106 Döviz gönderme emirleri hesabı (-) 22
Indir 1.02 Mb.
Title106 Döviz gönderme emirleri hesabı (-) 22
Page6/44
Date conversion11.06.2013
Size1.02 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://beta.erzincan.edu.tr/userfiles/daire_baskanlik/72/files/Doner Sermaye Hesaplari Uygulama
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44

15 Stoklar


Stoklar hesap grubu, işletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği, ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal, yan ürün, artık ve hurdalar gibi varlıklar ile bunlara ait karşılıkların izlenmesi için kullanılır.

150 İlk madde ve malzeme hesabı


İlk madde ve malzeme hesabı, işletmelerce üretimde veya diğer faaliyetlerde kullanılmak ya da tüketilmek üzere edinilen tüketim malzemeleri ile hammadde, yardımcı madde, ambalaj malzemesi ve diğer malzemelerin izlenmesi için kullanılır

İlk madde ve malzeme hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir:

a) Borç

1) Satın alınan ilk madde ve malzemeler bir taraftan maliyet bedelleri ile bu hesaba, ödenecek katma değer vergisi 191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabına borç, 100 Kasa Hesabı veya 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı ya da ilgili hesaba alacak kaydedilir. Aynı zamanda toplam tutar 830 Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835 Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir.

2) İlk madde ve malzemelerin sayımı sonucunda ortaya çıkan fazlalıklar bu hesaba borç, fazlalığın nedeninin araştırılıp sonuçlandırılmasına kadar 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabına alacak kaydedilir.

3) Üretimde veya tüketimde kullanılmak üzere gider yerlerine verilen ancak, daha sonra kullanılmayarak iade edilen ilk madde ve malzemeler bu hesaba borç, 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabına, maliyet muhasebesi uygulayan işletmelerde ise 710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hesabına veya 740 Hizmet Üretim Maliyeti Hesabına alacak kaydedilir.

4) Bağış ve hibe olarak edinilen stoklar bu hesaba borç, sermayesini doldurmayan işletmelerde 501 Ödenmemiş Sermaye Hesabına, diğerlerinde 500 Sermaye Hesabına alacak kaydedilir.

5) Şartlı bağış ve yardım olarak edinilen stoklar bu hesaba borç, 602 Diğer Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.

6) Satılan ilk madde ve malzemelerden geri iade edilen tutarlar, bir taraftan maliyet bedeli üzerinden bu hesaba borç, 623 Diğer Satışların Maliyeti Hesabına alacak; diğer taraftan satış bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisi 191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabına, iade edilen mal satış bedeli 610 Satıştan İadeler Hesabına borç, 100 Kasa Hesabı veya 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına ya da ilgili diğer hesaba alacak kaydedilir. Aynı zamanda daha önce bütçeye gelir kaydedilmiş olan tutarlar 810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabına borç, 805 Gelir Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir.

b) Alacak

1) Üretime verilen veya diğer amaçlarla kullanılan ilk madde ve malzemeler bu hesaba alacak, “7 Maliyet Hesapları” ana hesap grubundaki ilgili gider hesaplarına borç kaydedilir.

2) İlk madde ve malzemelerin sayımı sonucunda ortaya çıkan noksanlıklar bu hesaba alacak, noksanlığın nedeninin araştırılması ve sorumluların tespiti için geçici olarak 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabına borç kaydedilir.

3) Artık ve hurdaya ayrılan ilk madde ve malzemeler maliyet bedelleri ile bu hesaba alacak, 157 Diğer Stoklar Hesabına borç kaydedilir.

4) Yangın, deprem, su basması gibi nedenlerle değerini tamamen yitiren ilk madde ve malzemeler bu hesaba alacak, 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabına borç kaydedilir.

