi

yaptıkları işlerin tasarımları,

kurum ve çalışanlar hakkında bilgilendirmelerin yapılması gibi işlevlere sahip olan bir yaklaşıma dayanır.

 


 

 
PLANLA
 

Sınıfta aktif dinleme

İyi not alma

Çalışmaya zaman ayırma

Öğretmenle kontrolAl/Ver

ÖNLEM AL

 

UYGULA

Öğrenme sürecini gelecek ünitededaha başarılı olacak şekilde iyileştir.

Yaptığın Planın tüm adımlarını gerçekleştir
KONTROL ET
Planın ne kadar iyi netice verdi? Öğrenme sürecini ve sonuçlarını iyileştirmek için ne yapmalıyım?

 
  1   2

Add document to your blog or website

Similar:

MEB TOPLAM KALİTE UYGULAMALARI iconToplam kalite yönetimi, kalite, T. S. E. kalite tanımı, tasarım kalitesi, uygunluk kalitesi, toplam kalite yönetiminin amaçları, toplam kalite yönetimi eğitiminin

MEB TOPLAM KALİTE UYGULAMALARI icon2. Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Nedir? Toplam Kalite Yönetiminin kavramının daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle kalite ve kalite yönetimi kavramlarının açıklanması gerekmektedir

MEB TOPLAM KALİTE UYGULAMALARI iconAMAÇ : “KALİTE” VE “TOPLAM KALİTE” KAVRAMLARINI ELE ALMAK, TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN UYGULANMASI HALİNDE ORTAYA ÇIKACAK SONUÇLARI DEĞERLENDİRMEK, NASIL UYGULANABİLECEĞİNİ ARAŞTIRMAK

MEB TOPLAM KALİTE UYGULAMALARI iconToplam Kalite Yönetimi, kalite kontrol kavramının ötesinde ve onu aşan bir yönetim felsefesini ifade eder. Bu çalışma Toplam Kalite Yönetimi felsefesi ve bu

MEB TOPLAM KALİTE UYGULAMALARI iconEĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI ÖDÜL YÖNERGESİ

MEB TOPLAM KALİTE UYGULAMALARI iconEğitimde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları Ödül Yönergesi (2568 TD.)

MEB TOPLAM KALİTE UYGULAMALARI iconTOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN TANIMI

MEB TOPLAM KALİTE UYGULAMALARI iconKalite, kalite kontrolu, toplam kalite kontrolu, kalite sistemlerinin tekstil sektöründe kullanımı, tekstil malzemelerinin fiziksel testleri ve bu konulardaki teknik terimlerin İngilizce açıklanması

MEB TOPLAM KALİTE UYGULAMALARI iconÖZET EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE KALİTE YÖNETİMİNİN ARAÇLARI

MEB TOPLAM KALİTE UYGULAMALARI iconDERS İÇERİKLERİ MAK-503 Toplam Kalite Yönetimi ve ISO-9000 Kalite Güvencesi Standartları 3 2 4

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page