ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK
Indir 36.9 Kb.
TitleELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK
Date conversion26.04.2013
Size36.9 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.btk.gov.tr/kamuoyu_gorusleri/dosyalar/MCKS_Yonetmelik_Taslagiv2.doc

powerpluswatermarkobject107565358


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt altına alınmasına, kayıp, kaçak veya çalıntı cihazlara elektronik haberleşme hizmeti verilmesinin engellenmesine ve elektronik kimlik bilgisi değiştirilen cihazlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Uluslararası dolaşım abonelerine ait elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar hariç olmak üzere yurt içinde kullanılan elektronik kimlik bilgisini haiz tüm cihazlar bu Yönetmelik kapsamındadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5/11/2008 tarih ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 6 ncı, 55 inci, 56 ncı, 57 nci ve 58 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Ağırlayan İşletmeci : Mobil elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere Kurum ile imtiyaz sözleşmesi imzalayan işletmeciyi,

b)Başvuru merci: İşletmeci abone kayıt merkezleri ile Kurumun belirlediği yerleri,

c) BİM: Bilgi ve İhbar Merkezini,

ç) Cihaz: Mobil elektronik haberleşme şebekesinden hizmet alan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazı,

d) Elektronik kimlik bilgisi: Elektronik haberleşme cihazlarına tek ve benzersiz olarak tahsis edilmiş kimlik tanımını,

e) Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihaz: Elektronik kimlik bilgisinin tamamının ya da bir kısmının değiştirildiği tespit edilen cihazı,

f) IMEI numarası: Mobil cihazlara ait uluslararası elektronik kimlik bilgisini gösteren numarayı,

g) İşletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde mobil elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya mobil elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten şirketi,

ğ) Kaçak cihaz: Kurum kayıtlarında yer almadığı halde kullanımda olduğu tespit edilen cihazı,

h) Kanun: 5/11/2008 tarih ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununu,

ı) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

i) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

j) MCKS: Mobil Cihaz Kayıt Sistemini,

k) Mobil elektronik haberleşme hizmeti: Karasal mobil istasyonlar ile uydu ve karasal istasyonlar arasında veya karasal mobil istasyonların kendi aralarında gerçekleştirdikleri elektronik haberleşme hizmetlerini,

l) Mobil Hizmetler Anahtarlama Merkezi (Mobile Services Switching Center - MSC): Mobil elektronik haberleşme hizmeti sunan şebekelerde haberleşme bağlantısının kurulduğu ve yönetildiği birimi,

m)Yolcu beraberinde getirilen cihaz: Transit yolcu hariç olmak üzere yurt dışından yolcu beraberinde getirilen ve ticari nitelikte olmayan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazı

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte yer almayan tanımlar için Kanunda yer alan tanımlar geçerlidir.


İKİNCİ BÖLÜM

Listeler

Beyaz liste

MADDE 5 – (1) Beyaz liste;

a)Mevzuata uygun bir şekilde ithal/imal edilerek veya yolcu beraberinde getirilerek Kuruma bildirilen,

b) Mülga 02.07.2005 tarihli ve 5392 sayılı Telsiz Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 6 ncı maddesi kapsamında kayıt altına alınmış olan elektronik kimlik bilgisi değiştirilmemiş veya kopyalanmamış

cihazlara ait IMEI numaralarından oluşur.

Siyah liste

MADDE 6 – (1) Siyah liste; kaçak, kayıp, çalıntı ya da elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihazlara ait IMEI numaralarından oluşur.

(2) İşletmeciler, IMEI numarası siyah listede yer alan cihazın kullanıcısına IMEI numarasının siyah listede olduğuna dair kısa mesaj gönderir.

(3) MSC altyapısına sahip işletmeciler, abone numarası ile eşleştirme yapılarak kullanıma açılanlar hariç olmak üzere siyah listeye girdiğinden itibaren;

a) Kayıp veya çalıntı ihbarı yapılmış cihazın elektronik haberleşme bağlantısını yirmi dört saat içerisinde,

b) Kaçak olduğu tespit edilen cihazın elektronik haberleşme bağlantısını bir hafta içerisinde,

c) Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihazın elektronik haberleşme bağlantısını otuz gün içerisinde

keser.

(4) MSC altyapısına sahip olmayan işletmeciler için bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen işlevler işletmecinin hizmet aldığı ağırlayan işletmeci tarafından gerçekleştirilir.

Gri liste

MADDE 7 – (1) Gri liste; işletmecilerden alınan detaylı çağrı kayıtlarının tamamı üzerinde Kurum tarafından yapılacak analiz sonucunda beyaz ve siyah liste dışında kaldığı tespit edilen cihazlara ait IMEI numaralarından oluşur.

(2) Kurum, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra gri listeyi oluşturan IMEI numaralarını ilgili listeye alır.