5) Satılan ilk madde ve malzemeler bir taraftan maliyet bedeli ile bu hesaba alacak, 623 Diğer Satışların Maliyeti Hesabına borç; diğer taraftan satış bedeli 600 Yurtiçi Satışlar Hesabına, satış bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisi 391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabına alacak, yapılan tahsilat 100 Kasa Hesabı veya 102 Bankalar Hesabına ya da ilgili diğer hesaba borç kaydedilir. Aynı zamanda yapılan tahsilat 800 Bütçe Gelirleri Hesabına alacak, 805 Gelir Yansıtma Hesabına borç kaydedilir.

6) Satıcılara iade edilen ilk madde ve malzemeler kayıtlı değerleri ile bir taraftan bu hesaba, buna ilişkin katma değer vergisi 391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabına alacak, iade edilen ilk madde ve malzeme bedeli 100 Kasa Hesabı veya 102 Bankalar Hesabına ya da ilgili hesaba borç; diğer taraftan iade edilen ilk madde ve malzemelerin bedeli olarak tahsil edilen toplam tutar 800 Bütçe Gelirleri Hesabına alacak, 805 Gelir Yansıtma Hesabına borç kaydedilir.

7) Şartlı bağış ve yardım olarak alınan stoklardan kullanılmaması veya amaç dışı kullanılması nedeniyle iade edilenler, kayıtlı değeri üzerinden bu hesaba alacak, 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabına borç kaydedilir.

8) Kişisel kusurlardan dolayı yok olma, kırılma, bozulma veya eskime gibi nedenlerle kullanılamayacak veya tüketilemeyecek hale gelen ilk madde ve malzemelerden, kayıtlardan çıkarılması gerekenler bir taraftan kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabına borç; diğer taraftan tahsilinde bütçeye gelir kaydedilmek üzere rayiç değeri üzerinden 679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hesabına alacak, 135 Personelden Alacaklar Hesabına borç kaydedilir.

9) Kişisel kusur olmaksızın yok olma, kırılma, bozulma veya eskime gibi nedenlerle kullanılamayacak veya tüketilemeyecek hale gelen ilk madde ve malzemelerden, kayıtlardan çıkarılması gerekenler, kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabına borç kaydedilir.

151 Yarı mamuller-üretim hesabı


Yarı mamuller-üretim hesabı, henüz tam mamul haline gelmemiş ancak ilk madde ve malzeme ile işçilik ve genel üretim giderlerinden belli oranlarda pay almış üretim aşamasındaki mamullerin izlenmesi için kullanılır.

Yarı mamullerin değerini gösteren bu hesabın kalanı üzerinde, maliyet dönemi sonlarında başka bir işlem yapılmaz.

Yarı mamuller-üretim hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir:

a) Borç

1) Maliyet dönemi sonlarında yarı mamul üretimiyle ilgili olarak 710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hesabı, 720 Direkt İşçilik Giderleri Hesabı ve 730 Genel Üretim Giderleri Hesabının borcunda toplanan giderler bu hesaba borç, ilgili yansıtma hesaplarına alacak kaydedilir.

2) Yarı mamuller üretim hesabının sayımı sonucunda tespit edilen fazlalıklar bu hesaba borç, fazlalığın nedeninin araştırılıp sonuçlandırılmasına kadar 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabına alacak kaydedilir.

b) Alacak

1) Üretimi tamamlanan yarı mamuller maliyet bedeli üzerinden bu hesaba alacak, 152 Mamuller Hesabına borç kaydedilir.

2) Artık ve hurdaya ayrılan yarı mamuller maliyet bedelleri ile bu hesaba alacak, 157 Diğer Stoklar Hesabına borç kaydedilir.

3) Yarı mamuller üretim hesabında kayıtlı değerlerin sayımı sonucunda tespit edilen noksanlıklar bu hesaba alacak, noksanlığın nedeninin araştırılması ve sorumluların tespiti için geçici olarak 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabına borç kaydedilir.

4) Dönem sonunda bu hesabın borç kalanı, takip eden dönemin başında bu hesaba alacak, ilgili gider hesaplarına borç kaydedilir.

5) Kişisel kusurlardan dolayı yok olma, kırılma, bozulma veya eskime gibi nedenlerle kullanılamayacak veya tüketilemeyecek hale gelen yarı mamullerden, kayıtlardan çıkarılması gerekenler bir taraftan kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabına borç; diğer taraftan tahsilinde bütçeye gelir kaydedilmek üzere rayiç değeri üzerinden 679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hesabına alacak, 135 Personelden Alacaklar Hesabına borç kaydedilir.

6) Kişisel kusurlardan dolayı yok olma, kırılma, bozulma veya eskime gibi nedenlerle kullanılamayacak veya tüketilemeyecek hale gelen yarı mamullerden, hurdaya ayrılması gerekenler, bir taraftan kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, hurda halindeki değeri 157 Diğer Stoklar Hesabına, kayıtlı değeri ile hurda halindeki değeri arasındaki fark 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabına borç; diğer taraftan rayiç değeri ile hurda halindeki değeri arasındaki fark tahsilinde bütçeye gelir kaydedilmek üzere 679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hesabına alacak, 135 Personelden Alacaklar Hesabına borç kaydedilir.

7) Kişisel kusur olmaksızın yok olma, kırılma, bozulma veya eskime gibi nedenlerle kullanılamayacak veya tüketilemeyecek hale gelen yarı mamullerden; kayıtlardan çıkarılması gerekenler, kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabına borç kaydedilir.

152 Mamuller hesabı


Mamuller hesabı, üretim çalışmaları sonunda elde edilen ve satışa hazır hâle gelmiş bulunan mamullerin izlenmesi için kullanılır.

Mamuller hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir:

a) Borç

1) Üretimi tamamlanan yarı mamuller maliyet bedelleri ile bu hesaba borç, 151 Yarı Mamuller-Üretim Hesabına alacak kaydedilir.

2) Maliyet dönemi sonlarında yarı mamul hesabına alınmadan doğrudan mamule dönüştürülen giderler bu hesaba borç, 711 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Yansıtma, 721 Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma, 731 Genel Üretim Giderleri Yansıtma hesaplarının mamulün üretimiyle ilgili olanlarına alacak kaydedilir.

3) Bu hesapta kayıtlı değerlerin sayımı sonucunda tespit edilen fazlalıklar bu hesaba borç, fazlalığının nedeninin araştırıp sonuçlandırılması kadar 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabına alacak kaydedilir.

4) Satılan veya herhangi bir nedenle başka bir yere verilen mamullerden iade edilenler bir taraftan maliyet bedeli ile bu hesaba borç, 620 Satılan Mamuller Maliyeti Hesabına alacak; diğer taraftan satış bedeli 610 Satıştan İadeler Hesabına, satış bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisi 191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabına borç, bunların toplamı 100 Kasa Hesabı veya 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı ya da ilgili diğer hesaba alacak kaydedilir. Aynı zamanda daha önce bütçeye gelir kaydedilmiş olan tutarlar 810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabına borç, 805 Gelir Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir.

b) Alacak

1) Satılan mamuller bir taraftan maliyet bedelleri ile bu hesaba alacak, 620 Satılan Mamuller Maliyeti Hesabına borç; diğer taraftan satış bedeli “60 Brüt Satışlar” hesap grubunun ilgili hesabına, satış bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisi de 391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabına alacak, yapılan tahsilat 100 Kasa Hesabı veya 102 Bankalar Hesabı ya da ilgili diğer hesaba borç kaydedilir. Aynı zamanda yapılan tahsilatın tamamı 800 Bütçe Gelirleri Hesabına alacak, 805 Gelir Yansıtma Hesabına borç kaydedilir.

2) Artık ve hurdaya ayrılan mamuller maliyet bedelleri ile bu hesaba alacak, 157 Diğer Stoklar Hesabına borç kaydedilir.