(3) Kurum, gerek duyması halinde MSC altyapısına sahip işletmecilerden gri listeyi oluşturan IMEI numaralarının tespit edilerek bildirilmesini isteyebilir.

(4) MSC altyapısına sahip olmayan işletmeciler için bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bilgiler işletmecinin hizmet aldığı ağırlayan işletmeci tarafından sağlanır.

Eşleştirilmiş beyaz liste

MADDE 8 – (1) Eşleştirilmiş beyaz liste;

a) Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş ya da kopyalanmış olarak tespit edilen ancak 2813 sayılı Telsiz Kanununun mülga Geçici 6 ncı maddesi kapsamında kayıt altına alınmış olan IMEI numaraları ile kayıt ücretini yatıran kullanıcılara ait abone numaralarının,

b) Elektronik kimlik bilgisinin başka cihazlara kopyalandığı tespit edilen gerçek cihazlara ait IMEI numaraları ile bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi kapsamında belirlenen abone numaralarının,

c) İlgili işletmeci ile abonelik sözleşmesi yapan ve geçici süreyle Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan kullanıcıların cihazlarına ait IMEI numaraları ile abone numaralarının,

ç) İşletmeciler tarafından bildirilen test cihazlarına ait IMEI numaraları ile abone numaralarının

eşleştirilmesi ile oluşur.

(2) Eşleştirilmiş beyaz listede bulunan bütün IMEI numaraları aynı zamanda siyah listede de bulunur.

(3) Eşleştirilmiş beyaz listede bulunan cihaza ait IMEI numarası sadece eşleştirildiği abone numarası ile kullanılabilir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Cihazların Kayıt Altına Alınması

İthal/imal edilen cihazların kayıt altına alınması

MADDE 9 – (1) İthalatçı/imalatçı, ilgili mevzuat çerçevesinde ithal/imal ettiği cihazlara ait IMEI numaralarını Kuruma bildirir.

(2) Kurum gerekli kontrolleri yapar ve bu kontrollerden geçen IMEI numaralarını beyaz listeye alır.

Yolcu beraberinde getirilen cihazların kayıt altına alınması

MADDE 10 – (1) Yolcu beraberinde getirilen cihazın sahibi cihazının kayıt altına alınması için gümrük mevzuatı çerçevesinde gerekli bilgi ve/veya belgeleri tamamlayarak başvuru merciine müracaat eder.

(2) Kurum, cihaza ait IMEI numarasını gerekli kontrollerden geçmesi halinde beyaz listeye alır.

(3) Kurum iletilen bilgi ve/veya belgeler üzerinde gerekli kontrolleri yapar.

(4) Yapılan kontroller sonucunda bilgi veya belgelerinde uygunsuzluk tespit edilen cihaza ait IMEI numarası beyaz listeden çıkarılır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhbarlar, Mahkeme veya Cumhuriyet Başsavcılığı Talepleri

Kayıp veya çalıntı ihbarları

MADDE 11 – (1) IMEI numarası beyaz listede bulunan cihazı çalınan, yağmalanan, kaybolan veya her ne suretle olursa olsun rızası dışında elinden çıkan kişiler cihazının elektronik haberleşme şebekesinden hizmet almasını engellemek için telefon yoluyla BİM’e ihbarda bulunur.

(2) Cihaz kullanıcısı; adını ve soyadını, TC kimlik numarasını, yabancı uyruklu olması halinde pasaport numarasını, doğum tarihini, anne kızlık soyadını, abone numarasını ve bilmesi halinde cihazın IMEI numarasını içeren bilgileri telefon yoluyla BİM’e bildirir.

(3) İhbar sahibine ait cihaz ve kimlik bilgilerinin ilgili işletmeci tarafından kendi kayıtlarında yer alan bilgiler çerçevesinde doğrulanmasını müteakip, cihaza ait IMEI numarası Kurum tarafından siyah listeye alınır.

(4) İhbar edilmiş ve elektronik haberleşme bağlantısı kesilmiş olan cihazın bulunması halinde kullanıcı, cihazın elektronik haberleşme bağlantısını açtırmak üzere telefon yoluyla BİM’e başvurur.

(5) BİM, açtırma başvurusunu Kurumda yer alan bilgiler çerçevesinde doğrular ve cihaza ilişkin ihbar iptal edilir.

Mahkeme veya Cumhuriyet Başsavcılığı talepleri

MADDE 12 – (1) Mahkemelerin veya Cumhuriyet Başsavcılıklarının elektronik haberleşme bağlantısının açılmasına veya kesilmesine ilişkin talepleri üzerine cihaza ait IMEI numarası siyah listeye alınır veya siyah listeden çıkarılır.


BEŞİNCİ BÖLÜM

Elektronik Kimlik Bilgisi Değiştirilen Cihazlar

Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihazlara ait IMEI numaralarının tespiti

MADDE 13 – (1) Elektronik kimlik bilgisi değiştirilen cihazlara ait IMEI numaraları işletmecilerden alınan detaylı çağrı kayıtları üzerinde yapılacak analizlerle Kurum tarafından tespit edilir.