3) Bu hesapta kayıtlı değerlerin sayımı sonucunda tespit edilen noksanlıklar bu hesaba alacak, noksanlığın nedeninin araştırılması ve sorumluların tespiti için geçici olarak 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabına borç kaydedilir.

4) Bu hesapta kayıtlı mamullerden işletmenin kullanımı için ayrılanlar bir taraftan maliyet bedelleri ile bu hesaba alacak, 620 Satılan Mamuller Maliyeti Hesabına borç; diğer taraftan rayiç değerleri üzerinden 600 Yurtiçi Satışlar Hesabına alacak, ilgili varlık hesabına borç kaydedilir.

5) Kişisel kusurlardan dolayı yok olma, kırılma, bozulma veya eskime gibi nedenlerle kullanılamayacak veya tüketilemeyecek hale gelen mamullerden, kayıtlardan çıkarılması gerekenler bir taraftan kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabına borç; diğer taraftan tahsilinde bütçeye gelir kaydedilmek üzere rayiç değeri üzerinden 679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hesabına alacak, sorumlu adına 135 Personelden Alacaklar Hesabına borç kaydedilir.

6) Kişisel kusurlardan dolayı yok olma, kırılma, bozulma veya eskime gibi nedenlerle kullanılamayacak veya tüketilemeyecek hale gelen mamullerden hurdaya ayrılması gerekenler, bir taraftan kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, hurda halindeki değeri 157 Diğer Stoklar Hesabına, kayıtlı değeri ile hurda halindeki değeri arasındaki fark 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabına borç; diğer taraftan rayiç değeri ile hurda halindeki değeri arasındaki fark tahsilinde bütçeye gelir kaydedilmek üzere 679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hesabına alacak, sorumlu adına 135 Personelden Alacaklar Hesabına borç kaydedilir.

7) Kişisel kusur olmaksızın yok olma, kırılma, bozulma veya eskime gibi nedenlerle kullanılamayacak veya tüketilemeyecek hale gelen mamullerden; kayıtlardan çıkarılması gerekenler, kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabına borç kaydedilir.

153 Ticari mallar hesabı


Ticari mallar hesabı, işletmece herhangi bir değişikliğe tabi tutulmadan satılmak amacıyla alınan ticari mallar ve benzeri kalemlerin izlenmesi için kullanılır.

Ticari mallar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir:

a) Borç

1) Satın alınan ticari mallar maliyet bedeli ile bu hesaba, ödenecek katma değer vergisi 191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabına borç, 100 Kasa Hesabı veya 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı ya da ilgili diğer hesaba alacak kaydedilir. Aynı zamanda toplam tutar 830 Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835 Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir.

2) Satılan veya herhangi bir nedenle başka bir yere verilen ticari mallardan iade edilenler, bir taraftan maliyet bedeli ile bu hesaba borç, 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabına alacak; diğer taraftan satış bedeli 610 Satıştan İadeler Hesabına, satış bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisi 191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabına borç, toplam tutar 100 Kasa Hesabı veya 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı ya da ilgili diğer hesaba alacak kaydedilir. Aynı zamanda daha önce bütçeye gelir kaydedilmiş olan tutarlar 810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabına borç, 805 Gelir Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir.

3) Bu hesapta kayıtlı değerlerin sayımı sonucunda tespit edilen fazlalıklar bu hesaba borç, fazlalığın nedeninin araştırılıp sonuçlandırılmasına kadar 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabına alacak kaydedilir.

b) Alacak

1) Satılan ticari mallar bir taraftan maliyet bedelleri ile bu hesaba alacak, 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabına borç, diğer taraftan satış bedeli “60 Brüt Satışlar” hesap grubunun ilgili hesabına, satış bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisi 391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabına alacak, yapılan tahsilat 100 Kasa Hesabı veya 102 Bankalar Hesabı ya da ilgili diğer hesaba borç kaydedilir. Aynı zamanda yapılan tahsilatın tamamı 800 Bütçe Gelirleri Hesabına alacak, 805 Gelir Yansıtma Hesabına borç kaydedilir.

2) Artık ve hurdaya ayrılan ticari mallar maliyet bedelleri ile bu hesaba alacak, 157 Diğer Stoklar Hesabına borç kaydedilir.

3) Bu hesapta kayıtlı değerlerin sayımı sonucunda tespit edilen noksanlıklar bu hesaba alacak, noksanlığın nedeninin araştırılması ve sorumluların tespiti için geçici olarak 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabına borç kaydedilir.

4) İşletmenin kullanımı için ayrılan ticari mallar bir taraftan maliyet bedelleri ile bu hesaba alacak, 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabına borç; diğer taraftan rayiç değerleri ile 600 Yurtiçi Satışlar Hesabına alacak, ilgili varlık hesabına borç kaydedilir.

5) Satıcılara iade edilen ticari mallar bir taraftan alış bedeli ile bu hesaba, alış bedeli üzerinden buna ilişkin katma değer vergisi 391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabına alacak, iade edilen ticari malın bedeli 100 Kasa Hesabı veya 102 Bankalar Hesabı ya da ilgili diğer hesaba borç; diğer taraftan 800 Bütçe Gelirleri Hesabına alacak, 805 Gelir Yansıtma Hesabına borç kaydedilir

6) Kişisel kusurlardan dolayı yok olma, kırılma, bozulma veya eskime gibi nedenlerle kullanılamayacak veya tüketilemeyecek hale gelen ticari mallardan kayıtlardan çıkarılması gerekenler bir taraftan kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabına borç; diğer taraftan tahsilinde bütçeye gelir kaydedilmek üzere rayiç değeri üzerinden 679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hesabına alacak, sorumlular adına 135 Personelden Alacaklar Hesabına borç kaydedilir.

7) Kişisel kusur olmaksızın yok olma, kırılma, bozulma veya eskime gibi nedenlerle kullanılamayacak veya tüketilemeyecek hale gelen ticari mallardan kayıtlardan çıkarılması gerekenler, kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabına borç kaydedilir.

157 Diğer stoklar hesabı


Diğer stoklar hesabı, stok kalemlerinden hiçbirinin kapsamına alınmayan ürün, artık ve hurda gibi kalemlerin izlenmesi için kullanılır.

Diğer stoklar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir:

a) Borç

1) Diğer stoklar maliyet bedeli ile bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilir.

2) Diğer stokların sayımı sonucunda tespit edilen fazlalıklar bu hesaba borç, fazlalığın nedeninin araştırılıp sonuçlandırılmasına kadar 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabına alacak kaydedilir.

3) Bağış ve hibe olarak edinilen diğer stoklar bu hesaba borç, sermayesini doldurmayan işletmelerde 501 Ödenmemiş Sermaye Hesabına, diğerlerinde 500 Sermaye Hesabına alacak kaydedilir.

4) Kişisel kusurlardan dolayı yok olma, kırılma, bozulma veya eskime gibi nedenlerle kullanılamayacak veya tüketilemeyecek hale gelen stoklardan hurdaya ayrılması gerekenlerin, hurda halindeki değeri bir taraftan bu hesaba, rayiç değeri ile hurda halindeki değeri arasındaki fark 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabına borç, kayıtlı değeri ilgisine göre 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı, 151 Yarı Mamuller-Üretim Hesabı, 152 Mamuller Hesabı veya 153 Ticari Mallar Hesabına alacak; diğer taraftan rayiç değeri ile hurda halindeki değeri arasındaki fark tahsilinde bütçeye gelir kaydedilmek üzere sorumlular adına 135 Personelden Alacaklar Hesabına borç, 679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hesabına alacak kaydedilir.