(2) Elektronik kimlik bilgisi değiştirildiği tespit edilen cihazlara ait IMEI numaraları siyah listeye alınır.

(3) Kurum, gerek duyması halinde MSC altyapısına sahip işletmecilerden elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihazlara ait IMEI numaralarının tespit edilerek bildirilmesini isteyebilir.

(4) MSC altyapısına sahip olmayan işletmeciler için bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bilgiler işletmecinin hizmet aldığı ağırlayan işletmeci tarafından sağlanır.

Elektronik kimlik bilgisi başka cihazlara kopyalanmış gerçek cihazın tespiti

MADDE 14 – (1) Kurum, elektronik kimlik bilgisinin başka cihazlara kopyalandığını tespit ettiği gerçek cihazın ilk olarak kullanıldığı abone numarasının belirlenmesi için; cihaza ait IMEI numarasının siyah listeye girdiği tarihten üç ay öncesine kadar olan tüm işletmecilere ait detaylı çağrı kayıtları üzerinde inceleme yapar ve ilk kullanıcının abone numarasını tespit eder.

(2) Elektronik kimlik bilgisinin başka cihazlara kopyalandığı tespit edilmiş gerçek cihazın kullanıcısına ait abone numarası cihazın ithalatçısı veya imalatçısı tarafından Kuruma bildirilir.

(3) Mahkemeler veya Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından elektronik kimlik bilgisinin başka cihazlara kopyalandığı tespit edilmiş gerçek cihazın kullanıcısına ait abone numarasının tespit edilerek Kuruma bildirilmesi halinde eşleştirme işlemi gerçekleştirilir.

(4) Elektronik kimlik bilgisinin başka cihazlara kopyalandığı tespit edilmiş gerçek cihaza ait IMEI numarası için, üçüncü fıkrada tespit edilen bir abone numarası bildirimi halinde bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında tespit edilen abone numaraları dikkate alınmaz.

(5) Elektronik kimlik bilgisinin başka cihazlara kopyalandığı tespit edilmiş gerçek cihaza ait IMEI numarası için, birinci fıkrada tespit edilen abone numarası ile ikinci fıkrada Kuruma bildirilen abone numarası arasında farklılık olması halinde ithalatçı/imalatçı bildiriminde yer alan abone numarası esas alınır.

(6) Kurum; elektronik kimlik bilgisinin başka cihazlara kopyalandığı tespit edilmiş cihaza ait IMEI numarası ile bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları çerçevesinde tespit edilen abone numarasını eşleştirir.

(7) Elektronik kimlik bilgisinin başka cihazlara kopyalandığı tespit edilmiş cihaza ait IMEI numarası eşleştirme yapılan abone numarası ile kullanılmak üzere eşleştirilmiş beyaz listeye alınır.

(8) Kurum gerek duyması halinde MSC altyapısına sahip işletmecilerden bu maddenin birinci fıkrasında geçen abone numarasının tespit edilmesini isteyebilir.


ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İşletmecilerin yükümlülükleri

MADDE 15 – (1) İşletmeciler, sistemlerini Kurumun MCKS’siyle uyumlu olarak çalışır hâle getirmekle, bununla ilgili teknik altyapılarının ve sistemlerinin güvenliğini ve güvenilirliğini sağlamakla ve sistemlerini aksamaksızın işletmekle yükümlüdürler.

(2) Sistemin işletilmesinden kaynaklanan sorunların işletmeci veya Kurum tarafından tespit edilip derhâl bildirilmesinden itibaren sorunların giderilmesi için Kurum tarafından işletmeciye iki iş günü süre verilir. Sorunların giderilememesi hâlinde işletmeci gerekçelerini yazılı olarak bildirerek ek süre verilmesi amacıyla Kuruma derhâl başvurur. Kurum gerekli görmesi halinde ek süre verir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 27/06/2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

Add document to your blog or website

Similar:

ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK iconHAVA BASINCI ÖLÇÜMÜNDE KULLANILAN CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK

ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK iconELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARDA BAZI ZARARLI MADDELERİN KULLANIMININ SINIRLANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK iconASLINDA VAKIF OLAN TARİHİ VE MİMARİ KIYMETİ HAİZ ESKİ ESERLERİN VAKIFLAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜNE DEVRİNE DAİR KANUN

ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK iconYemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik”, “ Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik

ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK iconELEKTRONİK TİCARETTE KİMLİK DENETİMİ

ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK iconEkli “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in

ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK iconÖzel Ormanlarda ve Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanlarda Yapılacak İş ve İşlemler Hakkındaki Yönetmelik

ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK iconDersin genel amacı öğrencilere kurumsal kimlik ve imajla ilgili bilgileri aktarmaktır. Ders kapsamı içerisinde, kurumsal kimlik yapıları, kurumsal kimlik

ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK iconATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK iconATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page