5) Kişisel kusur olmaksızın yok olma, kırılma, bozulma veya eskime gibi nedenlerle kullanılamayacak veya tüketilemeyecek hale gelen stoklardan hurdaya ayrılması gerekenler, hurda halindeki değeri üzerinden bu hesaba, kayıtlı değeri ile hurda halindeki değeri arasındaki fark 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabına borç, kayıtlı değeri üzerinden ilgisine göre 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı, 151 Yarı Mamuller-Üretim Hesabı, 152 Mamuller Hesabı veya 153 Ticari Mallar Hesabına alacak kaydedilir.

b) Alacak

1) Satılan diğer stoklar bir taraftan kayıtlı değerleri ile bu hesaba alacak, 623 Diğer Satışların Maliyeti Hesabına borç; diğer taraftan satış bedeli 600 Yurtiçi Satışlar Hesabına, satış bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisi 391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabına alacak, yapılan tahsilat 100 Kasa Hesabı veya 102 Bankalar Hesabı ya da ilgili diğer hesaba borç kaydedilir. Aynı zamanda yapılan tahsilat tutarının tamamı 800 Bütçe Gelirleri Hesabına alacak, 805 Gelir Yansıtma Hesabına borç kaydedilir.

2) İşletmenin kullanımına verilen diğer stoklar bir taraftan kayıtlı değerleri ile bu hesaba alacak, 623 Diğer Satışların Maliyeti Hesabına borç; diğer taraftan rayiç değerleri ile 600 Yurtiçi Satışlar Hesabına alacak, ilgili hesaplara borç kaydedilir.

3) Diğer stokların sayımı sonucunda tespit edilen noksanlıklar bu hesaba alacak, noksanlığın nedeninin araştırılması ve sorumluların tespiti için geçici olarak 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabına borç kaydedilir.

4) Karşılık ayrılan diğer stoklar satıldığında bir taraftan kayıtlı değerleri ile bu hesaba, bu değer üzerinden hesaplanan katma değer vergisi 391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabına, ayrılan karşılığın, doğan zarardan fazla olması halinde oluşan fark 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabına alacak; diğer taraftan ayrılan karşılık tutarı 158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabına, yapılan tahsilat 100 Kasa Hesabı veya 102 Bankalar Hesabı ya da ilgili diğer hesaba, bu işlemlerden doğan zararlar 689 Diğer Olağan Gider ve Zararlar Hesabına borç kaydedilir. Aynı zamanda toplam tahsilat tutarı 800 Bütçe Gelirleri Hesabına alacak, 805 Gelir Yansıtma Hesabına borç kaydedilir.

158 Stok değer düşüklüğü karşılığı hesabı (-)


Stok değer düşüklüğü karşılığı hesabı, yangın, deprem, su basması gibi doğal afetler ve bozulma, çürüme, kırılma, çatlama, paslanma gibi nedenlerle stokların fiziki ve ekonomik değerlerinde önemli azalışların ortaya çıkması veya bunların dışında diğer nedenlerle stokların piyasa fiyatlarında düşmelerin meydana gelmesi dolayısıyla oluşan kayıpların karşılanması için ayrılan karşılıkların izlenmesi için kullanılır.

Stok değer düşüklüğü karşılığı hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda gösterilmiştir:

a) Alacak

1) Stok değer düşüklüğü için ayrılan karşılık tutarları bu hesaba alacak, 654 Karşılık Giderleri Hesabına borç kaydedilir.

b) Borç

1) Karşılık ayrılan stokların satılması hâlinde ayrılan karşılık tutarı bir taraftan bu hesaba, yapılan tahsilat 100 Kasa Hesabı veya 102 Bankalar Hesabı ya da ilgili diğer hesaba, bu işlemlerden doğan zararlar 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabına borç; diğer taraftan kayıtlı değeri ile ilgili stok hesabına, bu değer üzerinden hesaplanan katma değer vergisi 391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabına, ayrılan karşılık doğan zarardan fazla ise aradaki fark 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabına alacak kaydedilir. Aynı zamanda toplam tahsilat tutarı 805 Gelir Yansıtma Hesabına borç, 800 Bütçe Gelirleri Hesabına alacak kaydedilir.

2) Karşılık ayrılan stokun değer düşüklüğünün gerçekleşmemesi hâlinde ayrılan karşılık tutarı bu hesaba borç, 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabına alacak kaydedilir.

3) Değersiz hâle gelen stoklar için ayrılan karşılık tutarı bu hesaba, ayrılan karşılık tutarı stokun kayıtlı değerinden az ise aradaki fark 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabına borç, kayıtlı değerleri ile ilgili stok hesabına alacak kaydedilir.

159 Verilen sipariş avansları hesabı


Verilen sipariş avansları hesabı, yurt içinden ya da yurt dışından satın alınmak üzere siparişe bağlanan stoklarla ilgili olarak yapılan avans ödemeleri ve açılan akreditiflerin izlenmesi için kullanılır.           

Yapılan avans ödemeleri için teminat alınması durumunda teminat, niteliğine göre ilgili hesaplara kaydedilir.

Verilen sipariş avansları hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir:

a) Borç

1) Verilen avans veya açtırılan akreditif tutarları bu hesaba borç, 100 Kasa Hesabı veya 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı ya da ilgili diğer hesaba alacak kaydedilir.

b) Alacak

1) Stokların teslim alınmasında verilen sipariş avansları veya açtırılan akreditif tutarları bir taraftan bu hesaba, yapılan ödemeler 100 Kasa Hesabı veya 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı ya da ilgili diğer hesaba alacak, diğer taraftan teslim alınan mal maliyet bedeli ile ilgili stok hesabına, bu değer üzerinden ödenecek katma değer vergisi de 191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabına borç kaydedilir. Aynı zamanda toplam tutar 835 Gider Yansıtma Hesabına alacak, 830 Bütçe Giderleri Hesabına borç kaydedilir.

2) Nakden iade edilen avans tutarları bu hesaba alacak, 100 Kasa Hesabı veya 102 Bankalar Hesabına borç kaydedilir.

3) Geri alınamayan sipariş avansları bu hesaba alacak, satıcı adına ilgili hesaba borç kaydedilir.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44

Similar:

106 Döviz gönderme emirleri hesabı (-) 22 iconTEKALİF-İ MİLLİYE EMİRLERİ (*) (ULUSAL VERGİ EMİRLERİ)

106 Döviz gönderme emirleri hesabı (-) 22 iconDöviz ile Ödemeler ve Döviz ile Ödeme Kabul Etme Üzerinde Denetim

106 Döviz gönderme emirleri hesabı (-) 22 iconDöviz Kuru Sistemleri, Politikası ve Döviz Kontrolü

106 Döviz gönderme emirleri hesabı (-) 22 iconSabit döviz kuru sisteminde, hükümetin aldığı bir kararla resmî döviz kurunun yükseltilmesi, diğer bir deyişle ulusal paranın değerinin düşürülmesidir. Bu olayın

106 Döviz gönderme emirleri hesabı (-) 22 icon7 Kayış Kasnak Hesabı 30 Reduktör Şaft Hesapları 32 Tahrik Tamburu Şaft Hesabı 33

106 Döviz gönderme emirleri hesabı (-) 22 iconIi) Kalanı İptal Et Emirleri (KİE)

106 Döviz gönderme emirleri hesabı (-) 22 iconBankalar ve özel finans kurumları üzerinden gerçekleştirilen çekler ve ödeme emirleri

106 Döviz gönderme emirleri hesabı (-) 22 iconListelenek Grupları Gönderme

106 Döviz gönderme emirleri hesabı (-) 22 iconRAM’a Öğrenci Gönderme Formu

106 Döviz gönderme emirleri hesabı (-) 22 iconE-Beyanname Gönderme Yetkisi

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page